Darba aizsardzība un drošība

130.00

Qty:

Kursu programma

Darba aizsardzības organizatoriskās prasības

 • Valsts politika darba aizsardzībā.
 • Darba aizsardzības likums.
 • Kontroles un uzraudzības sistēma.
 •  Darba aizsardzības sistēma un organizatoriskā struktūra.
 • Darbinieka un darba devēja pienākumi, tiesības un atbildība.
 • Darba likuma saistība ar darba aizsardzību.
 • Darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā.

Darba vides riska faktori

 • Darba vides riska faktori, arodveselības pamati.
 • Ar darbu saistītās slimības un arodslimības.
 • Darba vides iekšējās uzraudzības veikšana.
 • Darba vides risku novērtēšana, pamatprincipi un metodes.
 • Bezmaksas elektroniskās darba vides risku novērtēšanas sistēmas.
 • Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde.

Darba vides riska samazināšana

 • Darba aizsardzības pasākumi.
 • Arodslimību profilakse, obligātās veselības pārbaudes.
 • Ergonomikas loma darba aizsardzībā.
 • Darba vietas iekārtojums.
 • Apmācība darba aizsardzības jautājumos.
 • Ievadapmācība un instruktāža darba vietā.
 • Darba aizsardzības instrukciju struktūra, saturs.
 • Instrukciju sastādīšana un darbinieku instruēšana.
 • Darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšana.

Elektrodrošības pamati

 • Elektriskās strāvas bioloģiskā, ķīmiskā un termiskā iedarbība.
 • Soļu spriegums, pieskares spriegums.
 • Elektriskās strāvas tīkli un pieslēgumi.
 • Raksturīgākās elektrotraumatisma situācijas.
 • Aizsardzības pasākumi darbā ar elektroietaisēm.

Ugunsdrošības pamati

 • Ugunsdrošības un glābšanas dienests, tā uzdevumi.
 • Galvenās ugunsdrošības prasības.
 • Teritorijas, ēku un būvju ugunsdrošība.
 • Rīcība dažādās ugunsgrēka situācijās.
 • Uguns dzēšanas pasākumi un līdzekļi.

Pirmā palīdzība aroda negadījumos

 • ABC shēma.
 • Traumas, to veidi.
 • Asiņošana, tās veidi.
 • Saindēšanās, pirmā palīdzība.
 • Aptieciņa.