Personām iespēja izvēlēties moduļu kopu, kur iekļauti vairāki moduļi vai konkrētu atsevišķu moduli.

Mācību moduļi vispārējo datorprasmju attīstīšanai.

Kursu maksu 90% sedz Eiropas Sociālais fonds (ESF), 10% – līdzmaksājumu veic persona.
Šajā kārtā var mācīties atkārtoti, ja esi mācījies iepriekš !!!
Mācību uzsākšana augusta mēnesī.

Ilgums – aptuveni 4 mēneši (atkarībā no izvēlētās programmas garuma).

Mācību forma- (tiešsaistes nodarbības 1x nedēļā darba dienu vakaros 18:00-21:00 vai brīvdienās 9:00 (10:00) – 15:00 (16:00), kā arī patstāvīgi apgūstamais teorijas materiāls, izpildāmie uzdevumi e-vidē.

Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Attīstīt izglītojamo spējas izstrādāt vienkāršus algoritmus, veidot izpratni par programmēšanas lietojumu EIKT nozarē.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Atpazīt algoritma struktūru veidus.
 2. Lasīt algoritmu.
 3. Izstrādāt un novērtēt algoritmus.
 4. Izstrādāt algoritmu kādā no programmēšanas valodām.

Kursa saturs:

 1. Algoritmēšanas un programmēšanas pamati:
 2. Algoritmu jēdziens, tā nozīme IKT jomā un tā pierakstīšanas veidi.
 3. Algoritma struktūras veidi, to izstrāde, izmantojot blokshēmas pierakstu.
 4. Vienkārša algoritma izstrāde un realizēšana programmēšanas valodā.
 5. Programmēšanas pamati
 6. Programmatūras izstrāde.
 7. Cikliskas struktūras algoritmi
 8. Masīvi
 9. Algoritma pieraksts programmēšanas valodā.
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas līdzdarboties uzņēmuma EIKT drošības politikas veidošanā un datu aizsardzības nodrošināšanā.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Organizēt drošu datu glabāšanas un apmaiņas kārtību.
 2. Iepazīstināt datorlietotāju ar drošu informācijas glabāšanu, ļaundabīgo programmatūru, tās veidiem un izpausmēm un datorsistēmu un lokālo datortīklu fizisko aizsardzību, datu rezerves kopiju veidošanu.

Kursa saturs:

 1. EIKT drošības politikas veidošana:
 2. Datu glabāšana un informācijas apmaiņa.
 3. Datu aizsardzība un droša informācijas glabāšana.
 4. Ļaundabīgā programmatūra.
 5. Datorsistēmu un tīklu fiziskā aizsardzība.
 6. Datorsistēmas un tīklu loģiskā aizsardzība.
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Veidot izglītojamo izpratni par EIKT pamatprocesiem, uzņēmumu veidiem un to specializāciju, elektronikas tehniķa, datorsistēmu tehniķa, programmēšanas tehniķa un telekomunikāciju tehniķa darba specifiku un komandas lomu šo darbu veikšanā, kā arī darba vides riska faktoriem.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Raksturot elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (EIKT) nozares pamatprocesus un iekārtu veidus.
 2. Raksturot EIKT uzņēmumu veidus.
 3. Raksturot elektronikas tehniķa, datorsistēmu tehniķa, programmēšanas tehniķa un telekomunikāciju tehniķa darba specifiku.
 4. Sadarboties ar citiem uzņēmuma darbiniekiem elektronikas, programmēšanas, datorsistēmu un telekomunikāciju tehniķa darbu veikšanā.
 5. Izvērtēt darba vides riska faktorus elektronikas tehniķa, datorsistēmu tehniķa, programmēšanas tehniķa un telekomunikāciju tehniķa darbā.

Kursa saturs:

 1. EIKT pamatprocesi un darbu veidi:
 2. EIKT nozares pamatprocesi.
 3. EIKT nozares iekārtas
 4. EIKT nozares uzņēmumi.
 5. Elektronikas tehniķa, datorsistēmu tehniķa, programmēšanas tehniķa un telekomunikāciju tehniķa darba specifika.
 6. Sadarbība ar citiem uzņēmuma darbiniekiem.
 7. Darba vide un darba vides riska faktori EIKT nozarē.
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas izstrādāt EIKT produktu un izgatavot tā prototipu.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Izstrādāt ideju par jaunu EIKT nozares produktu.
 2. Strādāt dažādu EIKT nozares profesiju izglītojamo komandā jauna produkta izstrādē.
 3. Izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares aktualitātes un attīstības tendences jaunu produktu izstrādē.
 4. Izgatavot jauna EIKT produkta prototipu.

Kursa saturs:

 1. EIKT produktu izstrāde:
 2. EEIKT nozares tirgus izpēte.
 3. Ideju ģenerēšanas metodes.
 4. Personības, profesionālās orientācijas testi.
 5. Komandas darbs.
 6. Informācijas meklēšana lietojot tehnoloģijas.
 7. Aktualitātes un attīstības tendences.
 8. Produkta idejas izstrāde.
 9. Tāmes izstrāde.
 10. Biznesa plāna izstrāde.
 11. Vienkārša produkta izstrāde.
 12. EIKT produkta prezentēšana.
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas programmēt lietotnes, identificēt un novērst lietotņu kļūdas.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Veidot vienkāršas lietotnes.
 2. Pārbaudīt lietotnes darbību.
 3. Identificēt lietotnes lietotāja konstatētās kļūdas.
 4. Uzlabot lietotnes programmas koda struktūru.

Kursa saturs:

 1. Lietotnes programmēšana:
 2. Lietotņu veidošana.
 3. Lietotņu darbības testēšana.
 4. Lietotnes koda pārbaude.
 5. Lietotnes programmas koda uzlabošana.
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas programmatūras prasību un specifikācijas definēšanā, programmas izstrādē, testēšanā un uzturēšanā atbildoši lietotāja vajadzībām, noformējot dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Definēt programmatūras prasības atbilstoši lietotāja vajadzībām.
 2. Sastādīt prasību specifikāciju atbilstoši definētajām prasībām.
 3. Sastādīt programmatūras vai tās daļas tehnisko projektējumu un shematisko attēlojumu un izmantot iegūto informāciju darba uzdevumu veikšanā.
 4. Sadalīt darba uzdevumu loģiskos posmos un iteratīvi izstrādāt un pilnveidot programmatūras produktu, līdz tas atbilst izvirzītajām prasībām.
 5. Piedalīties testēšanas procesā un veidot testēšanas dokumentāciju.
 6. Piedalīties programmatūras uzturēšanas darbībās.

Kursa saturs:

 1. Programmēšanas tehnoloģijas:
 2. Programmatūras izstrādes stratēģijas.
 3. Sistēmas analīze.
 4. Sistēmas modelēšana.
 5. Programmatūras prasību specifikācijas definēšana.
 6. Programmatūras projektēšana.
 7. Programmatūras implementēšana.
 8. Programmatūras atkļūdošana.
 9. Programmatūru pavadošā dokumentācija
 10. Strukturālā testēšana.
 11. Funkcionālā testēšana.
 12. Programmatūras testēšanas dokumentācija.
 13. Programmatūras uzturēšana.
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas programmatūras prasību un specifikācijas definēšanā, programmas izstrādē, testēšanā un uzturēšanā atbildoši lietotāja vajadzībām, noformējot dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Definēt programmatūras prasības atbilstoši lietotāja vajadzībām.
 2. Sastādīt prasību specifikāciju atbilstoši definētajām prasībām.
 3. Sastādīt programmatūras vai tās daļas tehnisko projektējumu un shematisko attēlojumu un izmantot iegūto informāciju darba uzdevumu veikšanā.
 4. Sadalīt darba uzdevumu loģiskos posmos un iteratīvi izstrādāt un pilnveidot programmatūras produktu, līdz tas atbilst izvirzītajām prasībām.
 5. Piedalīties testēšanas procesā un veidot testēšanas dokumentāciju.
 6. Piedalīties programmatūras uzturēšanas darbībās.

Kursa saturs:

 1. Programmēšanas tehnoloģijas:
 2. Programmatūras izstrādes stratēģijas.
 3. Sistēmas analīze.
 4. Sistēmas modelēšana.
 5. Programmatūras prasību specifikācijas definēšana.
 6. Programmatūras projektēšana.
 7. Programmatūras implementēšana.
 8. Programmatūras atkļūdošana.
 9. Programmatūru pavadošā dokumentācija
 10. Strukturālā testēšana.
 11. Funkcionālā testēšana.
 12. Programmatūras testēšanas dokumentācija.
 13. Programmatūras uzturēšana.
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas izveidot programmatūras vienību, lietojot programmēšanas valodu un ievērojot programmatūras izstrādes metodoloģiju un labo praksi

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Uzrakstīt programmatūras vienības pirmkodu atbilstoši lietotāja vajadzībām.
 2. Analizēt esošo programmatūras vienības pirmkodu.
 3. Īsi un saprotami formulēt pirmkoda fragmenta darbības principus.
 4. Pārbaudīt programmatūras darbību.
 5. Uzlabot koda struktūru (refaktorēt).

Kursa saturs:

 1. Sistēmu programmēšana:
 2. Programmēšanas valodas (Java, C#, C++, Delfi vai cita) pamata konstrukcijas.
 3. Pamata datu struktūras un algoritmi.
 4. Objektorientētā programmēšana.
 5. Dinamiskās datu struktūras.
 6. Grafiskā lietotāju saskarne (GUI).
 7. Vienlaicīga un sadalīta programmēšana.
 8. Programmas izstrādes labā prakse.
 9. Programmas izstrāde atbilstoši pasūtītāja prasībām.
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas programmēt tīmekļa vietnes, identificēt un novērst tīmekļa vietņu kļūdas.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Uzrakstīt tīmekļa vietnes programmatūras vienības pirmkodu atbilstoši lietotāja vajadzībām.
 2. Pārbaudīt tīmekļa vietnes programmatūras darbību.
 3. Uzturēt tīmekļa vietnes programmatūras daļu un nepieciešamības gadījumā to atjaunināt.
 4. Uzlabot tīmekļa vietnes programmatūras koda struktūru.

Kursa saturs:

 1. Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB):
 2. Tīmekļa vietnes programmatūras veidošana (programmēšanas valodas: HTML, CSS, JavaScript).
 3. Tīmekļa vietnes servera programmēšana.
 4. Tīmekļa vietnes programmatūras darbības testēšana (HTML, CSS, JavaScript un servera puses programmām).
 5. Tīmekļa vietnes programmatūras atjaunināšana.
 6. Tīmekļa vietnes uzlabošana.