Mājražotāju finanšu un grāmatvedības organizēšana (attālināti)

Mājražotāju finanšu un grāmatvedības organizēšana (attālināti)/(daļēji klātienē)

https://www.youtube.com/watch?v=AOet0yXJW0w

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programma paredzēta cilvēkiem, kam ir izstrādāts savs produkts, kā arī tiem, kas vēlās to aizsākt.

Programmas laikā apgūsiet grāmatvedības un nodokļu pamatus, aktualitātes, apgūsiet dažādas atskaišu un finanšu izstrādes pārskatus.

Sekmēsiet savas zināšanas bezskaidras un skaidras naudas darijumos, to dokumentu sagatavošanas, kā arī apgūsiet prasmes veiksmīgākai komunikācijai ar savu klientu loku.

Kopējā mācību maksa: 1220,00 Euro

Līdzfinansējums: 122,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Moduļu kopa.

Mājražotāju finanšu un grāmatvedības organizēšana (attālināti):  398 ak.st. 
Teorija: 118 (no kurām 88 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 280 (no kurām 202 stundas ir neklātienē)

Daļēji klātienē:

Teorija: 118 (no kurām 88 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 280 (no kurām 202 stundas ir neklātienē)
no praktisko darbu stundām 28 stundas jeb 7 tikšanās reizes klātienē

Nodokļu režīma izvēle – 30 stundas

Grāmatvedības pamati – 24 stundas

Skaidras naudas dokumentu apgrozība – 18 stundas

Bezskaidras naudas operācijas – 18 stundas

Atskaišu un pārskatu sagatavošana – 94 stundas

Finanšu projekta izstrāde – 120 stundas

Komunikācija ar klientu – 94 stundas

Moduļu kopas mērķis ir sniegt Mājražotājiem aktuālas un noderīgas zināšanas par savas grāmatvedības organizēšanas kārtību.

“Nodokļu režīma izvēle”
Sekmēt izglītojamā spējas izvēlēties atbilstošu nodokļu režīmu.
“Grāmatvedības pamati”
Sekmēt izglītojamā spējas iegūt informāciju par grāmatvedības pamatiem, pamatelementiem, likumsakarībām.
1. Novērtēt grāmatvedības būtību un uzdevumus.
2. Orientēties uzņēmumu līdzekļu un to avotu klasifikācijā un novērtēšanā, grāmatvedības bilances kontos, divkāršā ieraksta sistēmā.
3. Apkopot un sistematizēt informāciju grāmatvedības uzskaitē.
“Skaidras naudas dokumentu apgrozība”
Sekmēt izglītojamā spējas aizpildīt un reģistrēt skaidras naudas dokumentus un pirmdokumentus.
1. Sagatavot un apstrādāt skaidras naudas dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2. Identificēt un noformēt naudas iemaksas/izmaksas dokumentus, ievērojot procedūras.
3. Sagatavot naudas līdzekļu inventarizācijas sarakstus un inventarizēt naudas līdzekļus.
4. Inventarizēt naudas līdzekļus dažādās valūtās.
“Bezskaidras naudas operācijas”
Sekmēt izglītojamā spējas uzskaitīt bezskaidras naudas operācijas.
1. Sagatavot un apstrādāt bezskaidras naudas dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2. Izvēlēties atbilstošo dokumenta veidu un veikt tam nepieciešamo rekvizītu kontroli.
3. Bezskaidras naudas dokumentos identificēt un pārbaudīt dokumentā norādāmo darījuma partneru rekvizītu atbilstību.
4. Aizpildīt skaidras un bezskaidras naudas darījumu dokumentus vai elektroniskās formas.
5. Veikt operācijas dažādās valūtās.
6. Identificēt naudas darījumu limitus.
“Atskaišu un pārskatu sagatavošana”
Sekmēt izglītojamā prasmes sagatavot finanšu atskaites un pārskatus.
1. Sagatavot individuālās atskaites un finanšu rezultātu kopsavilkumus.
2. Pārbaudīt finanšu datu ticamību.
3. Saskaņot kopējā finanšu pārskatā integrētos datus.
“Finanšu projekta izstrāde”
1. Reģistrēt sistēmās finanšu datus un uzturēt datu bāzes, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2. Patstāvīgi pielietot datu apstrādes un analīzes metodes.
“Komunikācija ar klientu”
Sekmēt izglītojamā spējas iegūt informāciju no klienta un reģistrēt to, uzturot atgriezenisko saiti, ievērojot konfidencialitāti.
1. Iegūt informāciju par klienta vēlmēm klātienē un attālināti.
2. Reģistrēt komunikāciju ar klientu, izmantojot speciālas lietojumprogrammas (CRM).
3. Uzturēt atgriezenisko saiti ar klientu ievērojot konfidencialitāti.

Vēlama pieredze sava produkta ražošanā un izplatīšanā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.

Izglītības programma īstenojama DAĻĒJI KLĀTIENĒ
Īstenojot izvēlēto izglītības programmu DAĻĒJI KLĀTIENĒ daļa nodarbību tiek organizēta klātienē izvēlētā pilsētā.

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Mājražotāju finanšu un grāmatvedības organizēšana (attālināti)

PIETEIKTIES

Mājražotāju finanšu un grāmatvedības organizēšana (daļēji klātienē) Madona

PIETEIKTIES

Mājražotāju finanšu un grāmatvedības organizēšana (daļēji klātienē) Rēzekne

PIETEIKTIES

Mājražotāju finanšu un grāmatvedības organizēšana (daļēji klātienē) Liepāja

PIETEIKTIES

Mājražotāju finanšu un grāmatvedības organizēšana (daļēji klātienē) Rīga

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES