Personām iespēja izvēlēties moduļu kopu, kur iekļauti vairāki moduļi. .

Mācību moduļi vispārējo datorprasmju attīstīšanai.

Kursu maksu 90% sedz Eiropas Sociālais fonds (ESF), 10% – līdzmaksājumu veic persona.
Šajā kārtā var mācīties atkārtoti, ja esi mācījies iepriekš !!!
Mācību uzsākšana augusta mēnesī.

Ilgums – aptuveni 4 mēneši (atkarībā no izvēlētās programmas garuma).

Mācību forma- (tiešsaistes nodarbības 1x nedēļā darba dienu vakaros 18:00-21:00 vai brīvdienās 9:00 (10:00) – 15:00 (16:00), kā arī patstāvīgi apgūstamais teorijas materiāls, izpildāmie uzdevumi e-vidē.

Iekļauti 4 moduļi:

Izglītības programmas mērķis:

Attīstīt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās pamatiemaņas un prasmes, lai veicinātu pārliecinošu un kritisku informācijas sabiedrības tehnoloģiju izmantojumu profesionālajā darbībā, brīvajā laikā un saziņā.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Pilnveidot izglītojamā zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lomu un iespējām personiskajā un sabiedriskajā dzīvē un darbā.
 2. Sekmēt tās izglītojamā praktiskā un patstāvīgā darba iemaņas un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanā informācijas iegūšanā, apstrādē un veidošanā, kas nepieciešamas daudzveidīgās dzīves situācijās, zināšanu apguvē mācību procesā un profesionālo pienākumu veikšanā.
 3. Nodrošināt izglītojamajam profesionālajā darbībā nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju specifisko zināšanu un prasmju apgūšanu, lai specializēto profesionālo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju instrumentu izmantošana dotu iespēju paaugstināt izglītojamā konkurētspēju.

Kursa saturs:

 1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 2. Datora lietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai.
 3. Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm
 4. Teksta apstrādes pamatprincipi
 5. Izklājlapu lietošanas pamatprincipi
 6. Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana
 7. Informācijas ieguves  un komunikācijas līdzekļu izmantošanas pamatiespējas

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt un īstenot izglītojamā gatavību pieņemt savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai drošībai un veselībai labvēlīgus lēmumus.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu.
 2. Apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.
 3. Izprast sakārtotas vides nepieciešamību, saglabāšanu un apzināties sevi kā tās sastāvdaļu.
 4. Atbildīgi rīkoties sadzīves un ekstremālās situācijās.
 5. Veidot izpratni par veselības kopveseluma jēdzienu un faktoriem, kas ietekmē veselību.

Kursa saturs:

 1. Sabiedrības un cilvēka drošība
 2. Drošības koncepts un droša uzvedība. Pirmā palīdzība
 3. Darba aizsardzība
 4. Ugunsdrošība
 5. Elektrodrošība
 6. Civilā aizsardzība
 7. Vides aizsardzība
 8. Veselības mācība

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas līdzdarboties uzņēmuma EIKT drošības politikas veidošanā un datu aizsardzības nodrošināšanā.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Organizēt drošu datu glabāšanas un apmaiņas kārtību.
 2. Iepazīstināt datorlietotāju ar drošu informācijas glabāšanu, ļaundabīgo programmatūru, tās veidiem un izpausmēm un datorsistēmu un lokālo datortīklu fizisko aizsardzību, datu rezerves kopiju veidošanu.

Kursa saturs:

 1. EIKT drošības politikas veidošana:
 2. Datu glabāšana un informācijas apmaiņa.
 3. Datu aizsardzība un droša informācijas glabāšana.
 4. Ļaundabīgā programmatūra.
 5. Datorsistēmu un tīklu fiziskā aizsardzība.
 6. Datorsistēmas un tīklu loģiskā aizsardzība.

Izglītības programmas mērķis:

Veidot izglītojamo izpratni par EIKT pamatprocesiem, uzņēmumu veidiem un to specializāciju, elektronikas tehniķa, datorsistēmu tehniķa, programmēšanas tehniķa un telekomunikāciju tehniķa darba specifiku un komandas lomu šo darbu veikšanā, kā arī darba vides riska faktoriem.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Raksturot elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (EIKT) nozares pamatprocesus un iekārtu veidus.
 2. Raksturot EIKT uzņēmumu veidus.
 3. Raksturot elektronikas tehniķa, datorsistēmu tehniķa, programmēšanas tehniķa un telekomunikāciju tehniķa darba specifiku.
 4. Sadarboties ar citiem uzņēmuma darbiniekiem elektronikas, programmēšanas, datorsistēmu un telekomunikāciju tehniķa darbu veikšanā.
 5. Izvērtēt darba vides riska faktorus elektronikas tehniķa, datorsistēmu tehniķa, programmēšanas tehniķa un telekomunikāciju tehniķa darbā.

Kursa saturs:

 1. EIKT pamatprocesi un darbu veidi:
 2. EIKT nozares pamatprocesi.
 3. EIKT nozares iekārtas
 4. EIKT nozares uzņēmumi.
 5. Elektronikas tehniķa, datorsistēmu tehniķa, programmēšanas tehniķa un telekomunikāciju tehniķa darba specifika.
 6. Sadarbība ar citiem uzņēmuma darbiniekiem.
 7. Darba vide un darba vides riska faktori EIKT nozarē.
Iekļauti 2 moduļi:

Izglītības programmas mērķis:

Attīstīt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās pamatiemaņas un prasmes, lai veicinātu pārliecinošu un kritisku informācijas sabiedrības tehnoloģiju izmantojumu profesionālajā darbībā, brīvajā laikā un saziņā.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Pilnveidot izglītojamā zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lomu un iespējām personiskajā un sabiedriskajā dzīvē un darbā.
 2. Sekmēt tās izglītojamā praktiskā un patstāvīgā darba iemaņas un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanā informācijas iegūšanā, apstrādē un veidošanā, kas nepieciešamas daudzveidīgās dzīves situācijās, zināšanu apguvē mācību procesā un profesionālo pienākumu veikšanā.
 3. Nodrošināt izglītojamajam profesionālajā darbībā nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju specifisko zināšanu un prasmju apgūšanu, lai specializēto profesionālo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju instrumentu izmantošana dotu iespēju paaugstināt izglītojamā konkurētspēju.

Kursa saturs:

 1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 2. Datora lietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai.
 3. Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm
 4. Teksta apstrādes pamatprincipi
 5. Izklājlapu lietošanas pamatprincipi
 6. Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana
 7. Informācijas ieguves  un komunikācijas līdzekļu izmantošanas pamatiespējas

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt un īstenot izglītojamā gatavību pieņemt savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai drošībai un veselībai labvēlīgus lēmumus.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu.
 2. Apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.
 3. Izprast sakārtotas vides nepieciešamību, saglabāšanu un apzināties sevi kā tās sastāvdaļu.
 4. Atbildīgi rīkoties sadzīves un ekstremālās situācijās.
 5. Veidot izpratni par veselības kopveseluma jēdzienu un faktoriem, kas ietekmē veselību.

Kursa saturs:

 1. Sabiedrības un cilvēka drošība
 2. Drošības koncepts un droša uzvedība. Pirmā palīdzība
 3. Darba aizsardzība
 4. Ugunsdrošība
 5. Elektrodrošība
 6. Civilā aizsardzība
 7. Vides aizsardzība
 8. Veselības mācība
Iekļauti 2 moduļi:

Izglītības programmas mērķis:

Attīstīt izglītojamo spējas izstrādāt vienkāršus algoritmus, veidot izpratni par programmēšanas lietojumu EIKT nozarē.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Atpazīt algoritma struktūru veidus.
 2. Lasīt algoritmu.
 3. Izstrādāt un novērtēt algoritmus.
 4. Izstrādāt algoritmu kādā no programmēšanas valodām.

Kursa saturs:

 1. Algoritmēšanas un programmēšanas pamati:
 2. Algoritmu jēdziens, tā nozīme IKT jomā un tā pierakstīšanas veidi.
 3. Algoritma struktūras veidi, to izstrāde, izmantojot blokshēmas pierakstu.
 4. Vienkārša algoritma izstrāde un realizēšana programmēšanas valodā.
 5. Programmēšanas pamati
 6. Programmatūras izstrāde.
 7. Cikliskas struktūras algoritmi
 8. Masīvi
 9. Algoritma pieraksts programmēšanas valodā.

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas izveidot programmatūras vienību, lietojot programmēšanas valodu un ievērojot programmatūras izstrādes metodoloģiju un labo praksi

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Uzrakstīt programmatūras vienības pirmkodu atbilstoši lietotāja vajadzībām.
 2. Analizēt esošo programmatūras vienības pirmkodu.
 3. Īsi un saprotami formulēt pirmkoda fragmenta darbības principus.
 4. Pārbaudīt programmatūras darbību.
 5. Uzlabot koda struktūru (refaktorēt).

Kursa saturs:

 1. Sistēmu programmēšana:
 2. Programmēšanas valodas (Java, C#, C++, Delfi vai cita) pamata konstrukcijas.
 3. Pamata datu struktūras un algoritmi.
 4. Objektorientētā programmēšana.
 5. Dinamiskās datu struktūras.
 6. Grafiskā lietotāju saskarne (GUI).
 7. Vienlaicīga un sadalīta programmēšana.
 8. Programmas izstrādes labā prakse.
 9. Programmas izstrāde atbilstoši pasūtītāja prasībām
Iekļauti 3 moduļi:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamā izpratni par tautsaimniecības norisēm, ekonomisko procesu būtību un nozīmi, darba organizācijas pamatprincipiem.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Radīt izglītojamajam iespēju izprast ekonomiskās sistēmas, ekonomikas pamatjautājumus.
 2. Veicināt izglītojamo spēju analizēt ekonomiskās problēmas ikdienas dzīvē un konkrētajā nozarē, pieņemt pamatotus lēmumus par finanšu pakalpojumu lietošanu un savas karjeras plānošanu izvēlētajā profesionālajā jomā.
 3. Radīt izpratni par uzņēmuma darba organizāciju, vadību un veidot iemaņas sava un grupas darba organizācijā, veicināt atbildības par pieņemtajiem lēmumiem veidošanos.
 4. Sniegt zināšanas par materiālo vērtību uzskaiti uzņēmumā, veidot prasmes aizpildīt saimnieciskos dokumentus.
 5. Veidot izprati par pieprasījuma veidošanos, preču piedāvājuma veidošanu, preču virzīšanu tirgū.

Kursa saturs:

 1. Ekonomikas teorijas pamati
 2. Grāmatvedības uzskaite un materiālo resursu aprite
 3. Tirgzinības darbība uzņēmumā
 4. Uzņēmējdarbības vadība

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt un īstenot izglītojamā gatavību pieņemt savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai drošībai un veselībai labvēlīgus lēmumus.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu.
 2. Apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.
 3. Izprast sakārtotas vides nepieciešamību, saglabāšanu un apzināties sevi kā tās sastāvdaļu.
 4. Atbildīgi rīkoties sadzīves un ekstremālās situācijās.
 5. Veidot izpratni par veselības kopveseluma jēdzienu un faktoriem, kas ietekmē veselību.

Kursa saturs:

 1. Sabiedrības un cilvēka drošība
 2. Drošības koncepts un droša uzvedība. Pirmā palīdzība
 3. Darba aizsardzība
 4. Ugunsdrošība
 5. Elektrodrošība
 6. Civilā aizsardzība
 7. Vides aizsardzība

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas izstrādāt EIKT produktu un izgatavot tā prototipu.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Izstrādāt ideju par jaunu EIKT nozares produktu.
 2. Strādāt dažādu EIKT nozares profesiju izglītojamo komandā jauna produkta izstrādē.
 3. Izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares aktualitātes un attīstības tendences jaunu produktu izstrādē.
 4. Izgatavot jauna EIKT produkta prototipu.

Kursa saturs:

 1. EIKT produktu izstrāde:
 2. EEIKT nozares tirgus izpēte.
 3. Ideju ģenerēšanas metodes.
 4. Personības, profesionālās orientācijas testi.
 5. Komandas darbs.
 6. Informācijas meklēšana lietojot tehnoloģijas.
 7. Aktualitātes un attīstības tendences.
 8. Produkta idejas izstrāde.
 9. Tāmes izstrāde.
 10. Biznesa plāna izstrāde.
 11. Vienkārša produkta izstrāde.
 12. EIKT produkta prezentēšana.
Iekļauti 3 moduļi:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamā izpratni par tautsaimniecības norisēm, ekonomisko procesu būtību un nozīmi, darba organizācijas pamatprincipiem.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Radīt izglītojamajam iespēju izprast ekonomiskās sistēmas, ekonomikas pamatjautājumus.
 2. Veicināt izglītojamo spēju analizēt ekonomiskās problēmas ikdienas dzīvē un konkrētajā nozarē, pieņemt pamatotus lēmumus par finanšu pakalpojumu lietošanu un savas karjeras plānošanu izvēlētajā profesionālajā jomā.
 3. Radīt izpratni par uzņēmuma darba organizāciju, vadību un veidot iemaņas sava un grupas darba organizācijā, veicināt atbildības par pieņemtajiem lēmumiem veidošanos.
 4. Sniegt zināšanas par materiālo vērtību uzskaiti uzņēmumā, veidot prasmes aizpildīt saimnieciskos dokumentus.
 5. Veidot izprati par pieprasījuma veidošanos, preču piedāvājuma veidošanu, preču virzīšanu tirgū.

Kursa saturs:

 1. Ekonomikas teorijas pamati
 2. Grāmatvedības uzskaite un materiālo resursu aprite
 3. Tirgzinības darbība uzņēmumā
 4. Uzņēmējdarbības vadība

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt un īstenot izglītojamā gatavību pieņemt savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai drošībai un veselībai labvēlīgus lēmumus.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu.
 2. Apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.
 3. Izprast sakārtotas vides nepieciešamību, saglabāšanu un apzināties sevi kā tās sastāvdaļu.
 4. Atbildīgi rīkoties sadzīves un ekstremālās situācijās.
 5. Veidot izpratni par veselības kopveseluma jēdzienu un faktoriem, kas ietekmē veselību.

Kursa saturs:

 1. Sabiedrības un cilvēka drošība
 2. Drošības koncepts un droša uzvedība. Pirmā palīdzība
 3. Darba aizsardzība
 4. Ugunsdrošība
 5. Elektrodrošība
 6. Civilā aizsardzība
 7. Vides aizsardzība

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas programmēt lietotnes, identificēt un novērst lietotņu kļūdas.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Veidot vienkāršas lietotnes.
 2. Pārbaudīt lietotnes darbību.
 3. Identificēt lietotnes lietotāja konstatētās kļūdas.
 4. Uzlabot lietotnes programmas koda struktūru.

Kursa saturs:

 1. Lietotnes programmēšana:
 2. Lietotņu veidošana.
 3. Lietotņu darbības testēšana.
 4. Lietotnes koda pārbaude.
 5. Lietotnes programmas koda uzlabošana.