Moduļu kopa

Moduļu kopa

New
Sekmēt izglītojamā spējas uzturēt pozitīvu saskarsmi ar klientu, argumentēti informēt klientu par pieejamiem finanšu pakalpojumiem, definējot klien...
Bez priekšzināšanām
274
Add to Wishlist
€990
New
Agile projektu vadība (9)
Modulārās profesionālās izglītības programmas nosaukums (kvalifikācija (PKI līmenis/LKI līmenis)) -KOMERCDARBINIEKS (Komercdarbinieks (LKI 3. līmen...
Bez priekšzināšanām
Add to Wishlist
€963