Komandas darba ABC attālinātam darbam (attālināti)

Komandas darba ABC attālinātam darbam (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=Ysqn-iZfkO4

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programma paredzēta maza un vidēja uzņēmuma vadītājiem, balstoties uz mūsdienu tendencēm, darba vadīšana attālināti.

Programmā apgūsiet tādās tēmās, kā veiksmīgu un efektīvu darbinieku iedvesmošanu un vadīšanu, pašvērtējuma celšanu komandas darba aspekta uzlabošanai, kā risināt problēmas un pieņemt lēmumums savas kompetences ietvaros, kā arī – kādus digitālos risinājumus izmantot komandas saliedēšanai

Kopējā mācību maksa: 400,00 Euro
Līdzfinansējums: 40,00 Euro*


*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.

Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

  • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Komandas darba ABC attālinātam darbam (attālināti):  160 ak.st.
Teorija: 78 (no kurām 53 stundas ir neklātienē)
Praktiskie darbi: 82 (no kurām 35 stundas ir neklātienē)

Darbinieku atlase attālinātā darba režīmā

Pašvērtēšanas process ar tiešsaistes testu palīdzību

Komandas veidošana un stiprināšana ar tiešsaistes spēļu palīdzību

Plānošana kā komandas vadīšanas pamatfunkcija

Organizēšanas funkcijas digitāla nodrošināšana

Komunikācija, komunikācijas rīki un informācijas apmaiņa komandā

Komandas vadīšana attālinātā darba režīmā

Psiholoģiskais klimata veidošana komandā ar tiešsaistes risinājumiem

Lēmumu pieņemšana

Informācijas aprite

Sanāksmju organizēšanas digitālie rīki

Personāla dokumentācija un tās uzskaites, glabāšanas un aprites nodrošināšana

Noslēguma pārbaudījums

Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes, sekmēt izglītojamā spējas sadarboties, vadīt padotos tiešo uzdevumu izpildē un vadīt komandas, izmantojot koučinga metodes.

Programmas ietvaros tiek attīstītas izglītojamā digitālās prasmes un kompetences komandas darba organizēšanā un vadīšanā:

1. veidot adekvātu pašvērtējumu komandas darba aspektā, t. sk. pašvērtēšanas process ar tiešsaistes testu palīdzību;

2. veidot komandu atbilstoši izvirzītajam mērķim (darbinieku atlase attālinātā darba režīmā, online rīki EI kompetenču novērtēšanai kandidātiem u.c.;

3. plānot un organizēt komandas darbu, orientējoties uz mērķi (sasniedzamajiem rezultātiem);

4. vadīt komandas darbu, konstruktīvi sadarboties un komunicēt komandā (komandas veidošana un stiprināšana ar tiešsaistes spēļu palīdzību, motivēšanas rīki, praktiskā aktivitāte ar Race Around the World vai cita alternatīva u.c.);

5. risināt problēmas komandā un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros (komunikācijas IKT rīki, praktiskā aktivitāte Haunted House vai cita alternatīva);

6. nodrošināt efektīvu laika un informācijas aprites vadību komandā (praktiskā aktivitāte The Infinite Loop Online vai kāda cita alternatīva);

7. psiholoģiskā klimata veidošana komandā ar tiešsaistes risinājumiem (praktiskā aktivitāte Heroes of Troy vai cita alternatīva, darbinieku iesaiste – digitālais onboardings);

8. sanāksmju organizēšanas digitālie rīki (komandas sapulču organizēšana, izmantojot digitālās platformas Zoom.us, MS Team, Google Meet, Webex u.c., sanāksmes organizēšana un vadīšana, interaktivitātes rīki sapulces laikā).

Vēlama pieredze komandas darba vadīšanā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Komandas darba ABC attālinātam darbam (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES