Mācību centra “MC Alfa – Mācību centrs” aktuālie projekti

Īstenošanas periods: 2018 gada decembris-2019.gada decembris

“Apmācības Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra meitenēm, zēniem un personām ar garīga rakstura traucējumiem par reproduktīvās veselības un personīgās higiēnas jautājumiem”

Par projekta mērķu grupu

Apmācību mērķis: sniegt informāciju par personisko higiēnu, attīstību, seksuāli transmisīvu slimību riska faktoriem, kā arī attiecību veidošanu un kontracepcijas veidiem.

Mācību centrs nodrošina 99 (deviņdesmit deviņas) nodarbības, kuras sadalītas apmācību ciklos (katrs apmācību cikls sastāv no 3 (trīs) nodarbībām) Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra meitenēm, zēniem un personām ar garīga rakstura traucējumiem par reproduktīvās veselības jautājumiem.

Vienas nodarbības ilgums – 40 (četrdesmit) minūtes, viena apmācību cikla ilgums – 120 (viens simts divdesmit) minūtes.

Paredzamā auditorija: Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā mītošās personas (sākot no 10 gadu vecuma) un personas ar garīga rakstura traucējumiem (t.sk., Rīgas pilsētas pašvaldības grupu dzīvokļos mītošās pilngadīgās personas).

Īstenošanas periods: 2018 gada ddembris- 2019. gada 20.decembris

„LatvESF projekts ”Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”, projekta identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/008

Par projekta mērķu grupu

Izglītojoši pasākumi veselīga uztura paradumu veicināšanai

Mērķis – palielināt skolēnu izpratni par veselīga dzīves veida nozīmi, veicināt veselīga uztura paradumu nostiprināšanu un turpmāku izmantošanu ģimenē.

Nodarbību cikls par 3 tēmām:

 1. veselīga uztura pamati, uztura nozīme veselībā, dārzeņi, to lietošana uzturā;
 2. augļi, to lietošanas iespējas uzturā, veselīgi saldumi;
 3. vienkāršas, garšīgas receptes, pārtikas produktu etiķešu saturs, to lasīšana un izpratne

Īstenošanas periods: 2018 gada oktobra-2021.gada 31. augustam

„Latviešu valodas prasmes C līmeņa kursu vadītāja pakalpojumi”

Par projekta mērķu grupu

(iepirkuma identifikācijas nr. LVA 2018/06/ERAF/B)

Finansējuma avots: Vispārīgās vienošanās izpilde tiks finansēta no Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „ Kompetenču pieeja mācību saturā” finanšu līdzekļiem

latviešu valodas prasmes C līmeņa kursu vadīšana pedagogiem, kuri strādā izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas, pamatskolas mazākumtautību izglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī pedagogiem, kuri strādā lingvistiski neviendabīgā vidē.

Īstenošanas periods: 2018 gada novembra

“Mācības administratīvajos, juridiskajos un komunikācijas jautājumos”

Par projekta mērķu grupu

Iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2018/025

1.daļa – mācības juridiskajos un administratīvajos jautājumos.

Šobrīd īstenotās programmas:

 • Komunikācija (1., 2. līmenis)
 • Komunikācijas problēmas darbā: iemesli un risinājumi
 • Pārliecinoša komunikācija un laba sadarbība. Pašapziņas paaugstināšanas un sadarbības treniņš.
 • Pozitīva negatīvās informācijas komunikācija
 • Veiksmīga saziņa un prasmīga intervijas vadīšana audita laikā

Nodarbības vadīja psiholoģe, NLP meistare, hipnopsihoterapeite, pedagoģe Laila Kalniņa un psiholoģe, pedagoģe Dace Kiršteine.

Īstenošanas periods: 2018 gada jūlijs-novembris

Radoša darbnīca "Bērna tiesību nodrošināšana deinstitucionalizācijas kontekstā"

Par projekta mērķu grupu

Pasākums tika īstenots atbilstoši Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2018. gadam 1.5. apakšnodaļā “Atbalsta pasākumi speciālistiem darbā ar riska ģimenēm ar bērniem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem” paredzētajam.

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Par projektu

Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

Mācību iestāde projektā iesaistījusies kopš 2010 gada un apmācīti ir vairāk kā 2000 bezdarbnieki un darba meklētāji.

"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Par projektu

Pasākuma mērķis pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Latviešu valodas kursi rīdziniekiem “Latviešu valoda Rīgai”

Par projekta mērķa grupu

Projekta mērķis: dot iespēju Rīgas iedzīvotājiem paaugstināt valsts valodas prasmes līmeni vai pakāpi vismaz par vienu valodas prasmes līmeni.  Projekts paredz, ka tā dalībniekiem apgūstot latviešu valodu, izveidosies viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem nelatviešu aktīvākai integrēšanai pilsētas dzīvē – spēja sekot visiem sabiedriskās dzīves ekonomiskajiem, politiskajiem, kā arī kultūras notikumiem Rīgā un Latvijā, tiks veicināta latviešu valodas vides paplašināšanos, kā arī uzlabosies iespēja profesionālajai izaugsmei un profesionālo pienākumu veikšanas kvalitāte.

Projekta laikā tiks organizētas 10 mācību grupas (katrā grupā vidēji pa 15 kursantiem) 100 stundu garajās mācību programmās:

 • Latviešu valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim (A1);
 • Latviešu valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim (A2);
 • Latviešu valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim (B1);
 • Latviešu valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim (B2),

Macību programmas ir izveidotas, ņemot vērā pieaugušo izglītības īpatnības, lai jaunapgūtās prasmes apmācāmie varētu izmantot reālās dzīves un saziņas situācijās.