Pašnodarbināto personu gramātvedības organizēšana (attālināti)

Pašnodarbināto personu gramātvedības organizēšana (daļēji klātienē)

https://www.youtube.com/watch?v=AOet0yXJW0w

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmas mērķis ir sekmēt izglītojamā spējas uzturēt pozitīvu saskarsmi ar klientu, argumentēti informēt klientu par pieejamiem finanšu pakalpojumiem, definējot klienta ieguvumus, kā arī veidot un uzturēt klientu datu bāzes. 

Kopējā mācību maksa: 1125,00 Euro

Līdzfinansējums: 112,50 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Moduļu kopa.

Pašnodarbināto personu gramātvedības organizēšana (attālināti):  304 ak.st. 
Teorija: 90 (no kurām 68 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 214 (no kurām 156 stundas ir neklātienē)

Nodokļu režīma izvēle – 30 stundas

Grāmatvedības pamati – 24 stundas

Skaidras naudas dokumentu apgrozība – 18 stundas

Bezskaidras naudas operācijas – 18 stundas

Atskaišu un pārskatu sagatavošana – 94 stundas

Finanšu projekta izstrāde – 120 stundas

Moduļu kopas mērķis ir sniegt pašnodarbinātām personām aktuālas un noderīgas zināšanas par savas grāmatvedības organizēšanas kārtību.

“Nodokļu režīma izvēle” Sekmēt izglītojamā spējas izvēlēties atbilstošu nodokļu režīmu.

“Grāmatvedības pamati” Sekmēt izglītojamā spējas iegūt informāciju par grāmatvedības pamatiem, pamatelementiem, likumsakarībām.

1. Novērtēt grāmatvedības būtību un uzdevumus.

2. Orientēties uzņēmumu līdzekļu un to avotu klasifikācijā un novērtēšanā, grāmatvedības bilances kontos, divkāršā ieraksta sistēmā.

3. Apkopot un sistematizēt informāciju grāmatvedības uzskaitē.

“Skaidras naudas dokumentu apgrozība” Sekmēt izglītojamā spējas aizpildīt un reģistrēt skaidras naudas dokumentus un pirmdokumentus.

1. Sagatavot un apstrādāt skaidras naudas dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2. Identificēt un noformēt naudas iemaksas/izmaksas dokumentus, ievērojot procedūras.

3. Sagatavot naudas līdzekļu inventarizācijas sarakstus un inventarizēt naudas līdzekļus.

4. Inventarizēt naudas līdzekļus dažādās valūtās.

“Bezskaidras naudas operācijas” Sekmēt izglītojamā spējas uzskaitīt bezskaidras naudas operācijas.

1. Sagatavot un apstrādāt bezskaidras naudas dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2. Izvēlēties atbilstošo dokumenta veidu un veikt tam nepieciešamo rekvizītu kontroli.

3. Bezskaidras naudas dokumentos identificēt un pārbaudīt dokumentā norādāmo darījuma partneru rekvizītu atbilstību.

4. Aizpildīt skaidras un bezskaidras naudas darījumu dokumentus vai elektroniskās formas.

5. Veikt operācijas dažādās valūtās.

6. Identificēt naudas darījumu limitus.

“Atskaišu un pārskatu sagatavošana” Sekmēt izglītojamā prasmes sagatavot finanšu atskaites un pārskatus.

1. Sagatavot individuālās atskaites un finanšu rezultātu kopsavilkumus.

2. Pārbaudīt finanšu datu ticamību.

3. Saskaņot kopējā finanšu pārskatā integrētos datus.

“Finanšu projekta izstrāde”

1. Reģistrēt sistēmās finanšu datus un uzturēt datu bāzes, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2. Patstāvīgi pielietot datu apstrādes un analīzes metodes.

Vēlams pašnodarbinātas personas statuss.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Pašnodarbināto personu gramātvedības organizēšana (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES