fbpx

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “MC Alfa – mācību centrs" 2018. gadā realizējis virkni projektu, izglītojot gandrīz 3000 cilvēku, tai skaitā aptuveni 2000 Valsts izglītības attīstības aģentūras klientus.

ŠOBRĪD AKTUĀLIE UN REALIZĒTIE PROJEKTI:

– “Apmācības Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra meitenēm, zēniem un personām ar garīga rakstura traucējumiem par reproduktīvās veselības un personīgās higiēnas jautājumiem. “


Sadarbībā ar: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu
Mērķis:
sniegt informāciju par personisko higiēnu, attīstību, seksuāli transmisīvu slimību riska faktoriem, kā arī attiecību veidošanu un kontracepcijas veidiem.
Mērķauditorija: Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā mītošās personas (sākot no 10 gadu vecuma) un personas ar garīga rakstura traucējumiem (t.sk., Rīgas pilsētas pašvaldības grupu dzīvokļos mītošās pilngadīgās personas).
Īstenošanas periods: no 2018.gada decembra līdz 2019.gada decembrim

– ESF projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā". Izglītojoši pasākumi veselīga uztura paradumu veicināšanai


Sadarbībā ar:  Eiropas sociālo fondu un Jūrmalas pilsētas domi
Mērķis:
palielināt skolēnu izpratni par veselīga dzīves veida nozīmi, veicināt veselīga uztura paradumu nostiprināšanu un turpmāku izmantošanu ģimenē.
Mērķauditorija: Jūrmalas skolēni
Īstenošanas periods: no 2018.gada decembra līdz 2019.gada decembrim

– “Latviešu valodas prasmes C līmeņa kursu vadītāju pakalpojumi"

Sadarbībā ar: Eiropas sociālo fondu un Latviešu valodas aģentūru
Mērķis: attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu
Mērķauditorija: pedagogi, kuri strādā izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas, pamatskolas mazākumtautību izglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī pedagogi, kuri strādā lingvistiski neviendabīgā vidē.
Īstenošanas periods: no 2018.gada oktobra līdz 2021.gada 31. augustam

– “Mācības administratīvajos, juridiskajos un komunikācijas jautājumos"

Sadarbībā ar: Valsts Ieņēmumu dienestu
Mērķis: izglītot VID darbiniekus juridiskajos un administratīvajos jautājumos.
Mērķauditorija: VID darbinieki
Īstenošanas periods: 2018.gada novembris

– “Bērna tiesību nodrošināšana deinstitucionalizācijas kontekstā"

Sadarbībā ar: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju
Mērķis: bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošana riska ģimenēs ar bērniem un ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem
Mērķauditorija: bāriņtiesu un sociālo dienestu darbinieki
Īstenošanas periods: no 2018. gada jūlija līdz novembrim

– “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"


Sadarbībā ar: Eiropas sociālo fondu un Nodarbinātības valsts aģentūru
Mērķis: nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.
Mērķauditorija: bezdarbnieki un darba meklētāji

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"


Sadarbībā ar: Valsts izglītības attīstības aģentūru
Mērķis: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
Mērķauditorija: nodarbinātas personas

– Latviešu valodas kursi rīdziniekiem “Latviešu valoda Rīgai”

Sadarbībā ar: Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu
Mērķis: dot iespēju Rīgas iedzīvotājiem paaugstināt valsts valodas prasmes līmeni vai pakāpi vismaz par vienu valodas prasmes līmeni.
Mērķauditorija: Rīgas iedzīvotāji

Šogad esam apmācījuši aptuveni 2000 Valsts izglītības attīstības aģentūras klientus, 350 bezdarbniekus, 200 Valsts Ieņēmumu dienesta darbiniekus, 200 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (bāriņtiesu un sociālo dienestu) darbiniekus un 150 Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekus.

Dalies