Darbs ar kravu noliktavā (ar elektrokāra vadītāja apliecības iegūšanu) (daļēji klātienē)

Darbs ar kravu noliktavā (ar elektrokāra vadītāja apliecības iegūšanu) (daļēji klātienē)

https://www.youtube.com/watch?v=WVhs95s3eec&list=TLPQMjgwMTIwMjJZEG4dHPCXXg&index=1

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” moduļu kopas pamatmērķis apgūt kravu izvietošanu noliktavā, kā arī apgūt elektrokāru vadīšanu un iegūt speciālo elektrokāru vadītāju apliecību.

Kopējā mācību maksa: 765,00 Euro

Līdzfinansējums: 76,50 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Moduļu kopa.

Darbs ar kravu noliktavā (ar elektrokāra vadītāja apliecības iegūšanu)(daļēji klātienē) :  170 ak.st. 

Daļēji klātienē:

Teorija: 51 (no kurām 36 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 119 (no kurām 58 stundas ir neklātienē) 16 stundas, jeb 4. tikšanās reizes norādītajā pilsētā.

Kravu apstrāde- 44 stundas
Kravu pārvietošana noliktavā* Iekrāvēja vadīšana- 26 stundas
Kravas sagatavošana pārvietošana- 32 stundas
Sabiedrība un cilvēka drošība (1.līmenis)- 24 stundas
Kravu izvietošana noliktavā- 44 stundas

Moduļu kopas pamatmērķis apgūt kravu izvietošanu noliktavā, kā arī apgūt elektrokāru vadīšanu un iegūt speciālo elektrokāru vadītāju apliecību.

“Kravu apstrāde”:
Attīstīt izglītojamo spējas iepakot, marķēt un šķirot kravas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot higiēnas prasības un lietojot atbilstošus darba aizsardzības līdzekļus.
Noteikt apstrādājamās kravas iepakojuma veidu.
Atlasīt, salikt, iepakot kravu nosūtīšanai un marķēt kravu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Šķirot kravas un preces noliktavā.
Savas kompetences ietvaros novērst specifiskos darba vides riska faktorus darbā ar kravu.
Ievērot sanitārās un higiēnas normas noliktavā, apstrādājot kravas.
”Kravu pārvietošana noliktavā” * Iekrāvēja vadīšana :
Attīstīt izglītojamo spējas pārvietot kravas noliktavā ar atbilstošu noliktavas iekraušanas un izkraušanas tehniku, ievērojot darba drošības prasības.
Izvēlēties atbilstošu tehniku un palīgierīces kravas iekraušanai, izkraušanai un pārvietošanai noliktavā un novērtēt to gatavību darbam.
Pārvietot kravas noliktavā, vadot iekraušanas un izkraušanas tehniku, ievērojot drošības zīmes noliktavā un lietojot atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus.
*Apmācību sekmīgas pabeigšanas rezultātā tiek izsniegta papildus apliecība
“Kravas sagatavošana pārvietošanai””:
Attīstīt izglītojamo spējas sagatavot kravu pārvietošanai, atbilstoši noteikumiem, darba drošībai, kravas un kravas telpas specifikai.
Veikt kravas fizisko uzmērīšanu un izprast kravas mērījumu fiksēšanas nozīmi loģistikas plānošanā un drošas kravu aprites nodrošināšanā.
Nostiprināt kravu, uzlikt un noņemt kravas un transporta nodrošinājumus, kā arī nolasīt uz tiem esošo informāciju.
Piemērot sanitārās un higiēnas normas kravas iekraušanas un izkraušanas procesā un novērst specifiskos darba vides riska faktorus savas kompetences ietvaros.””Kravu izvietošana noliktavā””:
Sekmēt izglītojamo spējas izvietot kravas noliktavā tām piemērotā vietā atbilstoši uzglabāšanas noteikumiem.
Izvietot kravas noliktavā atbilstoši zonējumam un kravas izvietošanas pamatprincipiem racionālai, drošai un kvalitatīvai kravas glabāšanai.
Izvēlēties piemērotas noliktavas tehnoloģiskās iekārtas un drošus darba paņēmienus, izvietojot preces noliktavā un ievērojot sanitārās un higiēnas prasības.
“Sabiedrība un cilvēka drošība (1.līmenis)”:
Sekmēt un īstenot izglītojamā gatavību pieņemt savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai drošībai un veselībai labvēlīgus lēmumus.
Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu.
Apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.
Izprast sakārtotas vides nepieciešamību, saglabāšanu un apzināties sevi kā tās sastāvdaļu.
Atbildīgi rīkoties sadzīves un ekstremālās situācijās.
Veidot izpratni par veselības kop veseluma jēdzienu un faktoriem, kas ietekmē veselību.”

Nav nepieciešamas priekšzināšanas.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama DAĻĒJI KLATIENĒ
Darbs ar kravu noliktavā (ar elektrokāra vadītāja apliecības iegūšanu).

(Tikai daļēji klātienē)

Rīga, Aspazijas bulvāris 32;

Liepāja, Zivju iela 14.

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Darbs ar kravu noliktavā (ar elektrokāra vadītāja apliecības iegūšanu) (daļēji klātienē) Rīgā

PIETEIKTIES

Darbs ar kravu noliktavā (ar elektrokāra vadītāja apliecības iegūšanu) (daļēji klātienē) Liepājā

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES