NVA kursi

Neformālās izglītības ieguve un traktortehnikas vadītāju apmācība .

Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem ar kuponu metodi.

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties:

 1. Profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;
 2. Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību;
 3. Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībā var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

Neformālās izglītības programmu saraksts
Digitālās prasmes
Digitālais mārketings

Izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt digitālā mārketinga tehnoloģiju izmantošanas prasmes lietotāja līmenī. Kurss paredzēts interesentiem bez praktiskas pieredzes digitālajā mārketingā,  kuri digitālā mārketinga teoriju vēlas papildināt ar praktiskām zināšanām.

Izglītības programmas  uzdevumi:

 1. Sniegt informāciju izpratnes un pielietojuma līmenī par digitālo mārketinga komunikāciju;
 2. Sniegt zināšanas izpratnes un pielietojuma līmenī par interaktīvo mārketinga komunikāciju;
 3. Sniegt informāciju izpratnes un pielietojuma līmenī  par integrētās mārketinga komunikācijas kompleksa plānošanu un to izplatīšanas līdzekļiem.

Tēmas:

 1. Digitālā mārketinga pamati;
 2. SEO un Satura mārketings;
 3. Digitālo projektu veidošana un vadīšana;
 4. sociālo mediju mārketings;
 5. E-pasta mārketings;
 6. digitālā un interaktīvā mārketinga komunikācija;
 7. mārketinga pētījumi digitālajā vidē.

Datorzinības (bez /ar priekšzināšanām)

Izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot praktiskā darba iemaņas un prasmes informācijas aptrādē, izmantojot MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access lietojumprogrammas, Internet iespējas, kas nepieciešamas ikdienā un profesionālajā darbībā.

Izglītības programmas  uzdevumi:

 1. Orientēties datora programmatūrā;
 2. Prast sastādīt un rediģēt Word dokumentu;
 3. Prast sastādīt tabulas un veikt ātros aprēķinus un datu apstrādi, kā arī izveidot datu grafikus;
 4. Spēt sagatavot uzstāšanās prezentāciju;
 5. Veidot un uzturēt datu bāzes;
 6. Prast nosūtīt informāciju ar pielikumiem ar e-pasta palīdzību;
 7. Pārzināt un pielietot bilžu digitālās apstrādes opcijas.

Tēmas:

 1. IT pamatjēdzieni, datora aparatūra, programmatūra, darbs ar failiem (datnēm), mapēm, MS DOS komandas;
 2. Tekstapstrādes lietotne MS Word;(ar priekšzināšanām padziļināti)
 3. Izklājlapu lietotne MS Excel;(ar priekšzināšanām padziļināti)
 4. MS PowerPoint;(ar priekšzināšanām padziļināti)
 5. Datu bāzes veidošana MS Access;(ar priekšzināšanām padziļināti)
 6. Internet, e-pasts;
 7. Attēlu digitālā apstrāde.(ar priekšzināšanām padziļināti)

Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel programmā

Izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt padziļinātas zināšanās MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, tabulu veidošanā, datu apstrādē un analīzē, veikt finanšu datu analīzi,  formulēt un analītiski aprakstīt uzkrātos datus, formulēt problēmas, sniegt to risinājumus, pamatot datu analīzes nepieciešamību un izvēlēto datu analīzes metodi, ar mērķi pieņemt datos pamatotus finanšu vadības lēmumus.

Izglītības programmas uzdevumi:

1.Tabulu veidošana un datu formatēšana 

2.Aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas formulas un funkcijas;

3.Datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus;

4.Datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā.

5.Diagrammu veidošanas papildrīki

6.Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru

7.Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus

8.Datu importēšana un eksportēšana

9.Datu analīzes veikšana un statistika

10.Rakurstabulu un  rakursdiagrammu izmantošana.

11.Makrosu izmantošana.

12.Datu analīzes un optimizācijas līdzekļi

13.Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem


Tēmas:

 1. Tabulu veidošana un datu formatēšana;
 2. Formulas un funkcijas;
 3. Diagrammu veidošanas papildrīki;
 4. Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru;
 5. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus;
 6. Datu importēšana un eksportēšana;
 7. Datu analīzes veikšana un stati tika;
 8. Rakurstabulas;
 9. Rakursdiagrammas;
 10. Makrosi;
 11. Datu analīzes un optimizācijas līdzekļi;
 12. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem;

Jaunākās prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas metodes

Izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā  sniegt zināšanās  prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas metodēs, uzstāšanās netiķete (netiquette) un prezentāciju kvalitatīvai izveidei prezentēšanai.

Izglītības programmas  uzdevumi:

 1. Iepazīsieties ar prezentāciju veidiem;
 2. Pareizi veidot saturīgas prezentācijas;
 3. Sagatavot runu izstrādātai prezentācijai;
 4. Iepazīsieties ar prezentāciju veidošanas rīkiem;
 5. Prezentāciju noformēšanas principiem;
 6. Uzstāšanās manierēm.

Tēmas:

 • Uzstāšanās plānošana
 • Prezentāciju noformēšana
 • Prezentāciju lietotnes 
 • Prezentācijas izveidošana
 • Prezentācija tiešsaistē
 • Saskarsme, uzstāšanās prasmesValodu prasmes
Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Apgūt vienkāršākās klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes saziņai vienkāršās sadzīves un ar darbu saistītās situācijās, kā arī valsts un sabiedriskajās institūcijās.

Profesionālās izglītības programmas profesionālie uzdevumi:

 1. apgūt vārdu krājumu ikdienā un darbā nepieciešamās informācijas apmaiņai;
 2. apgūt prasmi uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt uz tiem;
 3. iegūt iemaņas veidot sarunu par vienkāršām sadzīves un ar darbu saistītām tēmām;
 4. apgūt prasmi lietot vienkāršas valodas konstrukcijas;
 5. apgūt prasmi ievērot runā un rakstos vienkāršākās valodas likumības;
 6. izglītojamie ir sagatavoti latviešu valodas prasmes A1 līmeņa attiecīgās pakāpes iegūšanai.

Tēmas:

 1. Cilvēks;
 2. Ģimene;
 3. Gramatika;
 4. Brīvais laiks;
 5. Ikdienas drabi;
 6. Iepirkšanās veikalā, tirgū, kafejnīcā, banku pakalpojumu iespējas un sadzīves pakalpojumi;
 7. Izglītība un drabs;
 8. Veselība.

Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Attīstīt mutvārdu un rakstveida valodas prasmes savu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā.

Profesionālās izglītības programmas profesionālie uzdevumi:

 1. Paplašināt vārdu krājumu;
 2. Attīstīt prasmes brīvi uzdot dažādus ar ikdienu un profesionālo darbību saistītus jautājumus un atbildēt uz tiem. Veidot dialogu;
 3. Prast rakstīt dažādas sarežģītības pakāpes dokumentu tekstus;
 4. Saprast jautājumus, paziņojumus, skaidrojumus, plašāku informāciju pa telefonu, radio, TV, preses materiālos;
 5. Spēt orientēties dažādās sadzīves situācijās.

Tēmas:

 1. Iepazīšanās – pieklājības frāzes, sasveicināšanās, mana vizītkarte;
 2. Dzīvesvieta – dzīvoklis, iekārtojums, ērtības, dzīvesvieta un apkārtne, transports;
 3. Ceļojumā – pa Rīgu, pa Latviju, pa pasauli;
 4. Daba – gadalaiki, klimats, augu un dzīvnieku valstis;
 5. Laiks – mans dzīvesgājums, dienas režīms;
 6. Mana dzīve – kā dzīvoju agrāk, kā dzīvoju pašlaik, ko9 dara citi;
 7. Darba dzīve – profesijas, mana profesija, izglītība, darba vieta, darba laiks, darba apstākļi, kolēģi, attiecības kolektīvā, darba meklējumos, mājas darbi, dārza drabi;
 8. Portrets – ģimenes locekļi, draugi, kolēģi, izskats, raksturs, ieradumi.

Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Pilnveidot iegūtās runas un rakstu valodas prasmes. Brīvi lietot latviešu valodu atbilstoši personiskajām, kultūras un profesionālajām vajadzībām.

Profesionālās izglītības programmas profesionālie uzdevumi:

 1. Paplašināt latviešu valodas vārdu krājumu, izmantojot vārdu pārnesto nozīmju, sinonīmijas un vārddarināšanas iespējas;
 2. Padziļināt izpratni par latviešu valodas likumībām;
 3. Veicināt, runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas prasmes;
 4. Attīstīt dialoga veidošanas un uzturēšanas prasmes dažādās dzīves situācijās;
 5. Sekmēt patstāvīgu valodas mācīšanos.

Tēmas:

 1. Iepazīšanās – mana vizītkarte, valsts un ģimene, prese, radio, TV par ģimeni;
 2. Izglītība – izglītības iespējas, izglītības prestižs, tālākizglītības iespējas savā profesijā;
 3. Darba dzīve – mana profesija, darba tirgus manā profesijā, karjeras iespējas manā profesijā, darba meklējumos;
 4. Dzīve Latvijā – Latvija kā multikulturāla valsts, ievērojamas personības Latvijā, kultūras un sporta notikumi;
 5. Brīvais laiks – vaļasprieks, iespējas un vajadzības, ceļošana, svētki;
 6. Veselīgs dzīvesveids – veselības aprūpe Latvijā, veselības un dzīvības apdrošināšana, veselīgs uzturs, sporta aktivitātes;
 7. Plašsaziņas līdzekļi – mūsdienu dzīves atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos, mans iecienītākais laikraksts, žurnāls, TV raidījums;
 8. Demokrātija un sociāli ekonomiskās pārmaiņas – demokrātija Latvijā, nodokļi un sociālās garantijas, darba devējs un ņēmējs. 

Jaunākās prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas metodes

Izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā  sniegt zināšanās  prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas metodēs, uzstāšanās netiķete (netiquette) un prezentāciju kvalitatīvai izveidei prezentēšanai.

Izglītības programmas  uzdevumi:

 1. Iepazīsieties ar prezentāciju veidiem;
 2. Pareizi veidot saturīgas prezentācijas;
 3. Sagatavot runu izstrādātai prezentācijai;
 4. Iepazīsieties ar prezentāciju veidošanas rīkiem;
 5. Prezentāciju noformēšanas principiem;
 6. Uzstāšanās manierēm.

Tēmas:

 • Uzstāšanās plānošana
 • Prezentāciju noformēšana
 • Prezentāciju lietotnes 
 • Prezentācijas izveidošana
 • Prezentācija tiešsaistē
 • Saskarsme, uzstāšanās prasmes

Angļu valoda (bez priekšzināšanām)

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Veidot valodas komunikatīvo kompetenci turpmākai valodas zināšanu izmantošanai darbā, izglītības turpināšanā, saziņai un sadarbībai.

Profesionālās izglītības programmas profesionālie uzdevumi:

 1. Sazināties angļu valodā mutiski un rakstiski;
 2. Apgūt gramatisko minimumu;
 3. Pilnveidt runātprasmi un rakstītprasmi angļu valodā;
 4. Paplašināt savu redzesloku un iepazīt pasaules kultūras daudzveidību;
 5. Apgūt prasmi iegūt dažāda veida informāciju angļu valodā.

Tēmas:

 1. Iepazīšanās (stāsts par sevi, gramatiskais minimums).
 2. Es un mana ģimene, gramatiskais minimums.
 3. Profesijas un darba sfēras.
 4. Ceļojumi.
 5. Saskarsme ar cilvēkiem.
 6. Klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmju pilnveidošana visa kursa garumā.

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Veidot valodas komunikatīvo kompetenci turpmākai valodas zināšanu izmantošanai darbā, izglītības turpināšanā, saziņai un sadarbībai.

Profesionālās izglītības programmas profesionālie uzdevumi:

 1. Labā līmenī sazināties angļu valodā mutiski un rakstiski.
 2. Apgūt gramatisko minimumu;
 3. Pilnveidot runātprasmi un rakstītprasmi angļu valodā;
 4. Paplašināt savu redzesloku un iepazīt pasaules kultūras daudzveidību;
 5. Apgūt prasmi iegūt dažāda veida informāciju angļu valodā.

Tēmas:

 1. Iepazīšanās (stāsts par sevi, gramatiskais minimums).
 2. Es un mana ģimene, gramatiskais minimums.
 3. Profesijas un darba sfēras.
 4. Ceļojumi.
 5. Saskarsme ar cilvēkiem.
 6. Klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmju pilnveidošana visa kursa garumā.

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Veidot valodas komunikatīvo kompetenci turpmākai valodas zināšanu izmantošanai darbā, izglītības turpināšanā, saziņai un sadarbībai.

Profesionālās izglītības programmas profesionālie uzdevumi:

 1. Labā līmenī sazināties angļu valodā mutiski un rakstiski.
 2. Apgūt gramatisko minimumu;
 3. Pilnveidot runātprasmi un rakstītprasmi angļu valodā;
 4. Paplašināt savu redzesloku un iepazīt pasaules kultūras daudzveidību;
 5. Apgūt prasmi iegūt dažāda veida informāciju angļu valodā.

Tēmas:

 1. Iepazīšanās (stāsts par sevi, gramatiskais minimums).
 2. Es un mana ģimene, gramatiskais minimums.
 3. Profesijas un darba sfēras.
 4. Ceļojumi.
 5. Saskarsme ar cilvēkiem.
 6. Klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmju pilnveidošana visa kursa garumā.

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesā izglītojamais apgūst angļu valodu Intermediate līmenī.

Profesionālās izglītības programmas profesionālie uzdevumi:

 1. Runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši Intermediate līmenim;
 2. Prasme brīvi sazināties ikdienas un darba situācijās;
 3. Precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu;
 4. Uzrakstīt vēstuli, eseju, rakstu un ziņojumu konkrētam lasītājam piemērotā stilā;
 5. Saprast garus un sarežģītus dažāda satura tekstus, speciālus rakstus un instrukcijas.

Tēmas:

 1. Ievads. Iepazīšanās. Dzīves stila apraksts;
 2. Dzīvojamās telpas dalīšana ar citiem cilvēkiem;
 3. Pārtika, ēdienreizes;
 4. Apģērbs, sadzīves iekārtas;
 5. Cilvēks, vērtības (draudzība, izglītība, dzīves mērķi, optimisms, emocijas);
 6. Darbs, profesijas;
 7. Finanses, nauda;
 8. Atpūta, brīvdienu aktivitātes, tūrisms, sports;
 9. Izklaide, kultūras pasākumi, kino, teātris, izstādes;
 10. Gadalaiki, dabas parādības (klimats, laiks, laika ziņu karte);
 11. Dzīve laukos, pilsētā (transports, veikali, citi pakalpojumu veidi, atšķirība starp dzīvi laukos un pilsētā);
 12. Latvijas Republika (raksturojums, tradīcijas, tautsaimniecība, reliģija, tūrisms, kultūra);

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesā izglītojamais apgūst prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši Higher – Intermediate līmeņa pakāpei.

Profesionālās izglītības programmas profesionālie uzdevumi:

 1. Prasme brīvi sazināties ikdienas un darba situācijās; 
 2. Spēsi precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu, uzrakstīt vēstuli, eseju, rakstu un ziņojumu konkrētam lasītājam piemērotā stilā;
 3. Spēsi saprast garus un sarežģītus dažāda satura tekstus, speciālus rakstus un instrukcijas.

Tēmas:

 1. Personība;
 2. Veselība un saslimšana;
 3. Apģērbs un mode;
 4. Ceļošana; 
 5. Noziegums un sods;
 6. Laika apstākļi;
 7. Sava viedokļa izteikšana;
 8. Sajūtas, ķermenis;
 9. Mūzika;
 10. Mēdiji;
 11. Sarakste;
 12. Telefonsarunas.

Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām)

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā dot izglītojamajiem iespēju apgūt zināšanas un prasmes saziņai darba vidē un konkrētās ikdienas situācijās, spēt sarunāties un brīvi lietot valodu. 

Profesionālās izglītības programmas profesionālie uzdevumi:

 1. apgūt ar darbu saistītās tēmas;
 2. apgūt ar biznesa vidi saistīto terminoloģiju;
 3. attīstīt un nostiprināt zināšanas un prasmes darba komunikācijai;
 4. lietot praksē iegūtās zināšanas sadzīves komunikācijai;
 5. lietot iegūtās zināšanas dažādu jomu atbildīgo speciālistu pienākumu pildīšanai svešvalodā.

Tēmas:

 1. Angļu valoda;
 2. Noslēguma pārbaudījums ieskaite.Profesionālās pilnveides izglītības programmas
Datorikas joma
3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums (ar priekšzināšanām)

Programmas mērķis: 

 • veidot padziļinātu izpratni par 3D printera lietošanas iespējam drukas un mediju tehnoloģiju nozarē. 
 • sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes :
  • 3D izdrukas pilna cikla nodrošināšanai, kas ietver sevī 3D modeļa veidošanas metožu un rīku apskatu, 
  • 3D modeļa sagatavošanu izdrukai un 3D printera uzbūves metodes. 

Programmas uzdevumi:

 1. Apgūt 3D printera uzbūvi. 
 2. Iepazīties ar 3D printera pielietošanas iespējām. 
 3. Apgūt 3D modeļa veidošanas pamatus.
 4. Apgūt G-Code sagatavošanas iespējas.
 5. Spēt veikt 3D objekta sagatavošanu izdrukai.
 6. Pārzināt datu importēšanas un eksportēšanas metodes un iespējas.
 7. Pārzināt materiāla pamatus.
 8. Pilnveidot finanšu datu iegūšanas un sagatavošanas kompetenci.
 9. Pārzināt 3D izdrukas procesa norisi.
 10. Spēt raksturot un izskaidrot 3D drukas veidus, to priekšrocības, trūkumus un populārākos pielietojumus.

Agile projektu vadība

Programmas mērķis:

 • Attīstīt un pilnveidot  prasmju un zināšanu līmeni par  Agile jeb iteratīvās projektu vadības pieejas būtību. 
 • Veicināt  jaunāko projektu vadības metožu izmantošanu un  sniegt praktiskus piemērus šīs pieejas izmantošanā un ieviešanā.

Programmas uzdevumi:

 1. Gūt priekštatu par Agile metodes būtība.
 2. Zināt  biznesa modeļus produktu vadībā ar Agile metodi.
 3. Spēt veikt klientu tipu un segmentēšanu, izprast  vērtības plūsmu.
 4. Zināt Agile Manifests un Vērtības.
 5. Izprast atšķirību starp tradicionālo un  iteratīvo pieeju. 
 6. Izprast prioritāšu noteikšana un Agile projektu apjomu  novērtēšanu.
 7. Izprast riska jēdzienu tā  saturu un būtība projektu vadībā.
 8. Spēt definēt Agile projektu izgāšanās cēloņi un pasākumi iespējamo cēloņu apzināšanai.
 9. Veidot izpratni par  rezultātu apkopošanu Agile projektu vadībā.
 10. Gūt izpratni par uzkrātās pieredzes tālākā izmantošana.
 11. Sniegt priekštatu par koučingu, kā profesiju Agile izpratnē.

Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā

Programmas mērķis:

 • Izglītības procesa rezultātā sniegt padziļinātas zināšanās MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, tabulu veidošanā, datu apstrādē un analīzē, veikt finanšu datu analīzi. 
 • Formulēt un analītiski aprakstīt uzkrātos datus, formulēt problēmas, sniegt to risinājumus, pamatot datu analīzes nepieciešamību un izvēlēto datu analīzes metodi, ar mērķi pieņemt datos pamatotus finanšu vadības lēmumus

Programmas uzdevumi:

 1. Tabulu veidošana un datu formatēšana 

2 .Aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas formulas un funkcijas;

 1. Datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus;
 2. Datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā.
 3. Diagrammu veidošanas papildrīki
 4. Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
 5. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus
 6. Datu importēšana un eksportēšana
 7. Datu analīzes veikšana un statistika
 8. Rakurstabulu un  rakursdiagrammu izmantošana.
 9. Makrosu izmantošana.
 10. Datu analīzes un optimizācijas līdzekļi
 11. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem

Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (bez priekšzināšanām)

Programmas mērķis:

 • Izglītības procesa rezultātā  sniegt pamatzināšanas MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, tabulu veidošanā, datu apstrādē un analīzē. 

Programmas uzdevumi:

 1. Tabulu veidošanā un datu formatēšanā.
 2. Diagrammu veidošana, noformēšana.
 3. Aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas funkcijas.
 4. Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
 5. Datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus.
 6. Datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā.
 7. Informācijas pārnešana uz MS Word, atskaišu sagatavošanai.
 8. Rakurstabulas, rakursdiagrammas.

Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (ar priekšzināšanām)

Programmas mērķis

 • Izglītības procesa rezultātā  sniegt zināšanas MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, sarežģītās tabulās, kā optimizēt darbu ar programmu. Izveidot diagrammas labākai datu analīzei, lai vieglāk varētu analizēt vēlamos datus, tabulu apvienošana

Programmas uzdevumi

 1.   Tabulu veidošana un datu formatēšana 
 2.   Formulu izmantošana.
 3.   Diagrammu veidošana, noformēšana
 4.   Aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas funkcijas;
 5.   Datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus;
 6.   Datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā.
 7.   Datu importēšana un eksportēšana
 8.   Datu analīzes veikšana un statistika
 9.   Rakurstabulas, rakursdiagrammu lietošanā
 10.   Makrosu pielietošana.
 11.   Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem.

Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (bez priekšzināšanām)

Programmas mērķis:

 • Attīstīt un pilnveidot  prasmju un zināšanu līmeni, kā paaugstināt uzņēmējdarbības attīstību un   konkurētspēju, izmantojot e – komercijas  iespējas, izmantojot datorsistēmu un datu bāžu sniegtās priekšrocības.
 • Uzzināt elektroniskās komercijas pamatprincipus un  e-biznesa praktiskos aspektus, kas veido pamatu e-biznesa realizācijai. 
 • Izprast virtuālo elektroniskās komercijas attiecību nepieciešamību un efektivitāti. Iepazīties ar tiesisko regulējumu  valsts un ES līmenī. 

Programmas uzdevumi:

 1. Gūt priekštatu par  elektroniskās komercijas biznesa komunikācijas modeļiem, kategoriju īpašībām un uzdevumiem. 
 2. Izprast  uzņēmējdarbības un vadībzinību aspektus elektroniskā komercijā.
 3. Izprast elektroniskās komercijas nozares aktualitātes un biznesa formas un modeļus.
 4. Prast pielietot datorsistēmu un datubāžu iespējas elektroniskajā komercijā.
 5. Apgūt elektroniskās komercijas sistēmu izstrādes pamatus. 
 6. Izprast integrētā mārketinga komunikācijas nozīmi  un digitālā mārketinga pamatus. 
 7. Zināt digitālā  mārketinga projektu veidošanas ciklus un projektu ieviešanas principus. 
 8. Veidot izpratni par  normatīviem aktiem, kas regulē elektronisko komerciju.

Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (ar priekšzināšanām)

Programmas mērķis:

 • Attīstīt un pilnveidot prasmju un zināšanu līmeni, kā paaugstināt uzņēmējdarbības attīstību un   konkurētspēju, izmantojot e – komercijas  iespējas, kā arī izmantojot datorsistēmu un datubāžu sniegtās priekšrocības.
 • Izprast elektroniskās komercijas pamatprincipus un e-biznesa praktiskos aspektus, kas veido pamatu e-biznesa realizācijai. 
 • Izprast virtuālo elektroniskās komercijas attiecību nepieciešamību un efektivitāti. Iepazīties ar tiesisko regulējumu valsts un ES līmenī. 

Programmas uzdevumi:

 1. Nostiprināt zināšanas par elektroniskās komercijas organizēšanas komerciālajiem un datorsistēmu aspektiem.
 2. Izprast datorsistēmu un datubāžu pielietošanas iespējas elektroniskajā  komercijā.
 3. Zināt  elektroniskās komercijas sistēmu izstrādes posmus. Veikt testēšanu un ieviešanu.
 4. Izprast integrētā mārketinga komunikācijas nozīmi  un digitālā mārketinga pamatus. 
 5. Zināt digitālā  mārketinga projektu veidošanas ciklus un projektu ieviešanas principus un digitālā marketinga kanālus. 
 6. Veidot izpratni par  normatīviem aktiem, kas regulē elektronisko komerciju.

Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai

Programmas mērķis:

 • Izglītības procesa rezultātā  sniegt padziļinātas zināšanas un prasmes dažādu informācijas tehnoloģiju izmantošanā finanšu datu analīzē, rezultātu novērtēšanā, finanšu plānošanā, pārskatu sagatavošanā 

Programmas uzdevums:

 1.   Aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas funkcijas;
 2.   Datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus;
 3.   Datu analīzes un optimizācijas līdzekļi
 4.   Datu importēšanā un eksportēšanā.
 5.   Datu analīzes veikšanā un statistikā.
 6.   Rakurstabulu un rakursdiagrammu pielietošanā.
 7.   Makrosu pielietošanā.
 8.   Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem
 9.   Darbgrāmatu strukturēšana ar XML

IT datu drošība un personas datu aizsardzība (ar priekšzināšanām)

Programmas mērķis:

 • Veidot izpratni par: drošības prasībām, riskiem un pasākumiem, lai nodrošinātu IT drošību uzņēmumā, fizisko personu datu aizsardzības prasību piemērošanu, datu aizsardzību uzņēmuma datorsistēmu nepārtrauktai darbībai.

Programmas uzdevums:

 1.   IT drošības specifika mūsdienās
 2.   Informācijas klasifikāciju un risku pārvaldību
 3.   Datu integritāti un rezerves kopiju veidošanu
 4.   Incidentu atklāšanu un pārvaldību.

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana

Programmas mērķis:

 • Gūt zināšanas un prasmes par mūsdienās aktuāliem informācijas tehnoloģijas pakalpojumu un infrastruktūru pārvaldības līmeņiem. Apgūt IT servisa pārvaldīšanas  pamatus, pārzināt IT pakalpojuma dzīves ciklu, IT pakalpojumu un infrastruktūras uzturēšanu iekšējiem noteikumiem organizācijā. 

Programmas uzdevums:

 1. Gūt priekštatu par mūsdienās aktuāliem informācijas tehnoloģijas pakalpojumu un infrastruktūru pārvaldības līmeņiem IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana (ITIL) vietu un lomu kopumā.
 2. Gūt priekštatu par  IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu, organizēšanu un uzturēšanu, un infrastruktūras pārvaldību.  
 3. Izdarīt patstāvīgus secinājumus par IT pārvaldības metodoloģiju izmantošanu


Pieteikšanās un papildus jautājumi

+371 25991222

 • Klientu ievērībai!

  No 2020.gada 21.decembra pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju programmu apguve tiks īstenota tikai attālināti vai daļēji klātienē, vai klātienē.

 • Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē vari pieteikties, ja līdzšinējās prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

 • Bezdarbniekam un darba meklētājam ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties neformālās izglītības programmas apguvē un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas saņemt iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu.

 • Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.

 • Apmācību laikā tiek nodrošināta stipendija 5.00 euro apmērā par mācību dienu. Ja apmācību īstenošanas vieta atrodas tālāk par 15 km no bezdarbnieka un darba meklētāja deklarētās dzīves vietas, bezdarbnieks un darba meklētājs var pieteikties mobilitātes pabalsta saņemšanai.