PEDAGOGU PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE

Kompetences pilnveide valstiskā un tikumiskā audzināšanā

15.00

Programmas ietvaros klausītājiem tiek sniegta informācija par bērnu tiesību aizsardzības pamatnostādnēm, to izpausmēm un realizāciju mācību iestādes ikdienā.

Qty:
Kategorijas:

Pedagogu mērķgrupas:

Pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi, klašu audzinātāji, psihologi un citi skolu un pirmsskolu darbinieki.

Programmas saturs:

  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”, 15.07.2016.
  •  Izglītojamo audzināšanas mērķi un uzdevumi.
  •  Audzināšanas procesā izkopjamie tikumi – tikumiskā audzināšana.
  •  Izglītības iestādes un pedagoga atbildība audzināšanas procesa organizēšanā un vadīšanā.
  •  Nacionālās identitātes, valstiskuma apziņas, patriotisma un lojalitātes Latvijas valstij izkopšana audzināšanas procesa ietvaros.
  • Izglītības procesa un tā komponenšu izvērtēšana atbilstoši izglītojamo tikumiskai attīstībai.

Programmas apjoms:

6 stundas.

Programmas vadītājs:

Mg.sc.soc., Bac.psych. Ieva Pakse lektore, mediatore un krīžu konsultane   ar 19 gadu praktisko pieredzi apmacībās un grupu vadīšanā.