Noliktavas darbinieks (daļēji klātienē)

Noliktavas darbinieks (daļēji klātienē)

https://www.youtube.com/watch?v=WVhs95s3eec&list=TLPQMjgwMTIwMjJZEG4dHPCXXg&index=1

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmas mērķis ir  sekmēt izglītojamo spējas izvietot kravas noliktavā tām piemērotā vietā atbilstoši uzglabāšanas noteikumiem.

Kopējā mācību maksa: 800,00 Euro

Līdzfinansējums: 40,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 5% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālā tālākizglītība.

Noliktavas darbinieks (daļēji klātienē):  640 ak.st. 

Daļēji klātienē:

Teorija: 123 (no kurām 78 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 277 (no kurām 138 stundas ir neklātienē)

Kvalifikācijas prakse: 240 24 stunas, jeb 3. tikšanās reizes Aspazijas bulvārī.

Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi
Kravu izvietošana noliktavā
Kravu identificēšana
Kravas sagatavošana pārvietošana
Kravu apstrāde
“Kravu pārvietošana noliktavā*
* Iekrāvēju vadīšana”
Noliktavas uzskaite un apsekošana
Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā
Noliktavas darbinieka prakse
Sabiedrība un cilvēka drošība (1.līmenis)
Noliktavas darbs ražošanas uzņēmumā**
Noliktavas darbs tirdzniecības uzņēmumā **
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis)
Kvalifikācijas eksāmens

Sekmēt izglītojamo spējas izvietot kravas noliktavā tām piemērotā vietā atbilstoši uzglabāšanas noteikumiem.

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:
1. Iepazīties un izprast ar darba izpildi saistītos dokumentus, pārzināt profesijai saistošos normatīvos aktus un starptautiskos dokumentus.
2. Pārzināt noliktavu plānus, noliktavu iekārtas un tehniku, noteikt kravai un darba uzdevumam atbilstošu vietu noliktavā un lietot atbilstošu iekārtu un tehniku.
3. Pieņemt un izvietot preču kravu, novērtēt tās atbilstību pavaddokumentiem un kvalitātes rādītājiem.
4. Noteikt kravas transporta veidu, izvēlēties un lietot tam atbilstošu iekraušanas un izkraušanas tehniku.
5. Identificēt specifisku kravu un ievērot specifisku kravu aprites noteikumus.
6. Nolasīt un saprast kravas pavaddokumentos ietverto informāciju.
7. Identificēt un noformēt kravas dokumentus atbilstoši darba uzdevumam, aizpildīt nepieciešamās veidlapas.
8. Lietot biroja tehniku, datortehniku un specifiskās noliktavas datorprogrammas.
9. Identificēt un nolasīt uz plombas esošo informāciju, salīdzināt ar kravas pavaddokumentiem, ja nepieciešams, noņemt plombu un fiksēt šo darbību atbilstošā veidlapā.
10. Identificēt kravas iepakojumu, tā atbilstību iepakojuma standartiem un nolasīt uz iepakojuma esošos apzīmējumus.
11. Izvēlēties atbilstošu iepakojuma materiālu un pakot kravu.
12. Izvēlēties kravai atbilstošu marķējumu un marķēt to, marķēšanā ievērojot starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasības.
13. Regulāri piedalīties noliktavas apsekošanā, lietot kravas uzmērīšanas un temperatūras kontroles mērinstrumentus, janepieciešams, veikt kravas uzmērīšanu un temperatūras kontroli, nolasīt un fiksēt mērījumus.
14. Saņemt uzdevumu un uzklausīt norādījumus.
15. Sadarboties un sniegt informāciju kravas saņēmējam.
16. Ievērot kravas un preču šķirošanas loģiku.
17. Identificēt brāķētu un norakstītu kravu, kā arī kravu, kurai ir beidzies realizācijas termiņš.
18. Lietot specifisku datorprogrammatūru un ierīci preces koda nolasīšanai.
19. Sazināties rakstveidā un mutvārdos valsts valodā, t.sk. izmantojot mūsdienu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un lietojot profesionālo terminoloģiju.
20. Sakopt un uzturēt kārtībā darba vietu.
21. Ievērot sanitārās un higiēnas normas.
22. Ievērot profesionālās saskarsmes, profesionālās un vispārējās ētikas principus.
23. Noteikt darba vietas un darba aprīkojuma atbilstību darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām, nepieciešamības gadījumā atbilstoši rīkoties; ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības un sniegt pirmo palīdzību.
24. Izvēlēties un lietot pareizus, ergonomiskus un drošus darba paņēmienus.
25. Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.
26. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.
27. Veikt darba pienākumus un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
28. Pašizglītoties un pilnveidot profesionālās kompetences.

Vēlama pieredze cilvēkresursu vadīšanā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama DAĻĒJI KLĀTIENĒ

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Noliktavas darbinieks (daļēji klātienē)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES