Mācību centra “MC Alfa – Mācību centrs” aktuālie projekti

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

Mācību iestāde projektā iesaistījusies kopš 2010 gada un apmācīti ir vairāk kā 2000 bezdarbnieki un darba meklētāji.

"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Pasākuma mērķis pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Latviešu valodas kursi rīdziniekiem “Latviešu valoda Rīgai”

Projekta mērķis: dot iespēju Rīgas iedzīvotājiem paaugstināt valsts valodas prasmes līmeni vai pakāpi vismaz par vienu valodas prasmes līmeni.  Projekts paredz, ka tā dalībniekiem apgūstot latviešu valodu, izveidosies viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem nelatviešu aktīvākai integrēšanai pilsētas dzīvē – spēja sekot visiem sabiedriskās dzīves ekonomiskajiem, politiskajiem, kā arī kultūras notikumiem Rīgā un Latvijā, tiks veicināta latviešu valodas vides paplašināšanos, kā arī uzlabosies iespēja profesionālajai izaugsmei un profesionālo pienākumu veikšanas kvalitāte.

Projekta laikā tiks organizētas 10 mācību grupas (katrā grupā vidēji pa 15 kursantiem) 100 stundu garajās mācību programmās:

  • Latviešu valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim (A1);
  • Latviešu valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim (A2);
  • Latviešu valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim (B1);
  • Latviešu valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim (B2),

Macību programmas ir izveidotas, ņemot vērā pieaugušo izglītības īpatnības, lai jaunapgūtās prasmes apmācāmie varētu izmantot reālās dzīves un saziņas situācijās.