Personām iespēja izvēlēties moduļu kopu, kur iekļauti vairāki moduļi vai konkrētu atsevišķu moduli.

Mācību moduļi vispārējo datorprasmju attīstīšanai.

Kursu maksu 90% sedz Eiropas Sociālais fonds (ESF), 10% – līdzmaksājumu veic persona.
Šajā kārtā var mācīties atkārtoti, ja esi mācījies iepriekš !!!
Mācību uzsākšana augusta mēnesī.

Ilgums – aptuveni 4 mēneši (atkarībā no izvēlētās programmas garuma).

Mācību forma- (tiešsaistes nodarbības 1x nedēļā darba dienu vakaros 18:00-21:00 vai brīvdienās 9:00 (10:00) – 15:00 (16:00), kā arī patstāvīgi apgūstamais teorijas materiāls, izpildāmie uzdevumi e-vidē.

Iekļauti 3 moduļi:

Izglītības programmas mērķis:

Attīstīt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās pamatiemaņas un prasmes, lai veicinātu pārliecinošu un kritisku informācijas sabiedrības tehnoloģiju izmantojumu profesionālajā darbībā, brīvajā laikā un saziņā.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Pilnveidot izglītojamā zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lomu un iespējām personiskajā un sabiedriskajā dzīvē un darbā.
 2. Sekmēt tās izglītojamā praktiskā un patstāvīgā darba iemaņas un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanā informācijas iegūšanā, apstrādē un veidošanā, kas nepieciešamas daudzveidīgās dzīves situācijās, zināšanu apguvē mācību procesā un profesionālo pienākumu veikšanā.
 3. Nodrošināt izglītojamajam profesionālajā darbībā nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju specifisko zināšanu un prasmju apgūšanu, lai specializēto profesionālo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju instrumentu izmantošana dotu iespēju paaugstināt izglītojamā konkurētspēju.

Kursa saturs:

 1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 2. Datora lietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai.
 3. Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm
 4. Teksta apstrādes pamatprincipi
 5. Izklājlapu lietošanas pamatprincipi
 6. Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana
 7. Informācijas ieguves  un komunikācijas līdzekļu izmantošanas pamatiespējas

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamā izpratni par tautsaimniecības norisēm, ekonomisko procesu būtību un nozīmi, darba organizācijas pamatprincipiem.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Radīt izglītojamajam iespēju izprast ekonomiskās sistēmas, ekonomikas pamatjautājumus.
 2. Veicināt izglītojamo spēju analizēt ekonomiskās problēmas ikdienas dzīvē un konkrētajā nozarē, pieņemt pamatotus lēmumus par finanšu pakalpojumu lietošanu un savas karjeras plānošanu izvēlētajā profesionālajā jomā.
 3. Radīt izpratni par uzņēmuma darba organizāciju, vadību un veidot iemaņas sava un grupas darba organizācijā, veicināt atbildības par pieņemtajiem lēmumiem veidošanos.
 4. Sniegt zināšanas par materiālo vērtību uzskaiti uzņēmumā, veidot prasmes aizpildīt saimnieciskos dokumentus.
 5. Veidot izprati par pieprasījuma veidošanos, preču piedāvājuma veidošanu, preču virzīšanu tirgū.

Kursa saturs:

 1. Ekonomikas teorijas pamati
 2. Grāmatvedības uzskaite un materiālo resursu aprite
 3. Tirgzinības darbība uzņēmumā
 4. Uzņēmējdarbības vadība

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt un īstenot izglītojamā gatavību pieņemt savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai drošībai un veselībai labvēlīgus lēmumus.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu.
 2. Apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.
 3. Izprast sakārtotas vides nepieciešamību, saglabāšanu un apzināties sevi kā tās sastāvdaļu.
 4. Atbildīgi rīkoties sadzīves un ekstremālās situācijās.
 5. Veidot izpratni par veselības kopveseluma jēdzienu un faktoriem, kas ietekmē veselību.

Kursa saturs:

 1. Sabiedrības un cilvēka drošība
 2. Drošības koncepts un droša uzvedība. Pirmā palīdzība
 3. Darba aizsardzība
 4. Ugunsdrošība
 5. Elektrodrošība
 6. Civilā aizsardzība
 7. Vides aizsardzība
 8. Veselības mācība
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Attīstīt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās pamatiemaņas un prasmes, lai veicinātu pārliecinošu un kritisku informācijas sabiedrības tehnoloģiju izmantojumu profesionālajā darbībā, brīvajā laikā un saziņā.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Pilnveidot izglītojamā zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lomu un iespējām personiskajā un sabiedriskajā dzīvē un darbā.
 2. Sekmēt tās izglītojamā praktiskā un patstāvīgā darba iemaņas un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanā informācijas iegūšanā, apstrādē un veidošanā, kas nepieciešamas daudzveidīgās dzīves situācijās, zināšanu apguvē mācību procesā un profesionālo pienākumu veikšanā.
 3. Nodrošināt izglītojamajam profesionālajā darbībā nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju specifisko zināšanu un prasmju apgūšanu, lai specializēto profesionālo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju instrumentu izmantošana dotu iespēju paaugstināt izglītojamā konkurētspēju.

Kursa saturs:

 1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 2. Datora lietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai.
 3. Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm
 4. Teksta apstrādes pamatprincipi
 5. Izklājlapu lietošanas pamatprincipi
 6. Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana
 7. Informācijas ieguves  un komunikācijas līdzekļu izmantošanas pamatiespējas
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamā izpratni par tautsaimniecības norisēm, ekonomisko procesu būtību un nozīmi, darba organizācijas pamatprincipiem.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Radīt izglītojamajam iespēju izprast ekonomiskās sistēmas, ekonomikas pamatjautājumus.
 2. Veicināt izglītojamo spēju analizēt ekonomiskās problēmas ikdienas dzīvē un konkrētajā nozarē, pieņemt pamatotus lēmumus par finanšu pakalpojumu lietošanu un savas karjeras plānošanu izvēlētajā profesionālajā jomā.
 3. Radīt izpratni par uzņēmuma darba organizāciju, vadību un veidot iemaņas sava un grupas darba organizācijā, veicināt atbildības par pieņemtajiem lēmumiem veidošanos.
 4. Sniegt zināšanas par materiālo vērtību uzskaiti uzņēmumā, veidot prasmes aizpildīt saimnieciskos dokumentus.
 5. Veidot izprati par pieprasījuma veidošanos, preču piedāvājuma veidošanu, preču virzīšanu tirgū.

Kursa saturs:

 1. Ekonomikas teorijas pamati
 2. Grāmatvedības uzskaite un materiālo resursu aprite
 3. Tirgzinības darbība uzņēmumā
 4. Uzņēmējdarbības vadība
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt un īstenot izglītojamā gatavību pieņemt savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai drošībai un veselībai labvēlīgus lēmumus.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu.
 2. Apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.
 3. Izprast sakārtotas vides nepieciešamību, saglabāšanu un apzināties sevi kā tās sastāvdaļu.
 4. Atbildīgi rīkoties sadzīves un ekstremālās situācijās.
 5. Veidot izpratni par veselības kopveseluma jēdzienu un faktoriem, kas ietekmē veselību.

Kursa saturs:

 1. Sabiedrības un cilvēka drošība
 2. Drošības koncepts un droša uzvedība. Pirmā palīdzība
 3. Darba aizsardzība
 4. Ugunsdrošība
 5. Elektrodrošība
 6. Civilā aizsardzība
 7. Vides aizsardzība
 8. Veselības mācība