Programmēšanas tehniķis (daļēji klātienē)

Programmēšanas tehniķis (daļēji klātienē)

https://www.youtube.com/watch?v=9ob81as-25c

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās izglītības programmas apguvi, sagatavot programmēšanas tehniķi, kurš veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentus.

Kopējā mācību maksa: 1561,60 Euro

Līdzfinansējums: 156,16 Euro*

*Līdzfinansējumu 5% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālā tālākizglītība.

Programmēšanas tehniķis (daļēji klātienē):  960 ak.st. 

Daļēji klātienē:

Teorija: 257 (no kurām 172 stundas ir neklātienē).

Praktiskie darbi: 463 (no kurām 313 stundas ir neklātienē).

Kvalifikācijas prakse: 240
no praktisko darbu stundām 48 stundas jeb 6 tikšanās reizes Rīgā.

 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 1.līm
Iniciatīva un uzņēmējdarbība 1.līm
Sabiedrības un cilvēka drošība 1.līm
EIKT pamatprocesi un darbu veidi
EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
Algoritmēšanas un programmēšanas pamati
Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
Datorsistēmas un datortīkli
Sistēmu programmēšana
Datu bāzu programmēšana
Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)
Programmēšanas tehnoloģijas
Matemātikas speciālās nodaļas
EIKT drošības politikas veidošana
Lietotnes programmēšana
EIKT produktu izstrāde
Industriālo iekārtu programmēšana
Programmēšanas tehniķa prakse
Kvalifikācijas valsts noslēguma pārbaudījums

Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās izglītības programmas apguvi, sagatavot programmēšanas tehniķi, kurš veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentus.

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:
1. Lasīt un izprast programmatūras vai tās daļas tehnisko projektējumu un shematisko attēlojumu un izmantot iegūto informāciju darba uzdevumu veikšanā.
2. Iegūt informāciju par konkrētas programmatūras vai tās daļas uzbūvi un novērtēt darba apjomu.
3. Izveidot programmatūras vienību, lietojot programmēšanas valodu un ievērojot programmatūras izstrādes metodoloģiju un labo praksi.
4. Lasīt un analizēt esošo programmatūras vienības pirmkodu un uzrakstīt programmatūras vienības pirmkodu, pārbaudīt tā atbilstību lietotāja vajadzībām un veikt vienību testēšanu.
5. Izvērtēt koda struktūras atbilstību tā uzdevumam un veikt koda refaktorēšanu (programmatūras koda struktūras jeb dizaina uzlabošana bez sagaidāmās funkcionalitātes maiņas).
6. Īsi un saprotami formulēt pirmkoda fragmenta darbības principus.
7. Veidot datu bāzes un lietot tās vadības sistēmas programmatūras vienībām nepieciešamajā apjomā.
8. Sagatavot testu datu komplektu piemērus, izvēlēties piemērotākos programmatūras vienības testēšanai un veikt programmatūras darbības pārbaudi.
9. Uzturēt programmatūras daļu un nepieciešamības gadījumā to atjaunināt.
10. Analizēt un novērst uzturamās programmatūras lietotāja konstatētās kļūdas, to cēloņus vai neatbilstību dokumentācijai.
11. Noteikt darba uzdevuma izpildei nepieciešamās darbības prioritārajā secībā, pamatoti noteikt un ievērot darba uzdevumu izpildes termiņus, veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
12. Sagatavot rakstisku un mutisku informāciju par programmatūras izstrādes, testēšanas, ieviešanas gaitu un programmatūras uzturēšanu, noformējot dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem, ievērojot datu aizsardzības un konfidencialitātes principus.
13. Izvērtēt iegūtās zināšanas un prasmes un pastāvīgi pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, regulāri iepazīstoties ar informācijas un komunikācijas nozares profesionālajiem jaunumiem, izmantojot tehnisko dokumentāciju, tīmekli un citus tehniskās informācijas avotus.
14. Strādāt individuāli un komandā, ievērojot profesionālās ētikas principus, profesionālās saskarsmes un darba tiesisko attiecību normas.
15. Organizēt, izmantot un uzturēt drošu darba vietu, ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un sniegt pirmo palīdzību.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama DAĻĒJI KLATIENĒ

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Programmēšanas tehniķis (daļēji klātienē) Rīga

PIETEIKTIES

Programmēšanas tehniķis (daļēji klātienē) Rēzekne

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES