Neformālās izglītības ieguve un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība ar kuponu metodi

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Projekta mērķis un mērķa grupa:

Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.
Ja bezdarbnieks/darba meklētājs bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā bezdarbniekam/darba meklētājam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu!

Neformālas izglītības programmas

Traktortehnikas apmācības

B kategorija

Empty section. Edit page to add content here.

C kategorija

Empty section. Edit page to add content here.

F kategorija

Empty section. Edit page to add content here.

G kategorija

Empty section. Edit page to add content here.

Datorapmācības

Datorzinības bez priekšzināšanām

Empty section. Edit page to add content here.

Datorzinības ar priekšzināšanām

Empty section. Edit page to add content here.

Valsts valoda

Latviešu valoda A līmenis

Empty section. Edit page to add content here.

Latviešu valoda B līmenis

Empty section. Edit page to add content here.

Latviešu valoda C līmenis

Empty section. Edit page to add content here.

Svešvalodas

Angļu valoda bez priekšzināšanām

Empty section. Edit page to add content here.

Angļu valoda ar priekšzināšanām Elementary

Empty section. Edit page to add content here.

Angļu valoda ar priekšzināšanām Intermediate

Empty section. Edit page to add content here.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības programmas

Aktuālās programmas

Lietvedība (ar kvalifikāciju)

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu speciālistu, kas spēs veikt lietveža darbu Latvijas Republikas valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību apvienībās, sabiedriskajās un reliģiskajās organizācijās, kur notiek dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrācija, pieņemšana, nosūtīšana, apgrozība, izpildes kontrole un saglabāšana.

Programmas saturs:

 1.  Dokumentu pārvaldība
 2. Personāllietas un personālvadība
 3. Datorapmācība
 4. Biroja darba organizācija
 5. Lietišķā rakstu valoda
 6. Lietišķā svešvaloda (angļu/krievu)
 7. Saskarsmes psiholoģija
 8. Sabiedrības un cilvēka drošība
 9. Kvalifikācijas prakse
 10. Valsts noslēguma pārbaudījums

Mazā biznesa organizēšana

Programmas mērķis: 

Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par mazā biznesa organizēšanu, pielietojot normatīvo aktu regulējumus, kas saistīti ar komercdarbības procesu. Biznesa organizēšanā prast pielietot iegūtās zināšanas par grāmatvedības pamatiem, dokumentu pārvaldību, mārketingu, reklāmu, pārdošanu, e-komerciju un saskarsmes prasmēm.

Programmas saturs:

 1. Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums
 2. Darba tiesiskās attiecības
 3. Biznesa plānošana
 4. Uzņēmējdarbības vadība
 5. Mārketings un reklāma
 6. Pārdošanas psiholoģija
 7. Dokumentu pārvaldība
 8. Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi
 9. Interneta iespējas uzņēmējdarbībā
 10. Saskarsmes prasmes uzņēmējdarbībā
 11. Noslēguma pārbaudījums

Klientu apkalpošanas operators

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot klientu apkalpošanas operatorus, kuri strādā dažādos uzņēmumos un iestādēs, kas saistītas ar klientu un apmeklētāju pieņemšanu un apkalpošanu.

Nodarbojas ar informācijas un konsultāciju sniegšanu, pasūtījumu pieņemšanu, reģistrēšanu un to apstrādi.

Programmas saturs:

 1. Saskarsmes psiholoģija un komunikācija
 2. Datorapmācība
 3. Lietišķā rakstu valoda
 4. Dokumentu pārvaldība
 5. Tirgzinības un reklāma
 6. Lietišķā etiķete
 7. Sabiedrības un cilvēka drošība
 8. Kvalifikācijas prakse
 9. Valsts noslēguma pārbaudījums

 

 • Bezdarbniekam un darba meklētājam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apmaksai.
 • Apmācību laikā bezdarbniekam tiek nodrošināta stipendija 5.00 Euro apmērā par mācību dienu.
 • Apmācību ilgums no 2 līdz 6 mēnešiem.