Praktiskā lietvedība (attālināti)

Praktiskā lietvedība (attālināti)

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmas mērķis ir sekmēt izglītojamo spējas izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus atbilstoši reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Izstrādāt dokumentus, nodrošinot to juridisko spēku un pielietojot lietišķo rakstu valodas funkcionālos stilus.

Noformēt pārvaldes dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot teksta un datu izklājlapu apstrādes programmas.

Aizpildīt dokumentu formas un veidlapas.

Kopējā mācību maksa: 800,00 Euro

Līdzfinansējums: 80,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Moduļu kopa.

Praktiskā lietvedība (attālināti):  202 ak.st. 
Teorija: 61 (no kurām 42 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 141 (no kurām 96 stundas ir neklātienē)

Dokumentēšana- 33 stundas
Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis)- 33 stundas
Biroja darba organizēšana (2.līm)- 30 stundas
Dokumentu un arhīva pārvaldība- 43 stundas
Dokumentu un informācijas aprite (2.līm)- 30 stundas
Personāla dokumentu izstrāde un aprite- 33 stundas

“Dokumentēšana”:
Sekmēt izglītojamo spējas izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus atbilstoši reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
Izstrādāt dokumentus, nodrošinot to juridisko spēku un pielietojot lietišķo rakstu valodas funkcionālos stilus.
Noformēt pārvaldes dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot teksta un datu izklājlapu apstrādes programmas.
Aizpildīt dokumentu formas un veidlapas.
“Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis)”:
Sekmēt izglītojamo spējas virzīt dokumentu un informācijas apriti organizācijā, nodrošinot dokumentu uzskaiti, izpildes kontroli un informācijas aizsardzību.
Uzskaitīt dokumentus un nodrošināt to apriti.
Nodrošināt dokumentos paredzēto uzdevumu izpildes kontroli un dokumentu ievietošanu lietās.
Izstrādāt informācijas aizsardzības un konfidencialitātes kārtību organizācijas darbībā.
Protokolēt sapulču un sanāksmju gaitu.
“Biroja darba organizēšana (2.līmenis)”:
Sekmēt izglītojamo spējas darbam organizācijas birojā un veidot izpratni par biroja darba organizēšanu.
Kontrolēt dokumentu pārvaldības izpildi organizācijā.
Meklēt un izvērtēt biroja darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju.
Organizēt biroja darbību, pielietojot iegūto informāciju.
Noformēt un veikt sūtījumus.
Iepirkt birojam nepieciešamās preces un pakalpojumus.
“Dokumentu un arhīva pārvaldība”:
Sekmēt izglītojamo spējas pārvaldīt un arhivēt organizācijas dokumentus.
Organizēt dokumentu pārvaldības izpildi organizācijā.
Izstrādāt un aktualizēt organizācijas dokumentu pārvaldību reglamentējošos iekšējos normatīvos dokumentus, t.sk. lietu nomenklatūru.
Sistematizēt un ievietot dokumentus lietā, kā arī arhivēt elektroniskos dokumentus atbilstoši savas organizācijas lietu nomenklatūrai.
Analizēt arhīva pieprasījumu dokumentus, sagatavot un noformēt arhīva izziņas, sekmēt arhīva pārvaldības izpildi organizācijā.
“Dokumentu un informācijas aprite (2.līmenis)”:
Sekmēt izglītojamo spējas darbam ar iesniegumiem (t.sk., sūdzībām, priekšlikumiem) un dokumentu oriģinālu atvasinājumiem.
Pieņemt iesniegumus.
Sagatavot atbildes iesniegumiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Sagatavot un apliecināt dokumentu oriģinālu atvasinājumus un dokumentu dublikātus.
“Personāla dokumentu izstrāde un aprite”:
Sekmēt izglītojamo spējas darbā ar personāla dokumentāciju, veidojot izpratni par personāla dokumentācijas vietu dokumentu hierarhijā un personāla dokumentācijas satura un kvalitātes ietekmi uz darba tiesiskajām attiecībām.
Sagatavot personāla dokumentāciju atbilstoši Darba likumam un citiem regulējošiem normatīviem dokumentiem.
Iepazīstināt darbiniekus ar dokumentiem, kas nosaka organizācijas statusu vai pasākuma norises kārtību, darbinieka pienākumus, tiesības un atbildību.
Saglabāt un kārtot ar personālu saistīto informāciju dokumentos un datu bāzēs.

Vēlama pieredze cilvēkresursu vadīšanā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Praktiskā lietvedība (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES