Profesionālā komunikācija un svešvalodas (angļu val.) lietojums klientu apkalpošanā (attālināti)

Profesionālā komunikācija un svešvalodas (angļu val.) lietojums klientu apkalpošanā (attālināti)/( daļēji attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=pQl1sagTLTg

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmas moduļu kopas galvenais mērķis ir izglītojamiem sniegt praktiskas un noderīgas zināšanas par korporatīvo komunikāciju, kultūru dažādību, kā arī praktiskajās nodarbībās uzlabot, nostiprināt attiecīgajās tēmas angļu valodas lietošanas prasmes.

Kopējā mācību maksa: 1220,00 Euro

Līdzfinansējums: 122,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Moduļu kopa.

Profesionālā komunikācija un svešvalodas (angļu val.) lietojums klientu apkalpošanā (attālināti):  288 ak.st. 
 Teorija: 86 (no kurām 58 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 202 (no kurām 110 stundas ir neklātienē)

Daļēji attālināti: Teorija :86 (no kurām 58 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 202 (no kurām 110 stundas ir neklātienē)

No tām 20 stundas, jeb 5. tikšanās reizes ir norādītajā pilsētā

 

Valodas un kultūras izpratne un izpausmes(1. līmenis)- 24 stundas
Klientu apkalpošana- 94 stundas
Profesionālā saziņa svešvalodā- 60 stundas
Lietišķo tikšanos organizēšana- 50 stundas
Korporatīvā komunikācija- 60 stundas

Moduļu kopas galvenais mērķis ir izglītojamiem sniegt praktiskas un noderīgas zināšanas par korporatīvo komunikāciju, kultūru dažādību, kā arī praktiskajās nodarbībās uzlabot, nostiprināt attiecīgajās tēmas angļu valodas lietošanas prasmes.

“Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis)”
Sekmēt izglītojamo spējas, izraisot interesi un zinātkāri par valodām un starpkultūru saziņu, pilnveidojot izglītojamo zināšanas un izpratni par vietējo, valsts un Eiropas kultūras mantojumu un tā vietu pasaulē, veicinot izpratni par valodas un kultūras daudzveidību, nodrošinot profesionālās terminoloģijas apguvi svešvalodā izvēlētajā nozarē/sektorā un izglītojamo iespējas realizēt starptautiskās mobilitātes aktivitātes profesionālajā jomā.
Novērtēt kultūru kā vērtību.
Lietot atbilstošo nozares/sektora profesionālās leksikas krājumu.
Pilnveidot valodas prasmes, noteikt tālākos mācību mērķus.
Raksturot nacionālās kultūras vērtības kā sistēmu un identifikācijas pamatu.
Toleranti veidot attiecības ar dažādu kultūru un subkultūru, reliģiju un dzimumu pārstāvjiem, saglabājot savu nacionālo identitāti.
Skaidrot kultūras un mākslas izpausmes veidus.
“Klientu apkalpošana”
Sekmēt izglītojamo spējas nodrošināt klientu apkalpošanas procesus.
Identificēt un apkopot klientu vajadzības.
Sagatavot klienta vajadzībām atbilstošu produkta piedāvājumu vai risinājumu.
Konsultēt klientu un veikt pārdošanu.
Īstenot produkta virzīšanas pasākumus.
Sagatavot un vadīt produktu vai piedāvājuma risinājumu prezentāciju.
Informēt klientu par piedāvājumu, izcenojumiem un apmaksas kārtību.
Izstrādāt un kontrolēt produkta virzības grafiku.
Sagatavot un nosūtīt reklamācijas.
“Profesionālā saziņa svešvalodā”
Sekmēt izglītojamo spējas veikt rakstisko un mutvārdu komunikāciju ar sadarbības partneriem, esošajiem un potenciālajiem klientiem svešvalodā.
Mutiski komunicēt, risināt sarunas ar sadarbības partneriem un klientiem, pielietojot klausīšanās un runāšanas prasmes svešvalodā.
Rakstveidā komunicēt (ārējā un iekšējā komunikācija) ar sadarbības partneriem, esošajiem un potenciālajiem klientiem, pielietojot rakstīšanas un lasīt prasmes svešvalodā.
Komunicēt e – vidē, sniedzot profesionālu informāciju svešvalodā.
“Lietišķo tikšanos organizēšana”
Sekmēt izglītojamo spējas organizēt apmeklētāju/klientu pieņemšanu, sagatavot lietišķo tikšanos atbilstoši prasībām, sagatavot un novadīt sapulces un sanāksmes un izvērtēt to rezultātus.
Organizēt apmeklētāju/klientu pieņemšanu.
Sagatavot lietišķo tikšanos atbilstoši prasībām.
Sagatavot un organizēt sapulces un sanāksmes.
Novadīt sapulces un sanāksmes un izvērtēt to rezultātus.
“Korporatīvā komunikācija”
Sekmēt izglītojamo verbālās un neverbālās komunikācijas spējas, ievērojot profesionālo un vispārējo ētiku un organizācijas korporatīvā tēla prasības.
Ievērot profesionālo un vispārējo ētiku saskarsmē un komunikācijā.
Pārstāvēt organizāciju atbilstoši tās korporatīvā tēla un etiķetes izvirzītajām prasībām.
Saņemt un nodot informāciju atbilstoši organizācijas prasībām un situācijai valsts valodā.
Pielietot organizācijas iekšējo sakaru tīklu informācijas apritē.
Telefoniski sniegt nepieciešamo informāciju.
Patstāvīgi risināt konfliktsituācijas.

Vēlama pieredze biroja darbā vai klientu apkalpošanā un vismaz pamata angļu valodas zināšanas.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.

Izglītības programma īstenojama DAĻĒJI ATTĀLINĀTI
Īstenojot izvēlēto izglītības programmu DAĻĒJI ATTĀLINĀTI daļa nodarbību tiek organizēta klātienē izvēlētā pilsētā.

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Profesionālā komunikācija un svešvalodas (angļu val.) lietojums klientu apkalpošanā (attālināti)

PIETEIKTIES

Profesionālā komunikācija un svešvalodas (angļu val.) lietojums klientu apkalpošanā( daļēji attālināti) Rīga

PIETEIKTIES

Profesionālā komunikācija un svešvalodas (angļu val.) lietojums klientu apkalpošanā( daļēji attālināti)Liepāja

PIETEIKTIES

Profesionālā komunikācija un svešvalodas (angļu val.) lietojums klientu apkalpošanā( daļēji attālināti)Madona

PIETEIKTIES

Profesionālā komunikācija un svešvalodas (angļu val.) lietojums klientu apkalpošanā( daļēji attālināti)Rēzekne

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES