Lietošanas noteikumi

SIA “MVS Centrs” (izglītības iestāde “MC Alfa – mācību centrs”)
internetveikala lietošanas noteikumi (distances pirkuma līgums)

SIA “MVS Centrs”, reģistrācijas Nr. 40103688732, adrese: Aspazijas bulvāris 32-1A, Rīga, LV-1050, turpmāk – internetveikals – nodrošina mājas lapā www.mcalfa.lv pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem.
Izmantojot mūsu pakalpojumus, iegādājoties mūsu preces, Jūs piekrītat šiem noteikumiem (šim distances pirkuma līgumam). Gadījumā, ja Jums nav pieņemami šie noteikumi vai tiem nepiekrītiet, lūdzu, neizmantojiet mūsu pakalpojumus, neiegādājieties tos. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi). Noteikumi nosaka attiecības starp SIA “MVS Centrs”, reģistrācijas Nr. 40103688732, adrese: Aspazijas bulvāris 32-1A, Rīga, LV-1050 un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – klients), kura ar mūsu internetveikala starpniecību iegādājas pakalpojumus. Apstiprinot šos noteikumus, klients ir noslēdzis līgumu ar SIA “MVS Centrs”.


1. Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs (klients), izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas “Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem “Noteikumi par distances līgumu” u.c.
Papildus šiem noteikumiem, klientam ir saistoši arī citi noteikumi, kas attiecas uz izglītības iestāde “MC Alfa – mācību centrs” darbu, tajā skaitā bet ne tikai, iekšējās kārtības noteikumi, papildus līgums par kāda konkrēta pakalpojuma sniegšanu (piemēram iekārtu nodrošināšanu) u.c., ar kuriem klients tiek iepazīstināts pirms pakalpojuma uzsākšanas.


2. Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pakalpojumu cenas un specifikācija ir norādīta kopā ar pakalpojuma aprakstu.
Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos pakalpojumus iepirkumu grozam. Jūsu pirkuma grozā redzamā informācija ir Jūsu pasūtījuma veidlapa. Šie noteikumi un Jūssu pasūtījums ir savstarpēji neatņemamas līguma daļas. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.


3. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS:
Pievienojiet tās maksājumu metodes, kuras izmantos Jūsu internetveikals:
• Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
• Igaunijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Luminor
• Lietuvas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB un Luminor
• Somijas internetbanku maksājumi: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
• Visa/Mastercard karšu maksājumi
NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.
Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.
Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.
Interneta veikalā norādītā cena ir gala cepa par pakalpojumu, tā ietver visus nodokļus.


4. Piegādes noteikumi

Pēc tam, kad interneta veikals ir saņēmis samaksu par veikto pasūtījumus, klientam, uz viņa norādīto epasta adresei tiek nosūtīti:
– piekļuves dati iegādātajam pakalpojumam, ja tā sniegšana ir paredzēta attālināti;
– ierašanās laiks, vieta, kabinet Nr. un cita nepieciešamā informācija, lai klients varētu nokļūt pakalpojuma sniegšanas vietā.
Papildus interneta veikals informē klientu par papildus aprīkojumu, gadījumā, ja tāds ir nepieciešamas un kuru pienākums ir sarūpēt pašam klientam.
Ceļa izdevumus uz / no pakalpojuma sniegšanas vietas klients sedz pats.
Gadījumā, ja nepieciešami kādi pasta izdevumi, tad klients par tiem tiek laicīgi informēt un apņemas tos segt.


5. Atteikuma tiesības

Klientam ir tiesības izmantot MK noteikumu Nr. 255 “Par distances līgumu” noteiktajā kārtībā. Klienta pienākums ir paziņot par to internetveikalam 14 dienu laikā, no brīža, kad pakalpojums iegādāts. Klientam nav attiekties no pakalpojuma, ja to ir jau saņēmis. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.
Atteikumu veidlapas projekts, pievienos pielikumā.


6. Privātums

Internetveikals aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 2016. gada 27. aprīlis, par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Internetveikals iegūst klienta personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai Klientam nodrošinātu labāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt Klientam piemērotu pieeju Internetveikals pakalpojumiem un pievērst uzmanību pakalpojumus kategorijām, kas visvairāk interesē klientu. Klienta personīgā informācija palīdz Internetveikals izpildīt ar šo līgumu pielīgtās saistības, informēt par jaunumiem piedāvāto pakalpojumus klāstā, par kuriem Klients varētu būt ieinteresēts. Mājas lapā Klients var reģistrēties, iegādāties pakalpojumus, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem u.c. Klienta pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt patērētajam tādu informāciju kā – vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c.

Internetveikals nepieprasa un neapstrādā klienta īpašo kategoriju datus (izņemot gadījumus, kad klientam ir nepieciešami īpaši nosacījumi, lai iekļūtu telpās vai nokārtotu noteiktas kategorijas transporta līdzekļa valdītāja apliecību.

Internetveikals nepārdod un neizīrē klienta kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.
Klienta sniegtā informācija palīdz Internetveikalam īstenot servisu, apstrādāt Klienta pieprasījumus, nodrošināt ar izvēlēto pakalpojumu.

Internetveikala pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām.
Internetveikals veic visus iespējamos pasākumus klienta informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies pakalpojumu mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par pakalpojuma apmaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi).

Citi ar klienta privātumu saistīti jautājumi atrunāti privātuma politikā, kas ir publicēta mūsu mājas lapā.


7. Intelektuālais īpašums

Visa šajā www.mcalfa.lv pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir SIA “MVS Centrs” īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.


8. Atbildības ierobežošana

Klients piekrīt, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem SIA “MVS Centrs” nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, Klientam lietojot www.mcalfa.lv lapu.
Klients piekrīt, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem SIA “MVS Centrs” nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par a) pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi www.mcalfa.lv ; c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos www.mclafa.lv vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles.
SIA “MVS Centrs” nav atbildīga par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar www.mcalfa.lv vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot šo mājas lapu) no Klienta puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.


9. Piekrišana saņemt paziņojumus pa epastu

Apstiprinot šos noteikumus Klients piekrīt saņemt SIA “MVS Centrs” paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas, turpmāk – Paziņojumi, pa e-pastu vai parasto pastu. Klients piekrīt, ka pa e-pastu vai parasto pastu nosūtīti paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem.
Attiecībā uz tiešā marketinga piedāvājumiem, klients sniedz atsevišķu rakstveida piekrišanu.
Piekrišanu tiešā marketinga aktivitātēm klients var atsaukt jebkurā brīdī, sazinoties pa epastu info@mcalfa.lv.


10. Nepārvarama vara

SIA “MVS Centrs” nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar epidēmijām, pandēmijām, streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses vai trešo personu prettiesisku rīcību, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datortehnikas un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.


11. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, klients un internetveikals apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
Puses visus radušos strīdus risina savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus.


12. Nobeiguma noteikumi

SIA “MVS Centrs” patur sev ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas mājas lapā www.mcalfa.lv un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos noteikumos (distances līgumā) veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Klients, turpinot lietot mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, apliecina savu piekrišanu visām izmaiņām.