Finanšu darbinieks (attālināti)

Finanšu darbinieks (attālināti)

Kopējā mācību maksa: 1220,00 Euro

Līdzfinansējums: 61,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 5% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālā tālākizglītība.

Finanšu darbinieks (attālināti):  960 ak.st. 
Teorija: 217 (no kurām 154 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 503 (no kurām 354 stundas ir neklātienē)

Kvalifikācijas prakse: 240 56 stundas, jeb 7 tikšanās reizes norādītajā pilsētā.

Grāmatvedības pamati
Skaidras naudas dokumentu apgrozība
Bezskaidras naudas operācijas
Komunikācija ar klientu
Finanšu informācijas analīze
Darījuma risku novērtēšana
Finanšu projekta izstrāde
Atskaišu un pārskatu sagatavošana
Finanšu darbinieka prakse
Sabiedrība un cilvēka drošība (1.līmenis)
Tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā
Nodokļu režīma izvēle
Sadarbība ar nerezidentiem
Inovācijas profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. līmenis
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis)
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis)
Kvalifikācijas eksāmens

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Iegūt informāciju par klienta vēlmēm klātienē un attālināti, ievērojot konfidencialitāti un uzturot atgriezenisko saiti ar klientu.
2. Analizēt iegūto finanšu informāciju un pārbaudīt iegūto klienta finanšu datu atbilstību/ticamību un sakritību, izmantojot informācijas tehnoloģijas.
3. Reģistrēt sistēmā klientu/finanšu projektu, uzturot klientu datu bāzes un ievērojot finanšu projekta principus un termiņus.
4. Apstrādāt finanšu informāciju un datus, pielietojot statistikas un analīzes metodes.
5. Sagatavot strukturētas individuālās individuālas atskaites, precīzi sagatavojot finanšu rezultātu kopsavilkumu.
6. Ievērot finanšu riska procedūras un atpazīt riska kontroles procedūru pārkāpumus.
7. Saskaņot kopējā finanšu pārskatā integrētos datus, sadarbojoties ar iesaistītajām pusēm.
8. Noformēt skaidras un bezskaidras naudas darījumu dokumentus, veikt skaidras un bezskaidras naudas darījumu operācijas un sagatavot ikdienas finanšu atskaites par veiktajām darbībām.
9. Pārbaudīt finanšu darījumu atbilstību drošu darījumu kritērijiem, identificējot aizdomīgus finanšu darījumus un to neatbilstības.
10. Pārbaudīt banknošu, monētu un banku norēķinu dokumentu īstumu, izmantojot atbilstošu tehnisko aprīkojumu.
11. Sniegt klientam patiesu un pilnīgu informāciju par pieejamiem finanšu pakalpojumiem un noteikto kārtību, prezentējot uzņēmuma izstrādātos piedāvājumus un definējot klienta ieguvumus.
Iepazīstināt klientus ar pakalpojumu cenrādi un apkalpošanas noteikumiem, argumentējot un skaidrojot piedāvātā pakalpojuma ieguvumus un izmaksas.
12.Iepazīstināt klientus ar pakalpojumu cenrādi un apkalpošanas noteikumiem, argumentējot un skaidrojot piedāvātā pakalpojuma ieguvumus un izmaksas.
13. Informēt klientu par pieņemtiem lēmumiem, izvēloties atbilstošāko informācijas pasniegšanas kanālu, veidu un laiku.
14. Reģistrēt komunikāciju ar klientu, izmantojot klientu attiecību lietojumprogrammas.
15. Ievērot ārējos un iekšējos finanšu darījumus reglamentējošos normatīvos aktus, veicot finanšu darījumus.
16. Veidot pozitīvu komunikāciju ar klientu, argumentēti un skaidri sniedzot klientam informāciju par finanšu pakalpojumiem, ievērojot vispārējās un profesionālās ētikas principus.
17. Organizēt darba vietu un darbu, ievērojot darba aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus.
18. Rīkoties ekstremālās situācijā un sniegt pirmo palīdzību.
19. Veikt darba uzdevumus, ievērojot prasības darba tiesisko attiecību jomā.
20. Plānot un pieņemt lēmumus savas profesionālās karjeras veidošanā.
21. Izteikt un interpretēt jēdzienus, domas, faktus un viedokli gan mutiski, gan rakstiski valsts valodā.
22. Sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju.
23. Piemērot matemātisko domāšanu, modelējot darba situācijas un plānojot darba uzdevuma izpildi.
24. Pārliecinoši un droši lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai.
25. Efektīvi iesaistīties komandas darbā, veidojot un kritiski analizējot mijiedarbību ar citiem cilvēkiem.
26. Elastīgi risināt konfliktsituācijas.
27. Radīt jaunas idejas efektīvai darba veikšanai.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Finanšu darbinieks (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES