Neformālās izglītības ieguve un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība ar kuponu metodi

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Projekta mērķis un mērķa grupa:

Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.
Ja bezdarbnieks/darba meklētājs bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā bezdarbniekam/darba meklētājam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu!
 • Bezdarbniekam un darba meklētājam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apmaksai.
 • Apmācību laikā bezdarbniekam tiek nodrošināta stipendija 5.00 Euro apmērā par mācību dienu.
 • Apmācību ilgums no 2 līdz 6 mēnešiem.

Neformālas izglītības programmas

Traktortehnikas apmācības

TR1

TR1 -traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem

Apmācības

 

TR1

 78,5 ak.st. 

Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošības 36 ak.st. 
Traktortehnikas virsējā uzbūve un ekspluatācijas pamati 34 ak.st. 
Praktiskā apmācība 8,5 ak.st. 

TR2

TR2 — visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas

Apmācības

TR2

Kopā 78,5 ak.st.

Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošības 36 ak.st.
Traktortehnikas virsējā uzbūve un ekspluatācijas pamati 34 ak.st.
Praktiskā apmācība 8,5 ak.st.

TR3

TR3 — meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas

Apmācības

 

TR3

Kopā 59 ak.st.

Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošības 36 ak.st.
Traktortehnikas virsējā uzbūve un ekspluatācijas pamati 13 ak.st.
Praktiskā apmācība 10 ak.st.

TR4

TR4 — ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas

Apmācības

 

TR4

Kopā 81 ak.st.

Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošības 36 ak.st.
Traktortehnikas virsējā uzbūve un ekspluatācijas pamati 39 ak.st.
Praktiskā apmācība 6 ak.st.

Datorapmācības

Datorzinības bez priekšzināšanām

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sniegt izglītojamajiem pamata teorētiskās zināšanas par personālā datora tehnisko un programmnodrošinājumu un veicināt izglītojamo praktisko iemaņu apguvi datora lietošanai ikdienā.

Programmas saturs:

1.       Vispārējās ziņas par PC,  WINDOWS operētājsistēma

2.       MS WORD teksta redaktors

3.       MS EXCEL elektroniskās tabulas

4.       Prezentāciju veidošana, izmantojot MS POWER POINT

5.       Darbs INTERNET

Datorzinības ar priekšzināšanām

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sniegt izglītojamajiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un veicināt izglītojamo praktisko iemaņu apguvi datora lietošanai ikdienā un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu lietotājiem ar jau esošām datora lietošanas prasmēm.

 

Programmas saturs:

1.       MS WORD – teksta redaktors

2.      MS EXCEL elektroniskās tabulas

3.      MS POWER POINT – prezentāciju veidošana

4.      INTERNET izmantošana

5.      MS ACCES – datu bāzes

6.      MS FRONT PAGE – tīmekļa lapu veidošana

Valsts valoda

Latviešu valoda A līmenis

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesā apgūt vienkāršākās klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes saziņai latviešu valodā vienkāršās darba un sadzīves situācijās, kā arī valsts un sabiedriskajās institūcijās.

Programmas saturs:

 1. Iepazīšanās (pieklājības frāzes; sasveicināšanās; mana vizītkarte)
 2. Ģimene (ģimenes sastāvs; radinieki)
 3. Dzīvesvieta (mana adrese, dzīvesvieta; dzīvoklis, iekārtojums, ērtības)
 4. Pilsēta, Latvija (iestādes; atpūtas vietas; ceļojumā)
 5. Laiks (pulkstenis; dienas režīms)
 6. Darba dzīve (profesijas; mana profesija, izglītība; darba vieta; darba pienākumi; kolektīvs; darba meklējumos)
 7. Daba (gadalaiki, klimats; augu un dzīvnieku valsts)
 8. Ikdienas darbi (dārzā; mājās)
 9. Portrets/ģimenes locekļi, draugi, kolēģi/ (izskats; raksturs)
 10. Iepirkšanās pakalpojumi (veikalā, tirgū; kafejnīcā; sadzīves pakalpojumi; bankā)
 11. Veselīgs dzīvesveids (cilvēka ķermeņa uzbūve; vesels/slims; pie ārsta; pareizs uzturs; sporta aktivitātes)
 12. Brīvais laiks (vaļasprieks; atpūta; sarunas pa tālruni)

Latviešu valoda B līmenis

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Attīstīt mutvārdu un rakstveida valodas prasmes savu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā.

Programmas saturs:

 1. Iepazīšanās (pieklājības frāzes; sasveicināšanās; mana vizītkarte)
 2. Dzīvesvieta (dzīvoklis, iekārtojums, ērtības; dzīvesvieta un apkārtne; transports)
 3. Ceļojumā (pa Rīgu; pa Latviju; pa Pasauli)
 4. Daba (gadalaiki, klimats; augu un dzīvnieku valsts)
 5. Laiks (mans dzīvesgājums; dienas režīms)
 6. Mana dzīve (kā dzīvoju agrāk; kā dzīvoju pašlaik; mani plāni un ieceres; ko dara citi)
 7. Darba dzīve (profesijas; mana profesija, izglītība; darba vieta, darba laiks, darba apstākļi; kolēģi, attiecības kolektīvā; darba meklējumos; mājas darbi; dārza darbi)
 8. Portrets/ģimenes locekļi, draugi, kolēģi/ (izskats; raksturs; ieradumi)
 9. Dažādā dzīve (veikalā, tirgū; svētki; kafejnīcā; teātrī, koncertā; sadzīves pakalpojumi; bankā)
 10. Brīvais laiks (vaļasprieki; atpūta; veselīgs dzīvesveids)

Latviešu valoda C līmenis

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Pilnveidot iegūtās runas un rakstu valodas prasmes. Brīvi lietot latviešu valodu atbilstoši personiskajām, sabiedriskajām, kultūras un profesionālajām vajadzībām.

Programmas saturs:

 1. Iepazīšanās (mana vizītkarte; valsts un ģimene; prese, radio, TV par ģimeni)
 2. Izglītība (izglītības iespējas; izglītības prestižs; tālākizglītības iespējas savā profesijā)
 3. Darba dzīve (mana profesija; darba tirgus manā profesijā; karjeras iespējas manā profesijā; darba meklējumos)
 4. Dzīve Latvijā (Latvija – multikulturāla valsts; ievērojamas personības Latvijā; kultūras un sporta notikumi)
 5. Brīvais laiks (vaļasprieks; iespējas un vajadzības; ceļošana; svētki)
 6. Veselīgs dzīvesveids (veselības aprūpe Latvijā; veselības un dzīvības apdrošināšana; veselīgs uzturs; sporta aktivitātes)
 7. Plašsaziņas līdzekļi (plašsaziņas līdzekļu daudzveidība; mūsdienu dzīves atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos; mans iecienītākais laikraksts, žurnāls, TV un radio raidījums)
 8. Demokrātija un sociāli ekonomiskās pārmaiņas (demokrātija Latvijā; nodokļi un sociālās garantijas; darba devējs un darba ņēmējs)

 

Svešvalodas

Angļu valoda bez priekšzināšanām

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Dot iespēju izglītojamiem apgūt pamatzināšanas angļu valodā, sekmējot angļu valodas zināšanu pielietošanu profesionālajā darbībā un paaugstinot konkurētspēju darba tirgū.

Programmas saturs:

 1. Iepazīšanās
 2. Cipari
 3. Tautības, valstis, kultūras
 4. Ikdienišķa valoda, lietas, krāsas
 5. Ģimene un draugi
 6. Ēdieni un dzērieni
 7. Veikalā, kafejnīcā, viesnīcā, transportlīdzeklī, lidostā
 8. Datumi, mēneši
 9. Nodarbošanās, hobiji
 10. Laika un nākotnes prognoze
 11. Pieklājības frāzes
 12. TV, radio, ziņas un telefona sarunas, e-pasti

Angļu valoda ar priekšzināšanām Elementary

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Dot iespēju izglītojamiem attīstīt zināšanas angļu valodā, sekmējot to pielietošanu profesionālajā darbībā un paaugstinot konkurētspēju darba tirgū.

Programmas saturs:

 1. Informācijas apmaiņa
 2. Tikšanās un intervijas
 3. Skola, darbs
 4. Pulkstenis, laiks, datumi
 5. Festivāli, svētki, izklaides
 6. Attiecības, draudzība un mīlestība
 7. Dzīve pilsētā
 8. Diēta un dzīvesveids
 9. Dzīve ārzemēs
 10. CV rakstīšana
 11. Sanāksmes organizēšana un vadīšana

3.

Angļu valoda ar priekšzināšanām Intermediate

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Dot iespēju izglītojamiem attīstīt zināšanas angļu valodā, sekmējot to pielietošanu profesionālajā darbībā un paaugstinot konkurētspēju darba tirgū.

Programmas saturs:

 1. Sasniegumi zinātnē un jaunajās tehnoloģijās
 2. Datori un internets
 3. Sports, olimpiskās spēles
 4. Personība
 5. Nauda un finanses
 6. Pārmaiņas dzīvē
 7. Moderns dzīvesveids
 8. Mērķtiecība, panākumi un slava
 9. Mājas vai dzīvokļa apraksts
 10. Satura un uzbūves plānošana
 11. Apkārtējā vide

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības programmas

Aktuālās programmas

Lietvedība (ar kvalifikāciju)

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu speciālistu, kas spēs veikt lietveža darbu Latvijas Republikas valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību apvienībās, sabiedriskajās un reliģiskajās organizācijās, kur notiek dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrācija, pieņemšana, nosūtīšana, apgrozība, izpildes kontrole un saglabāšana.

Programmas saturs:

 1.  Dokumentu pārvaldība
 2. Personāllietas un personālvadība
 3. Datorapmācība
 4. Biroja darba organizācija
 5. Lietišķā rakstu valoda
 6. Lietišķā svešvaloda (angļu/krievu)
 7. Saskarsmes psiholoģija
 8. Sabiedrības un cilvēka drošība
 9. Kvalifikācijas prakse
 10. Valsts noslēguma pārbaudījums

Mazā biznesa organizēšana

Programmas mērķis: 

Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par mazā biznesa organizēšanu, pielietojot normatīvo aktu regulējumus, kas saistīti ar komercdarbības procesu. Biznesa organizēšanā prast pielietot iegūtās zināšanas par grāmatvedības pamatiem, dokumentu pārvaldību, mārketingu, reklāmu, pārdošanu, e-komerciju un saskarsmes prasmēm.

Programmas saturs:

 1. Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums
 2. Darba tiesiskās attiecības
 3. Biznesa plānošana
 4. Uzņēmējdarbības vadība
 5. Mārketings un reklāma
 6. Pārdošanas psiholoģija
 7. Dokumentu pārvaldība
 8. Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi
 9. Interneta iespējas uzņēmējdarbībā
 10. Saskarsmes prasmes uzņēmējdarbībā
 11. Noslēguma pārbaudījums

Klientu apkalpošanas operators

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot klientu apkalpošanas operatorus, kuri strādā dažādos uzņēmumos un iestādēs, kas saistītas ar klientu un apmeklētāju pieņemšanu un apkalpošanu.

Nodarbojas ar informācijas un konsultāciju sniegšanu, pasūtījumu pieņemšanu, reģistrēšanu un to apstrādi.

Programmas saturs:

 1. Saskarsmes psiholoģija un komunikācija
 2. Datorapmācība
 3. Lietišķā rakstu valoda
 4. Dokumentu pārvaldība
 5. Tirgzinības un reklāma
 6. Lietišķā etiķete
 7. Sabiedrības un cilvēka drošība
 8. Kvalifikācijas prakse
 9. Valsts noslēguma pārbaudījums