Personām iespēja izvēlēties moduļu kopu, kur iekļauti vairāki moduļi vai konkrētu atsevišķu moduli.

Mācību moduļi vispārējo prasmju attīstīšanai.

Kursu maksu 90% sedz Eiropas Sociālais fonds (ESF), 10% – līdzmaksājumu veic persona.
Šajā kārtā var mācīties atkārtoti, ja esi mācījies iepriekš !!!
Mācību uzsākšana augusta mēnesī.

Ilgums – aptuveni 4 mēneši (atkarībā no izvēlētās programmas garuma).

Mācību forma- (tiešsaistes nodarbības 1x nedēļā darba dienu vakaros 18:00-21:00 vai brīvdienās 9:00 (10:00) – 15:00 (16:00), kā arī patstāvīgi apgūstamais teorijas materiāls, izpildāmie uzdevumi e-vidē.

Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas pieņemt un izsniegt kravu noliktavā atbilstoši pavaddokumentiem, novērtēt kravas atbilstību pavaddokumentiem.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Pieņemt un izsniegt kravas dažādās noliktavās.
 2. Noteikt kravas veidam nepieciešamos kravas
 3. Izvērtēt kravas pavaddokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām un kravas
 4. Identificēt un nolasīt uz plombas esošo informāciju.
 5. Salīdzināt informāciju uz kravas un transporta plombas ar kravas

Kursa saturs:

 1. Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā:
 2. Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā.
 3. Kravas pavaddokumenti.
 4. Kravas pavaddokumentu atbilstība normatīvo aktu prasībām un kravas veidam.
 5. Kravas plombas un transporta plombas informācija.
 6. Kravas un transporta plombas informācijas salīdzināšana ar kravas pavaddokumentiem.
 7. Lēmumi un rīcības plombu informācijas un pavaddokumentu atbilstības vai neatbilstības gadījumos.
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas izstrādāt un izvērtēt kravu pārvadājumu maršrutus, izvēlēties atbilstošus transporta veidus.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Izvērtēt loģistikas darba uzdevumu un izstrādāt kravu transportēšanas maršrutus atbilstoši klienta pasūtījumam.
 2. Piemērot LR nodokļu un nodevu sistēmu, izstrādājot iekšzemes transportēšanas maršrutus un piemērot LR un ārvalstu nodokļu un nodevu sistēmas, izstrādājot starptautiskos transportēšanas maršrutus.
 3. Izvēlēties kravai un transportēšanas maršrutam atbilstošus transporta veidus un aprēķināt kravas transportēšanas
 4. Izstrādāt ar kravu transportēšanu un pakalpojumu sniegšanu saistīto risku samazināšanas pasākumu plānu.

Kursa saturs:

 1. Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos:
 2. Kravu transportēšanas nosacījumi.
 3. Kravu transportēšanas maršrutu izstrāde.
 4. Kravu transportēšanas procesa reglamentējošie normatīvie akti.
 5. Transportēšanas nosacījumu atšķirības dažādās valstīs.
 6. Transportlīdzekļu veidi.
 7. Ģeogrāfisko karšu lietošana.
 8. Kravu transportēšanas izmaksas.
 9. Kravu transportēšanas risku samazināšana.
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas noteikt ražošanas procesa apgādes vajadzības un piemērot krājumu papildināšanas metodes.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Aprēķināt optimālo materiālu daudzumu iepirkumam ražošanas procesa nodrošināšanai sadarbībā ar ražošanas daļu.
 2. Izveidot materiālu piegāžu grafikus ražošanas uzņēmumam.
 3. Veikt pasūtījumus materiālu piegādēm ražošanas uzņēmumam.
 4. Lietot specifiskās loģistikas datorprogrammas ražošanas uzņēmuma apgādē.
 5. Kontrolēt materiālu piegāžu grafiku izpildi ražošanas uzņēmumam.

Kursa saturs:

 1. Ražošanas apgādes loģistika:
 2. Ražošanas apgādes būtība un iepirkumu daļas funkcijas.
 3. Ražošanas procesa nodrošināšana.
 4. Materiālu piegāžu veidi.
 5. Ražošanas uzņēmuma krājumu papildināšana.
 6. Materiālu piegāžu grafiku izstrādāšana.
 7. Ražošanas uzņēmuma materiālu piegāžu pasūtījumi.
 8. Pasūtījumu veikšanas kārtība, nepieciešamo dokumentu aizpildīšana.
 9. Specifiskās loģistikas datorprogrammas ražošanas apgādes organizēšanā.
 10. Materiālu piegāžu grafiku izpilde un kontrole ražošanas uzņēmumā.
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas plānot un organizēt dažādu preču un kravu plūsmas sadales kanālos atbilstoši LR normatīvo aktu un starptautisko konvenciju normām un kontrolēt krājumus, lietojot specifiskās loģistikas datorprogrammas.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Plānot un organizēt preču un kravu piegādi pa piegādes
 2. Plānot salikto kravu piegādi un optimizēt piegādes maršrutus.
 3. Piemērot normatīvo tiesību aktu prasības un sadales kanālu specifiskos nosacījumus uzņēmuma preču un kravu piegāžu organizēšanā.
 4. Lietot specifiskās loģistikas datorprogrammas preču un kravu plūsmu uzskaitē un kontrolē.

Kursa saturs:

 1. Sadales loģistika
 2. Preču un kravu piegāžu vadīšana.
 3. Klientu ģeogrāfiskā izvietojuma un piegādes virzienu izvērtēšana un izvēle pasūtījumu izpildē.
 4. Saliktās kravas.
 5. Salikto kravu optimizēšana.
 6. Salikto kravu maršrutu veidošana.
 7. Normatīvo aktu prasības un sadales kanālu specifiskie nosacījumi kravu pārvadājumu organizēšanā.
 8. Preču un kravas sadales kanāli, to organizēšanas nosacījumi.
 9. Preču un kravas piegāžu līgumi, to specifiskie nosacījumi.
 10. Sadarbības partneru izvēle un pārbaude.
 11. Preču un kravu sadales aprēķini.
 12. Specifiskās loģistikas datorprogrammas preču un kravu sadales procesos.
 13. Krājumu un atlikumu kontrole preču un kravu plūsmu sadalē.
 14. Pasūtījumu prognozēšana.
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Veidot izglītojamo izpratni par transporta un loģistikas nozares pamatprocesiem, uzņēmumu veidiem, to specializāciju un darba specifiku.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Raksturot transporta un loģistikas nozares pamatprocesus un uzņēmuma
 2. Raksturot transporta un loģistikas nozares darbinieku galvenos pienākumus.
 3. Sadarboties ar citiem uzņēmuma darbiniekiem transporta un loģistikas pakalpojumu sniegšanā.

Kursa saturs:

 1. Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi:
 2. Transporta un loģistikas nozares pamatprocesi.
 3. Transporta un loģistikas uzņēmumu veidi.
 4. Darbinieks transporta un loģistikas nozarē.
 5. Transporta un loģistikas nozares pakalpojumu sniegšana.