Noliktavas darba organizēšana (daļēji klātienē)

Noliktavas darba organizēšana (daļēji klātienē)

https://www.youtube.com/watch?v=WVhs95s3eec&list=TLPQMjgwMTIwMjJZEG4dHPCXXg&index=1

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmas mērķis ir sekmēt izglītojamo spējas izvietot kravas noliktavā tām piemērotā vietā atbilstoši uzglabāšanas noteikumiem.

Kopējā mācību maksa: 765,00 Euro

Līdzfinansējums: 76,50 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Moduļu kopa.

Noliktavas darba organizēšana (daļēji klātienē):  170 ak.st. 

Daļēji klātienē :

Teorija: 111 (no kurām 77 stundas ir neklātienē)

praktiskie darbi: 59 no kurām 40 stundas ir neklātienē) 8 stundas, jeb 2. tikšanās reizes norādītajā pilsētā.

Kravu izvietošana noliktavā – 46 stundas
Kravu identificēšana – 79 stundas
Kravas sagatavošana pārvietošanai – 45 stunda

Sekmēt izglītojamo spējas izvietot kravas noliktavā tām piemērotā vietā atbilstoši uzglabāšanas noteikumiem.

“KRAVU IZVIETOŠANA NOLIKTAVĀ
Sekmēt izglītojamo spējas izvietot kravas noliktavā tām piemērotā vietā atbilstoši uzglabāšanas noteikumiem.
Attīstīt izglītojamo prasmes:
1. Izvietot kravas noliktavā atbilstoši zonējumam un kravas izvietošanas pamatprincipiem racionālai, drošai un kvalitatīvai kravas glabāšanai.
2. Izvēlēties piemērotas noliktavas tehnoloģiskās iekārtas un drošus darba paņēmienus, izvietojot preces noliktavā un ievērojot sanitārās un higiēnas prasības.
KRAVU IDENTIFICĒŠANA
Attīstīt izglītojamo spējas identificēt kravu (arī īpaša režīma kravu), marķēt, nolasīt kodus un noteikt tās atbilstību īpašnieka prasībām, ievērojot normatīvos aktus.
Attīstīt izglītojamo prasmes:
1. Atpazīt masveida, ģenerālo un īpaša režīma kravu veidus, to īpašības, marķējumus, faktorus, kas var ietekmēt kravu fizikālās un ķīmiskās īpašības.
2. Atpazīt īpaša režīma kravu grupas, to īpašības, marķējumus, īpaša režīma kravu aprites noteikumus un faktorus, kas var ietekmēt kravu fizikālās un ķīmiskās īpašības.
3. Novērtēt kravas stiprinājumu, nosūtot un pieņemot kravas, ievērojot kravas nostiprināšanas drošības prasību normas un noteikumus, kravu nostiprināšanas paņēmienus, izmantojamos palīglīdzekļus un palīgmateriālus.
4. Ievērot kravu marķējumus un manipulāciju zīmes, to nozīmi, izprotot riskus, ko rada manipulāciju zīmju un kravu marķējumu neievērošana to aprites procesā (arī īpaša režīma kravām).
5. Nolasīt kodu kravas pieņemšanas un komplektēšanas darbos, izprotot kodu sistēmas nozīmi preču identificēšanā un uzskaitē.
6. Izvērtēt kravas atbilstību pavaddokumentiem.
7. Identificēt bojātu un norakstāmu kravu.
8. Izvērtēt kravas un to transportēšanas līdzekļu defektus savas kompetences ietvaros sadarbībā ar citiem darbiniekiem un ekspertiem.
KRAVAS SAGATAVOŠANA PĀRVIETOŠANAI
Attīstīt izglītojamo spējas sagatavot kravu pārvietošanai, atbilstoši noteikumiem, darba drošībai, kravas un kravas telpas specifikai.
Attīstīt izglītojamo prasmes:
1. Veikt kravas fizisko uzmērīšanu un izprast kravas mērījumu fiksēšanas nozīmi loģistikas plānošanā un drošas kravu aprites nodrošināšanā.
2. Nostiprināt kravu, uzlikt un noņemt kravas un transporta nodrošinājumus, kā arī nolasīt uz tiem esošo informāciju.
3. Piemērot sanitārās un higiēnas normas kravas iekraušanas un izkraušanas procesā un novērst specifiskos darba vides riska faktorus savas kompetences ietvaros.”

Vēlama pieredze loģistikas/ noliktavas darba organizēšanas jomā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama DAĻĒJI KLĀTIENĒ

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Noliktavas darba organizēšana (daļēji klātienē)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES