Uzņēmējdarbības pamati (attālināti)

Uzņēmējdarbības pamati (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=RLat4MR6YKw

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programma paredzēta visiem, kas vēlas uzsākt savu biznesu vai sekmīgāk atīstīt esošo uzņēmējdarbību.

Programmas apguves laikā Jūs gūsiet priekštatu par komandas darba principiem, kā pielietot LR likumus par grāmatvedību un nodokļiem, aktualizēsim tēmas par normatīvo aktu un likumu pielietojumu.

Strādāsim pie informācijas apkopošanas, analizēšanas un kontroles, kā arī pētīsim uzņēmējdarbības vidi, lai efektīvi spētu iesaistīties biznesa procesos un vadībā. (varbūt mazliet jāuzlabo)

Kopējā mācību maksa: 400,00 Euro
Līdzfinansējums: 40,00 Euro*


*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.

Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

  • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Uzņēmējdarbības pamati (attālināti):  160 ak.st.
Teorija: 76 (no kurām 52 stundas ir neklātienē)
Praktiskie darbi: 84 (no kurām 59 stundas ir neklātienē)

Uzņēmējdarbības pamati

Uzņēmuma vadīšanas pamati

Personāla vadība un motivēšana

Uzņēmuma dzīves cikls, darbības plānošana un analīze

Mārketings, reklāma digitālie rīki uzņēmējdarbībā

Saskarsmes prasmes uzņēmējdarbībā Noslēguma pārbaudījums

Dot pamatzināšanas komercdarbības organizācijā personām, kuras ir nolēmušas patstāvīgi realizēt biznesa projektu, uzsākot komercdarbību vai pašnodarbinātību, vai apgūt/nostiprināt biznesa procesu vadības prasmes.

Izglītības procesā nodrošināt iespējas apgūt zināšanas un prasmes patstāvīgi plānot sava darba izpildi;

izprast komandas darba principus; izprast komercdarbības procesus;

izprast uzņēmējdarbības vidi, spēt iesaistīties biznesa procesos un vadībā;

izprast uzņēmuma saimnieciskās darbības un finanšu uzskaites dokumentu uzskaiti, analīzi un kontroli;

apkopot operatīvo informāciju; patstāvīgi sastādīt biznesa plānu; pielietot LR likumus par grāmatvedības uzskaiti un nodokļu likumdošanas prasībām;

pielietot darba tiesību likumdošanu; prast pielietot komercdarbības normatīvos aktus un likumus.

Sasniedzamie rezultāti:

Zināšanas atrast informāciju par pieejamo finanšu līdzekļu piesaisti (piemēram, ES Struktūrfondu), atbalsta programmu nosacījumiem, to izmantošanu projektu idejas attīstībā.

Prasmes plānot un izstrādāt projekta pieteikumu. Izpratne par mērķu un aktivitāšu izvēli un noteikšanu. Prasme organizēt projekta darbu un projektu vadības uzraudzību. Izpratne par komunikācijas pamatiem projekta vadībā un projekta krīzes risinājumiem. Spēja strādāt komandā. Spēja pamatot savu viedokli. Spēja praksē piemērot savas teorētiskās zināšanas

Nav nepieciešamas zināšanas.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Uzņēmējdarbības pamati(attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES