Personām iespēja izvēlēties moduļu kopu, kur iekļauti vairāki moduļi vai konkrētu atsevišķu moduli.

Mācību moduļi vispārējo datorprasmju attīstīšanai.

Kursu maksu 90% sedz Eiropas Sociālais fonds (ESF), 10% – līdzmaksājumu veic persona.
Šajā kārtā var mācīties atkārtoti, ja esi mācījies iepriekš !!!
Mācību uzsākšana augusta mēnesī.

Ilgums – aptuveni 4 mēneši (atkarībā no izvēlētās programmas garuma).

Mācību forma- (tiešsaistes nodarbības 1x nedēļā darba dienu vakaros 18:00-21:00 vai brīvdienās 9:00 (10:00) – 15:00 (16:00), kā arī patstāvīgi apgūstamais teorijas materiāls, izpildāmie uzdevumi e-vidē.

Iekļauti 5 moduļi:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt un īstenot izglītojamā gatavību pieņemt savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai drošībai un veselībai labvēlīgus lēmumus.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu.
 2. Apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.
 3. Izprast sakārtotas vides nepieciešamību, saglabāšanu un apzināties sevi kā tās sastāvdaļu.
 4. Atbildīgi rīkoties sadzīves un ekstremālās situācijās.
 5. Veidot izpratni par veselības kopveseluma jēdzienu un faktoriem, kas ietekmē veselību.

Kursa saturs:

 1. Sabiedrības un cilvēka drošība
 2. Drošības koncepts un droša uzvedība. Pirmā palīdzība
 3. Darba aizsardzība
 4. Ugunsdrošība
 5. Elektrodrošība
 6. Civilā aizsardzība
 7. Vides aizsardzība
 8. Veselības mācība

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamā spējas ierobežot kultūraugu nezāles, slimības un kaitēkļus.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Noteikt lauka nezāles.
 2. Noteikt kultūraugu slimības.
 3. Noteikt kultūraugu kaitēkļus.
 4. Droši un atbildīgi glabāt un lietot augu aizsardzības līdzekļus.

Kursa saturs:

 1. Nezāles.
 2. Augu kaitēkļi.
 3. Augu slimības.
 4. Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācija un likumdošana
 5. Augu aizsardzības līdzekļu darba šķīduma sagatavošana un lietošana.
 6. Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana un uzskaite.

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamā spējas veikt dārzkopības augu kopšanas darbus.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Kopt puķu stādījumus.
 2. Ierīkot dārzeņu, augļaugu un ogulāju, puķu stādījumus.
 3. Kopt augļaugu un ogulāju stādījumus.
 4. Kopt augļu kokus un ogu, dekoratīvo augu krūmus.
 5. Ierīkot vēja aizsargstādījumus.
 6. Kopt augļu koku , ogulāju un dekoratīvo augu stādu stādījumu rindstarpas, apdobes un vēja aizsargstādījumus.
 7. Kopt dārzeņu sējumus un stādījumus atklātā laukā.
 8. Kopt puķu stādījumus.

Kursa saturs:

 1. Dārzkopības augu kopšana
 2. Puķu stādījumu kopšanas metodes un paņēmieni.
 3. Augļaugu un ogulāju stādījumu ierīkošanas principi un metodes.
 4. Augļaugu un ogulāju bioloģiskās īpatnības.
 5. Augļaugu un ogulāju kopšanas paņēmieni.
 6. Augļu koku un ogu krūmu kopšanas principi un metodes.
 7. Augu sugas aizsargstādījumu ierīkošanai un ierīkošanas darbi.
 8. Rindstarpu, apdobju un vēja aizsargstādījumu kopšanas agrotehniskās un ķīmiskās metodes dārzā.
 9. Rindstarpu apstrādes paņēmieni un izmantojamā tehnika.

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamā spējas lietot kultūraugu prasībām un audzēšanas tehnoloģijai atbilstošus mēslošanas līdzekļus.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Noteikt kultūraugiem nepieciešamos barības
 2. Aprēķināt kultūraugu mēslošanai nepieciešamo mēslošanas līdzekļu daudzumu.
 3. Lietot mēslošanas līdzekļus atbilstoši kultūraugu prasībām un audzēšanas tehnoloģijai.
 4. Lietot un glabāt mēslošanas līdzekļus, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Kursa saturs:

 1. Kultūraugu mēslošana
 2. Augu barības elementi.
 3. Organiskais mēslojums.
 4. Minerālmēsli.
 5. Mēslošanas metodes.
 6. Kūtsmēslu daudzuma
 7. aprēķināšana.
 8. Minerālmēslu daudzuma
 9. aprēķināšana.
 10. Mēslošanas līdzekļu uzglabāšana.

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamā spējas veikt ražas sagatavošanu uzglabāšanai un nodrošināt atbilstošus uzglabāšanas apstākļus.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Sagatavot ražu uzglabāšanai.
 2. Novērtēt augkopības produkcijas uzglabāšanas apstākļus.
 3. Sagatavot glabātavu telpas ekspluatēšanai, augkopības produkcijas uzglabāšanai.
 4. Noregulēt un uzturēt mikroklimata iekārtas darba režīmā.
 5. Savākt un šķirot ražas sagatavošanas uzglabāšanai procesā radušos

Kursa saturs:

 1. Ražas sagatavošana uzglabāšanai.
 2. Uzglabāšanas apstākļi un to regulēšana.
 3. Glabātavas telpu sagatavošana augkopības produkcijas uzglabāšanai.
 4. Mikroklimata nodrošināšana ražas uzglabāšanas laikā.
 5. Atkritumu šķirošanas principi.
 6. Atkritumu uzglabāšana.
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:
Sekmēt izglītojamā spējas ierobežot kultūraugu nezāles, slimības un kaitēkļus.
Izglītības programmas uzdevumi:
Attīstīt izglītojamā prasmes:
1. Noteikt lauka nezāles.
2. Noteikt kultūraugu slimības.
3. Noteikt kultūraugu kaitēkļus.
4. Droši un atbildīgi glabāt un lietot augu aizsardzības līdzekļus.
Kursa saturs:
1. Nezāles.
2. Augu kaitēkļi.
3. Augu slimības.
4. Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācija un likumdošana
5. Augu aizsardzības līdzekļu darba šķīduma sagatavošana un lietošana.
6. Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana un uzskaite.

Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:
Sekmēt izglītojamā spējas lietot kultūraugu prasībām un audzēšanas tehnoloģijai atbilstošus mēslošanas līdzekļus.
Izglītības programmas uzdevumi:
Attīstīt izglītojamā prasmes:
1. Noteikt kultūraugiem nepieciešamos barības elementus.
2. Aprēķināt kultūraugu mēslošanai nepieciešamo mēslošanas līdzekļu daudzumu.
3. Lietot mēslošanas līdzekļus atbilstoši kultūraugu prasībām un audzēšanas tehnoloģijai.
4. Lietot un glabāt mēslošanas līdzekļus, ievērojot normatīvo aktu prasības.
Kursa saturs:
1. Kultūraugu mēslošana
2. Augu barības elementi.
3. Organiskais mēslojums.
4. Minerālmēsli.
5. Mēslošanas metodes.
6. Kūtsmēslu daudzuma
7. aprēķināšana.
8. Minerālmēslu daudzuma
9. aprēķināšana.
10. Mēslošanas līdzekļu uzglabāšana.

Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:
Sekmēt izglītojamā spējas veikt ražas sagatavošanu uzglabāšanai un nodrošināt atbilstošus uzglabāšanas apstākļus.
Izglītības programmas uzdevumi:
Attīstīt izglītojamā prasmes:
1. Sagatavot ražu uzglabāšanai.
2. Novērtēt augkopības produkcijas uzglabāšanas apstākļus.
3. Sagatavot glabātavu telpas ekspluatēšanai, augkopības produkcijas uzglabāšanai.
4. Noregulēt un uzturēt mikroklimata iekārtas darba režīmā.
5. Savākt un šķirot ražas sagatavošanas uzglabāšanai procesā radušos atkritumus.
Kursa saturs:
1. Ražas sagatavošana uzglabāšanai.
2. Uzglabāšanas apstākļi un to regulēšana.
3. Glabātavas telpu sagatavošana augkopības produkcijas uzglabāšanai.
4. Mikroklimata nodrošināšana ražas uzglabāšanas laikā.
5. Atkritumu šķirošanas principi.
6. Atkritumu uzglabāšana.