Pedagogu Profesionālā Pilnveide

Latvijas Republikā pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 11. septembra Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību Nr. 569. Tajos teikts, ka pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās kompetences pilnveidi, kuru veic triju gadu laikā ne mazāk par 36 stundām un plāno to sadarbībā ar tās izglītības iestādes vadītāju, kurā pedagogs veic pedagoģisko darbību.

Izglītības iestāde “MC Alfa – mācību centrs” piedāvā apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas ir saskaņotas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

“Bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipu īstenošana un darbs ar vardarbības riskiem izglītības iestādē”

Programmas anotācija:

Programmas ietvaros klausītajiem tiks sniegta informācija par bērnu tiesību pamatprincipiem, vardarbības pret bērnu veidiem un formām, izplatītākajiem riska faktoriem un to identificēšanas un mazināšanas iespējām izglītības iestādē.

Pedagogu mērķgrupas:

Pirmskolas, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi, klases audzinātāji, psihologi u.c. skolu un pirmsskolu darbinieki.

Programmas saturs:

 • Bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipi, normatīvie dokumenti bērnu tiesību aizsardzībā.
 • Vardarbība, tās veidi, izpausmes, atpazīšanas iespējas.
 • Dažādu vardarbības veidu potenciālās sekas, to veidi un izpausmes.
 • Vardarbības prevences pasākumi izglītības iestādēs.
 • Dažāda veida sadarbības formas un iespējas vardarbības radīto seku mazināšanai.

Programmas apjoms:

8 stundas.

Programmas vadītājs:

Mg.sc.soc., Bac.psych. Ieva Pakse lektore, mediatore un krīžu konsultane   ar 19 gadu praktisko pieredzi apmacībās un grupu vadīšanā.

''Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide valstiskās un tikumiskās audzināšanas jautājumos''

Programmas anotācija:

Programmas ietvaros klausītājiem tiek sniegta informācija par bērnu tiesību aizsardzības pamatnostādnēm, to izpausmēm un realizāciju mācību iestādes ikdienā.

Pedagogu mērķgrupas:

Pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi, klašu audzinātāji, psihologi un citi skolu un pirmsskolu darbinieki.

Programmas saturs:

 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”, 15.07.2016.
 •  Izglītojamo audzināšanas mērķi un uzdevumi.
 •  Audzināšanas procesā izkopjamie tikumi – tikumiskā audzināšana.
 •  Izglītības iestādes un pedagoga atbildība audzināšanas procesa organizēšanā un vadīšanā.
 •  Nacionālās identitātes, valstiskuma apziņas, patriotisma un lojalitātes Latvijas valstij izkopšana audzināšanas procesa ietvaros.
 • Izglītības procesa un tā komponenšu izvērtēšana atbilstoši izglītojamo tikumiskai attīstībai.

Programmas apjoms:

6 stundas.

Programmas vadītājs:

Mg.sc.soc., Bac.psych. Ieva Pakse lektore, mediatore un krīžu konsultane   ar 19 gadu praktisko pieredzi apmacībās un grupu vadīšanā.

''Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību jautājumos''

Programmas anotācija:

Programmas ietvaros klausītājiem tiek sniegta informācija par bērnu tiesību aizsardzības pamatnostādnēm, to izpausmēm un realizāciju mācību iestādes ikdienā.

Pedagogu mērķgrupas:

Pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi, klašu audzinātāji, psihologi un citi skolu un pirmsskolu darbinieki.

Programmas saturs:

 • Bērnu tiesību izveidošana, aizsardzība. Bērnu tiesību aizsardzības likums.
 • Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzības likums.
 • Valsts un pašvaldību institūciju kompetence bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
 • Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
 • Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes.
 • Saskarsmes veidošanas pamatprincipi atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.

Programmas apjoms:

8 stundas.

Programmas vadītājs:

Mg.sc.soc., Bac.psych. Ieva Pakse lektore, mediatore un krīžu konsultane   ar 19 gadu praktisko pieredzi apmacībās un grupu vadīšanā.

''Gamestormings jeb spēļošanas izmantošana mācību procesā''

Programmas anotācija:

Programmas ietvaros klausītajiem tiks sniegta informāciju par Gamestorminga jeb spēļošanas (spēles elementu izmantošanas cita veida aktivitātēs) pamatprincipiem; tiks apskatītas dažādas gamestorminga pieejas, klasifikācijas; tiks apskatītas konkrētas spēles un to izmantošanas iespējas dažādās situācijās; tiks veikta praktisko piemēru izspēle.

Pedagogu mērķgrupas:

Pirmskolas, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi, klases audzinātāji, psihologi u.c. skolu un pirmsskolu darbinieki.

Programmas saturs:

 • Gamefication un gamestorming.
 • Dažādas gamestorminga jeb spēļošanas stratēģijas.
 • Spēļošanas izmantošanas iespējas.
 • Gadījumu analīze.

Programmas apjoms:

8 stundas.

Programmas vadītājs:

Mg.sc.soc., Bac.psych. Ieva Pakse lektore, mediatore un krīžu konsultane   ar 19 gadu praktisko pieredzi apmacībās un grupu vadīšanā.

''Emocionālais intelekts un pedagoģiskā darbība''

Programmas anotācija:

Programmas ietvaros klausītajiem tiks sniegta informāciju par emocionālā intelekta jēdzienu, tā izpausmes formām, iespējām un paņēmieniem kā pilnveidot gan pedagoga, gan attīstīt izglītojamā emocionālo intelektu.

Pedagogu mērķgrupas:

Pirmskolas, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi, klases audzinātāji, psihologi u.c. skolu un pirmsskolu darbinieki.

Programmas saturs:

 • Emocijas – to veidi un klasifikācijas.
 • Emocionālais intelekts – tā izpausmes formas.
 • Pieaugušā emocionālais intelekts – tā pilnveidošanas iespējas.
 • Emocionālā intelekta veidošanās dažādos bērna un jaunieša dzīves vecumposmos – paņēmieni tā attīstības veicināšanai.

Programmas apjoms:

8 stundas.

Programmas vadītājs:

Mg.sc.soc., Bac.psych. Ieva Pakse lektore, mediatore un krīžu konsultane   ar 19 gadu praktisko pieredzi apmacībās un grupu vadīšanā.

Mācību procesa norise: Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus un apiecību par izglītības programmas apguvi.

Kontaktpersona: Jana Puriņa t. 22333214; info@mcalfa.lv