Privātuma politika

SIA “MVS centrs” privātuma politika

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “MVS centrs”, reģistrācijas Nr. 40103688732, turpmāk tekstā – “MC Alfa – Mācību centrs”, apstrādā personas datus.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot MC Alfa – Mācību centrs, sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar MC Alfa – Mācību centrs sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.


1. Definīcijas

Apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana. 

Pārzinis ir SIA “MVS centrs”, reģistrācijas Nr. 40103688732, Rīga, Aspazijas bulvāris 32 – 1A, LV-1050, kontakttālrunis: 25991222, e-pasts: info@mcalfa.lv. SIA “MVS centrs” ir reģistrējusi izglītības iestādi “MC Alfa – Mācību centrs” ar kodu 3361802462. 

Klients ir jebkura fiziska un juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus MC Alfa – Mācību centrs sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem; savstarpējās tiesiskajās attiecībās, kas pamatotas ar savstarpēji noslēgtu līgumu, kurā fiziskā persona, kura saņem pakalpojumu var tikt saukta par arī par Izglītojamo, Nodarbināto  u.c. 

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.


2. Piemērojamie tiesību akti

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679, kas pieņemta 2016.gada 27.aprīlī, par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Dokuments attiecas uz EEZ).
2.2. Izglītības likums.

2.3. Fizisko personu datu apstrādes likums un citi tiesību akti.


3. Vispārīgie noteikumi

3.1. Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to, kā MC Alfa – Mācību centrs veic personas datu apstrādi. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi var tikt sniegta Klientiem, personīgi, vai ietverot to pasākumu nolikumos, līgumos un citos ar MC Alfa – Mācību centrs pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī MC Alfa – Mācību centrs mājas lapā www.mcalfa.lv, turpmāk arī – “Mājas lapa”. 

3.2. MC Alfa – Mācību centrs piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3.3. MC Alfa – Mācību centrs personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus, ar kuriem ir tiesiski noslēgti sadarbības līgumi. Šādos gadījumos MC Alfa – Mācību centrs veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar MC Alfa Mācību centrs norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

3.4. Ja MC Alfa – Mācību centrs atjauninās šo Politiku, tās aktuālā redakcija tiks publicēta mājas lapā www.mcalfa.lv


4. Personas datu kategorijas

4.1. Personas identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, paraksts (arī elektroniskais), pseidonimizācijas ietvaros piešķirtais apzīmējums, ja tāds tiek piešķirts, sistēmu ietvaros piešķirtie lietotāja vārdi un paroles, ja tādi tiek piešķirti;  

4.2. Personas kontaktinformācija: e-pasta adrese, tel. Nr., adrese; 

4.3. Cita personu identificējošas informācija, kas nepieciešama līguma noslēgšanai izglītības projektu ietvaros: dzimums, izglītība, nodarbinātības dati, darba vietas dati, sociālie dati, tautība, pilsonība informācija ar to ir vai nav invaliditātes apliecība, informācija par to ir vai nav funkcionālo darbību traucējumi, mājsaimniecības dati, paraksts, cita peronu identificējošā informācija.

4.4. Finanšu dati: Līguma summa, valsts vai pašvaldības piešķirtā finansējuma apmērs, klienta veiktais maksājums, konta Nr., maksājuma summa, parāda summa, ja tāda ir; 

4.5. Dati, kas pierāda Pārziņa saistību izpildi pret Klientu: līguma dati, veikto apmācību un pirkuma vēsture, norēķina dati;

4.6. Mācību procesā iegūtie dati: apmeklējuma dati, patstāvīgo darbu rezultātā iegūtie dati, pārbaudes darbi, mācību novērtējums, kā arī attālinātu mācību gadījumā, kursu ieraksta dati, dati un informāciju, kuru esam izzinājuši un ieguvuši mācību procesa laikā u.c.; 

4.7. Interneta mājas lapās veiktās darbības: IP adrese, mājas lapā veiktās darbības, tajā skaitā veiktie pirkumi, interneta lapu apmeklējumu vēsture, gadījumos, ja tāda tiek ievākta, datums un laiks;

4.8. Fotoattēli un video, kas uzņemti mācību procesa laikā, Mācību centra rīkotajos pasākumos Mācību centra telpās vai ārpus tām, izņēmumu gadījumos, audio ieraksts;

4.9. Komunikācijas dati: sarakste (papīra formāta vai elektroniska);

4.10. Klientu aptauju dati: aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes;

4.11. Datus, lai nodrošinātu datu atjaunošanu: jebkuru dati, kas var atrasties mūsu sistēmās;

4.12. Citi dati, piemēram likumisko pārstāvju tiesību apliecinošie dati, likumisko pārstāvju identifikācijas dati u.c.


5. Datu apstrādes nolūki 

5.1. Šajā politikā minētie dati tiek apstrādāti sekojošiem nolūkiem:

5.1.1. Personas identifikācijas dati tiek apstrādāti ar nolūku identificēt personu;

5.1.2. Personas kontaktinformācija tiek apstrādāta, lai reģistrētu klientu MC Alfa – Mācību centrs sistēmās un pēc tam, nepieciešamības gadījumā, varētu ar viņu sazināties, kas ir būtiski vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai, un administrēšanai; 

5.1.3. Cita personu identificējošas informācija, kas nepieciešama līguma noslēgšanai izglītības projektu ietvaros, tiek apstrādāta, lai izpildītu likuma un sadarbības partneru prasības;

5.1.4. Finanšu dati tiek apstrādāti, lai izpildītu ar līgumu pielīgtās saistības, likumu uzliktos pienākumus un aizsargātu MC Alga – Mācību centrs likumīgās tiesības;

5.1.5. Dati, kas pierāda Pārziņa saistību izpildi pret Klientu, tiek apstrādāti, lai nodrošinātu pienācīgu kontroli par uzņemto saistību izpildi; 

5.1.6. Mācību procesā iegūtie dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu mācību procesa pārraudzību, varētu novērtēt Klienta sekmes u.c.;

5.1.7.  Dati par interneta mājas lapās veiktajām darbībām tiek apstrādāti, lai analizētu Klienta vēlmes, tādējādi piedāvājot un nodrošinot vēl kvalitatīvāku pakalpojumu;  

5.1.8. Fotoattēli un video, un izņēmumu gadījumā arī audio ieraksti, tiek apstrādāti, lai fiksētu mācību procesu, informētu sabiedrību par MC Alfa – Mācību centrs aktivitātēm; 

5.1.9. Komunikācijas dati, tiek apstrādāti, lai pārzinātu komunikāciju ar Klientu, nodrošinātu nepieciešamo informācija apriti; 

5.1.10. Klientu aptauju dati  tiek apstrādāti, lai radu atbildes uz aptaujās uzdotajiem jautājumiem, un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, jaunu pakalpojumu izstrādi;  

5.1.11. Dati, kas nodrošinātu datu atjaunošanu tiek apstrādāti, lai varētu atjaunot datus, ja rodas tāda nepieciešamība;

5.1.12. Citi dati, piemēram likumisko pārstāvju tiesību apliecinošie dati, likumisko pārstāvju identifikācijas dati u.c. tiek apstrādāti, lai likumā noteiktajā kārtībā un ar līgumu pielīgto saistību ietvaros, varētu veikt savas funkcijas. 

5.2. MC Alfa – Mācību centrs var apstrādāt Klienta datus arī:

5.2.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot nepieciešamās informācijas apriti starp MC Alfa – Mācību centrs un Klientu vai savstarpējo Klientu informācijas apriti;

5.2.2. Klientu priekšlikumu izskatīšanai un apkopošanai; 

5.2.3. Klienta informēšanai par citu MC Alfa – Mācību centrs sadarbības partneru produktiem un pakalpojumiem;

5.2.4. Klientam interesējošo pakalpojumu reģistrēšanai, esošo pakalpojumu izmaiņu vadībai un statistikas vai atskaišu ģenerēšanai.

5.3. MC Alfa – Mācību centrs var apstrādāt personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem.

5.4. MC Alfa – Mācību centrs var apstrādāt Klienta datus tiešās tirgveidības ietvaros, ja ir saņemta Klienta tieša nepārprotama piekrišana komercpaziņojumu saņemšanai. Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to MC Alfa – Mācību centrs. 

5.5. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, MC Alfa – Mācību centrs apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.


6. Datu apstrādes tiesiskais pamats (Vispārējās Datu Aizsardzības Regulas 6.panta 1. daļa) 

6.1. Līguma noslēgšana un izpilde (VDAR 6.p. 1.d. b) app.), lai MC Alfa – Mācību centrs varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar MC Alfa – Mācību centrs vai jau noslēgtā līguma laikā. Klienta pieteikšanās uz MC Alfa – Mācību centrs  izsludinātiem apmācībām tiek uzskatīta piekrišanu labprātīgai savu datu nodošanai MC Alfa – Mācību centrs, lai varētu noslēgt līgumu. 

6.2. MC Alfa – Mācību centrs leģitīmas intereses (VDAR 6.p. 1.d. f) app.), – ievērojot MC Alfa – Mācību centrs intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, MC Alfa – Mācību centrs ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikā norādītājiem nolūkiem. Par MC Alfa – Mācību centrs leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/vai individuāli MC Alfa – Mācību centrs produktu un pakalpojumu piedāvājumi. MC Alfa – Mācību centrs ir leģitīmas intereses apstrādāt savu Klientu datus, nosūtot tos citiem MC Alfa – Mācību centrs sadarbības partneriem. 

6.3. Klienta piekrišana  (VDAR 6.p. 1.d. a) app.), – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Piemēram, Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot MC Alfa – Mācību centrs apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta rakstiski. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar MC Alfa – Mācību centrs. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.4. Juridisko pienākumu izpilde (VDAR 6.p. 1.d. c) app.), MC Alfa – Mācību centrs ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem, kā arī sadarbībai, kas MC Alfa – Mācību centrs, ir ar valsts un pašvaldības iestādēm.
6.5. Vitālu interešu aizsardzība (VDAR 6.p. 1.d. d) app.), MC Alfa – Mācību centrs ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās u.tml.).

6.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses (VDAR 6.p. 1.d. e) app.),  – MC Alfa – Mācību centrs ir tiesīgs apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot MC Alfa – Mācību likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos. 


7. Klienta, kā datu subjekta tiesības

Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

7.1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

7.2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu (automātizētu personas datu apstrādi).

7.3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

7.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad MC Alfa – Mācību izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

7.5. Saņemt informāciju, vai MC Alfa – Mācību centrs apstrādā Klienta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.

7.6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis MC Alfa – Mācību centrs un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

7.7. Atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei.

7.8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.

7.9. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.


8. SĪKDATNES

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē,  mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot mc Alfa – Mācību centrs interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Pakalpojumu sniedzēja mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu. Pakalpojumu sniedzējs neizmanto sīkdatnes mērķiem, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un padomes Regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ietvarā


9. Glabāšanas periods

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, MC Alfa – Mācību centrs leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).


10. Personas datu iegūšanas veidi 

MC Alfa – Mācību centrs iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

10.1. reģistrējas MC Alfa – Mācību centrs mājas lapā (www.mcalfa.lv);

10.2. iegādājas un izmanto MC Alfa – Mācību centrs piedāvātos pakalpojumus;

10.3. pierakstās jaunumu vai citas informācijas saņemšanai no MC Alfa – Mācību centrs;
10.4. pieprasa MC Alfa – Mācību centrs plašāku informāciju par iespējamajiem pakalpojumiem, produktiem vai sazinās ar MC Alfa – Mācību centrs saistībā ar informācijas pieprasīšanu;

10.5. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

10.6. apmeklē vai pārlūko MC Alfa – Mācību centrs Mājas lapu; 

10.7. tiek  fotografēts, filmēts ar MC Alfa – Mācību centrs organizētajos pasākumos; 

10.8. MC Alfa – Mācību centrs var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis.


11. Klienta datu aizsardzība

11.1. MC Alfa – Mācību centrs nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, MC Alfa – Mācību centrs pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

11.2. MC Alfa – Mācību centrs rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas MC Alfa – Mācību centrs vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši MC Alfa – Mācību centrs deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.

11.3. MC Alfa – Mācību centrs neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no MC Alfa – Mācību centrs, piemēram, Klienta vainas un/vai nolaidības dēļ.


12. Apstrādes teritorija

12.1 Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

12.2 Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:

12.3 Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.


13. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM

MC Alfa – Mācību centrs nav atbildīgs par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved www.mcalfa.lv Mājas lapas saites. www.mvalfa.lv redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par MC Alfa – Mācību centrs, piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir Klienta paša risks. MC Alfa – Mācību centrs nekādā veidā nav atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved www.mcalfa.lv saites, un MC Alfa – Mācību centrs  negarantē citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. 


14. Kontaktinformācija

14.1 Klients var sazināties ar MC Alfa – Mācību centrs saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu.

14.2. MC Alfa – Mācību centrs kontaktinformācija ir pieejama  tīmekļa vietnē www.mcalfa.lv sadaļā KONTAKTI.