Privātuma politika

“MC Alfa – mācību centrs” privātuma politika 

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā “MC ALFA – MĀCĪBU CENTRS”, turpmāk tekstā – MC ALFA, apstrādā personas datus. 

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot MC  ALFA sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar MC ALFA sniegtajiem pakalpojumiem,  tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās. 

1.Definīcijas 

Apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību  kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija,  organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana,  izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai  kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.  

Pārzinis – “MC ALFA – MĀCĪBU CENTRS”, SIA “001A” reģ. Nr.: 40103929591, adrese:  Latvijas Republika, LV-1050 Rīga, Raiņa bulvāris 25, kontakt tel. 25991222, e-pasts info@mcalfa.lv faktiskā datu apstrādes vieta – Rīga, Raiņa bulvāris 25, kā arī faktiskā pakalpojuma  sniegšanas vieta. 

Klients – jebkura fiziska un juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi  vēlēšanos izmantot jebkurus MC ALFA sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar  tiem; ar terminu “Klients” šīs Privātuma politika ietvaros. 

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu  (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši  atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru,  atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai  personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās  identitātes faktoriem. 

2.Piemērojamie tiesību akti 

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā  uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis). 2.2. Elektronisko sakaru likums. 

2.3. Personas datu apstrādes likums un citi. 

  1. Vispārīgie noteikumi 

3.1. Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to, kā MC ALFA veic personas datu  apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi var tikt sniegta Klientiem, personīgi, vai  ietverot to pasākumu nolikumos, līgumos un citos ar MC ALFA pakalpojumiem saistītos  dokumentos, kā arī MC ALFA mājas lapā www.MCALFA.lv, turpmāk arī – “Mājas lapa”.  

3.2. MC ALFA piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un  ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no  nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas,  izmainīšanas vai iznīcināšanas. 

3.3. MC ALFA personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus.  Šādos gadījumos MC ALFA veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu  apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar MC ALFA norādēm un atbilstoši  piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu. 

3.4. Ja MC ALFA atjauninās šo Politiku, tās aktuālā redakcija tiks publicēta www.MCALFA.lv.  3.5. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai 

nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, MC ALFA apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus. 

4.Personas datu kategorijas 

4.1. Personas identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, Jūsu paraksts (arī elektroniskais),  mūsu sistēmu ietvaros piešķirtie lietotāja vārdi un paroles???, ; 

4.2. Personas kontaktinformācija – e-pasta adrese, tel. Nr., adrese;  

4.3. Norēķina dati – Konta Nr., maksājum summa, parāda summa, ja tāda ir;  4.4. Dati, kas pierāda mūsu saistību izpildi pret Jums – apmācību un pirkuma vēsture, norēķina dati; 4.5. Apmeklētības dati – dati par katru apmācību dalībnieku par viņa apmeklētajām nodarbībām;  4.6. Apmācību dati – informācija par apmācāmo sekmēm; 

4.7. Interneta mājas lapās veiktās darbības – IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, Interneta lapas  sadaļa, datums un laiks; 

4.8. Pasākumu gaitā veidotais video materiāls; 

4.9. Fotogrāfijas no pasākumiem, foto uzņemšanas; 

4.10. Komunikācijas dati – sarakste (papīra formāta vai elektroniska); 

4.11. Klientu aptauju dati – aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums,  aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes; 

4.12. Datus, lai nodrošinātu datu atjaunošanu – jebkuru dati, kas var atrasties mūsu sistēmās; 4.13. Citi dati, piemēram likumisko pārstāvju tiesību apliecinošie dati, likumisko pārstāvju  identifikācijas dati u.c.  

  1. Datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1. Līguma noslēgšana un izpilde – lai MC ALFA varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu,  kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti  personas dati, kas tiek savākti pirms pasākumu izsludināšanas, līguma noslēgšanas ar MC ALFA vai jau noslēgtā līguma laikā. Klienta reģistrācija uz MC ALFA izsludinātiem pasākumiem vai  reģistrācija savā profilā tiek uzskatīta par savstarpēji noslēgtu līgumu.  

5.2. MC ALFA leģitīmas intereses – ievērojot MC ALFA intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu  pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, MC ALFA ir tiesības apstrādāt Klienta  personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikā  norādītājiem nolūkiem. Par MC ALFA leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde,  veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli MC ALFA produktu un pakalpojumu piedāvājumi. MC ALFA ir leģitīmas intereses apstrādāt savu Klientu  datus, nosūtot tos citiem “MC ALFA – MĀCĪBU CENTRS” sadarbības partneriem. 

5.3. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu  vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Piemēram, Klienta piekrišana tiešā mārketinga  nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un  patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot MC ALFA apstrādāt personas  datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski  (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu līgumu, nosūtot  elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas viņa profilā. Klientam ir tiesības jebkurā laikā  atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar MC ALFA.  Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes  likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. 

5.4. Juridisko pienākumu izpilde – MC ALFA ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu  normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem  pieprasījumiem, kā arī sadarbībai, kas MC ALFA ir ar valsts un pašvaldības iestādēm. 5.5. Vitālu interešu aizsardzība – MC ALFA ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu  Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros  nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai  ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).

5.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – MC ALFA ir tiesīga apstrādāt datus, lai  izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot MC ALFA likumīgi piešķirtās  oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos. 

  1. Datu apstrādes nolūki

6.1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai,  un administrēšanai – lai reģistrētu klientus, MC ALFA organizētajās apmācībās, pasākumos, pasākumos, identificētu apmeklētāju kā reģistrēto dalībnieku, atzīmētu apmeklētāju (apmācāmo???) dalību apmācībās, izsniegtu vai izsūtītu apmeklētājam apliecinājuma dokumentu par dalību apmācībās, nodrošināt veikto apmācību izdevumu noformēšanu atbilstoši likuma “Par  grāmatvedību” 7. pantam, noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu, lai nodrošinātu datu aktualitāti un  pareizību, pārbaudot un papildinot datus; 

6.2. MC ALFA apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu  apkalpošanu: 

6.2.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot nepieciešamās informācijas apriti  start MC ALFA un Klientu vai savstarpējo Klientu informācijas apriti; 

6.2.2. Klientu priekšlikumu izskatīšanai un apkopošanai;  

6.2.3. Klienta informēšanai par citu MC ALFA biedru uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem; 6.2.4. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai; 6.2.5. fotografēšana un filmēšana MC ALFA organizētajos pasākumos, tādējādi nodrošinot MC  ALFA darbības publicitāti;  

6.2.6. Klientam interesējošo pakalpojumu reģistrēšanai, esošo pakalpojumu izmaiņu vadībai un  statistikas vai atskaišu ģenerēšanai. 

6.3. MC ALFA apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus  pakalpojumus Klientiem, t.sk.,: 

6.3.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem; 6.3.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta MC ALFA klientu statistisko  datu apstrāde, kā arī sūtot novēlējumus svētkos, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas klientu  

apmierinātības, esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveide; 6.3.3. MC ALFA apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu MC ALFA iekšējos procesus,  nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu  arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā. 

6.4. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: MC ALFA veic tiešo  tirgveidību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem,  moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma  noteikumiem (piem., atlaidēm). Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no  komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to MC ALFA.  

6.5. MC ALFA ir tiesīga apstrādāt datus šajā Politikā norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot Klienta tiešu, nepārprotamu piekrišanu.  

  1. Klienta, kā datu subjekta tiesības

Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem  normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas: 7.1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi. 7.2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā  iebilst pret personas datu profilēšanu. 

7.3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz  piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru 

dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu  vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka  spēkā esošo normatīvo aktu prasības.  

7.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem,  piemēram, laikā, kad MC ALFA izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu. 7.5. Saņemt informāciju, vai MC ALFA apstrādā Klienta personas datus un, ja apstrādā, tad arī  piekļūt tiem. 

7.6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis MC ALFA un kas tiek apstrādāti uz  piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem  elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam  (datu pārnesamība). 

7.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei. 

7.8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai  lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. 7.9. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja  Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar  piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. 

  1. Sīkdatnes

MC ALFA izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto  MC ALFA mājas lapu. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt  Google mājas lapā  https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.  

MC ALFA izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Mājas lapas  apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību MC ALFA publiskotajai informācijai.  

Klients jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

Serveris, kurā izvietota Mājas lapa, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā  ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek  izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu mājas lapas pienācīgu funkcionēšanu un drošību un  izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir MC ALFA 

tiesiskā interese nodrošināt Mājas lapas tehnisku pieejamību un integritāti. 

Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Mājas lapu, pārlūkprogramma  saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas  iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam  piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un  tādējādi veidotu apmeklētājiem Mājas lapas lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu.  

Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Mājas  lapai atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj MC ALFA sekot līdzi Mājas lapas datu plūsmai  un lietotāju mijiedarbībai ar Mājas lapu – MC ALFA izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju  uzvedību un uzlabotu Mājas lapu. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir MC ALFA leģitīmā  interese nodrošināt Mājas lapas funkcionalitāti, pieejamību un integritāti. 

Klients var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Apmeklētājs var izdzēst visas  sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta  sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam  nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā  apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Mājas lapa, turklāt pastāv  iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. 

Statistikas datiem par Mājas lapas apmeklētājiem var piekļūt tikai MC ALFA attiecīgi pilnvarotas  personas, kuras ir atbildīgas par tādu datu analīzi. 

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās  vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. 

Gadījumā ja MC ALFA Mājas lapā ir paredzēta foruma vai komentāru iespēja, šādā gadījumā,  Mājas lapā tiek saglabāta IP adrese, kā arī dati, ko norādījis pats apmeklētājs. Sīkdatnes, kas satur  šos datus, Jūsu ērtībām (lai nākamreiz nebūtu jāraksta pa jaunu) var tikt saglabātas vienu gadu. 

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā  www.aboutcookies.org. 

  1. Glabāšanas periods

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei.  Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, MC ALFA leģitīmajām interesēm vai  piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu  līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). 

  1. Personas datu iegūšanas veidi

MC ALFA iegūst Klienta personas datus, kad Klients: 

10.1. reģistrējas uz MC ALFA piedāvātajiem pasākumiem; 

10.2. iegādājas un izmanto MC ALFA produktus vai pakalpojumus; 10.3. pierakstās jaunumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no MC ALFA; 10.4. jautā MC ALFA plašāku informāciju par iespējamajiem pakalpojumiem, produktiem vai  

sazinās ar MC ALFA saistībā ar informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu; 10.5. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās; 

10.6. apmeklē vai pārlūko MC ALFA Mājas lapu; 

10.7. tiek fotografēts, filmēts ar MC ALFA organizētajos pasākumos;  

10.8. MC ALFA var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja  Klients tam piekritis. 

  1. Klienta datu aizsardzība

11.1. MC ALFA nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu  Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai  iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, MC ALFA pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un  organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes  programatūras un datu šifrēšanu. 

11.2. MC ALFA rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas MC ALFA vārdā un uzdevumā  apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji)  pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši MC  ALFA deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt  Klienta personas datus saviem nolūkiem. 

11.3. MC ALFA neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai 

personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no MC ALFA, piemēram, Klienta vainas un/ vai  nolaidības dēļ. 

  1. Apstrādes teritorija

12.1 Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ),  tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ. 12.2 Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums,  proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta  piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram: – Ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi,  rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības  regulu; 

– ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek  nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis; 

– Saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas  Amerikas Savienotajās Valstīs). 

12.3 Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm  ārpus ES/EEZ. 

  1. Kontaktinformācija

13.1 Klients var sazināties ar MC ALFA saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu,  pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu. 13.2. MC ALFA kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.MC ALFAautoprieks.lv sadaļā kontakti.