Praktiskā grāmatvedība (ar priekšzināšanām) (attālināti)

Praktiskā grāmatvedība (ar priekšzināšanām) (attālināti)/ (daļēji attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programma paredzēts praktizējošiem grāmatvežiem, kas vēlas atsvaidzināt savas zināšanas un celt klavlifikāciju par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, nodokļu aprēķinu.

Programma ir veidots, balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālas dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālākās izmaiņas nodokļu politikā.

Mācību laikā apgūsiet ar efektīvu dokomentu pārvaldību un saskarsmes līdzekļu izmantošanu, kā piemērām, vizuālo līdzekļu žestu apguvi- acu kontakts, mīmika, pozas, distance u.c.

Kopējā mācību maksa: 400,00 Euro
Līdzfinansējums: 40,00 Euro*


*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.

Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

  • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Praktiskā grāmatvedība (ar priekšzināšanām) (attālināti):  160 ak.st. 
Teorija: 84 (no kurām 47 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 76 (no kurām 46 stundas ir neklātienē)

Nodokļi, nodokļu likumdošana

Datorizētā grāmatvedība

Grāmatvedība

Dokumentu pārvaldība

Saskarsme

Noslēguma pārbaudījums

Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes, lai uzņēmumu grāmatveži, grāmatvežu palīgi, finanšu darbinieki, ekonomisti celtu savu profesionālo kvalifikāciju, lai izglītojamie spētu darbā pielietot mūsdienu informācijas ieguves, sagatavošanas un apstrādes tehnoloģijas, tai skaitā datorizētās grāmatvedības programmas un jaunākās likumdošanas prasības.

Programmas ietvaros :
1. Pārzināt aktuālāko Latvijas Republikas likumdošanā, kas saistīta ar grāmatvedības kārtošanu.
2. Izvēlēties nepieciešamo informāciju, lai varētu kārtot grāmatvedību atbilstoši jaunākajai likumdošanai.
3. Pārzināt jaunākās grāmatvedības uzskaites metodiku.
4. Veikt grāmatvedības aprēķinus.
5. Veikt darba algu aprēķinus.
6. Izdarīt ierakstus uzskaites un grāmatvedības dokumentos.
7. Sastādīt uzņēmuma grāmatvedības gada pārskatus un veikt firmas darbības rezultātu novērtējumu.
8. Pārbaudīt naudas maksājumu, ienākumu un citu finanšu operāciju dokumentu pareizību .
9. Sagatavot finanšu pārskatus.
10. Sagatavot nepieciešamo informāciju statistikas vajadzībām.
11. Racionāli organizēt savstarpēji saistīto darba procesu izpildi.
12. Lietot un papildināt grāmatvedības, finanšu u.tml. datu bāzes
13. Pielietot biroja datorprogrammas.
14. Pielietot praktiskajā grāmatvedībā Latvijā izplatītākās grāmatvedības datorprogrammas.
15. Pārzināt un prast biroja darbus, kuri saistīti ar dokumentu izstrādi un sagatavošanu.

Pamata zināšanas grāmatvedībā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.

Izglītības programmas īstenojamas DAĻĒJI ATTĀLINĀTI
Īstenojot izvēlēto izglītības programmu DAĻĒJI ATTĀLINĀTI daļa nodarbību tiek organizēta klātienē izvēlētā pilsētā.

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Praktiskā grāmatvedība (ar priekšzināšanām) (attālināti)

PIETEIKTIES

Praktiskā grāmatvedība (ar priekšzināšanām) (daļēji attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES