Personām iespēja izvēlēties moduļu kopu, kur iekļauti vairāki moduļi vai konkrētu atsevišķu moduli.

Mācību moduļi vispārējo datorprasmju attīstīšanai.

Kursu maksu 90% sedz Eiropas Sociālais fonds (ESF), 10% – līdzmaksājumu veic persona.
Šajā kārtā var mācīties atkārtoti, ja esi mācījies iepriekš !!!
Mācību uzsākšana augusta mēnesī.

Ilgums – aptuveni 4 mēneši (atkarībā no izvēlētās programmas garuma).

Mācību forma- (tiešsaistes nodarbības 1x nedēļā darba dienu vakaros 18:00-21:00 vai brīvdienās 9:00 (10:00) – 15:00 (16:00), kā arī patstāvīgi apgūstamais teorijas materiāls, izpildāmie uzdevumi e-vidē.

Iekļauti 3 moduļi:

Izglītības programmas mērķis:

Attīstīt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās pamatiemaņas un prasmes, lai veicinātu pārliecinošu un kritisku informācijas sabiedrības tehnoloģiju izmantojumu profesionālajā darbībā, brīvajā laikā un saziņā.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Pilnveidot izglītojamā zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lomu un iespējām personiskajā un sabiedriskajā dzīvē un darbā.
 2. Sekmēt tās izglītojamā praktiskā un patstāvīgā darba iemaņas un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanā informācijas iegūšanā, apstrādē un veidošanā, kas nepieciešamas daudzveidīgās dzīves situācijās, zināšanu apguvē mācību procesā un profesionālo pienākumu veikšanā.
 3. Nodrošināt izglītojamajam profesionālajā darbībā nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju specifisko zināšanu un prasmju apgūšanu, lai specializēto profesionālo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju instrumentu izmantošana dotu iespēju paaugstināt izglītojamā konkurētspēju.

Kursa saturs:

 1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 2. Datora lietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai.
 3. Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm
 4. Teksta apstrādes pamatprincipi
 5. Izklājlapu lietošanas pamatprincipi
 6. Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana
 7. Informācijas ieguves  un komunikācijas līdzekļu izmantošanas pamatiespējas

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt un īstenot izglītojamā gatavību pieņemt savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai drošībai un veselībai labvēlīgus lēmumus.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu.
 2. Apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.
 3. Izprast sakārtotas vides nepieciešamību, saglabāšanu un apzināties sevi kā tās sastāvdaļu.
 4. Atbildīgi rīkoties sadzīves un ekstremālās situācijās.
 5. Veidot izpratni par veselības kopveseluma jēdzienu un faktoriem, kas ietekmē veselību.

Kursa saturs:

 1. Sabiedrības un cilvēka drošība
 2. Drošības koncepts un droša uzvedība. Pirmā palīdzība
 3. Darba aizsardzība
 4. Ugunsdrošība
 5. Elektrodrošība
 6. Civilā aizsardzība
 7. Vides aizsardzība
 8. Veselības mācība

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamā spējas sagatavot grāmatvedības uzskaites un lietvedības pirmdokumentus lauksaimniecībā.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Uzskaitīt padarītā darba rezultātu.
 2. Uzskaitīt savu nostrādāto
 3. Uzskaitīt lauksaimniecībā izmantojamos materiālus un to
 4. Sagatavot grāmatvedības uzskaites un lietvedības

Kursa saturs:

 1. Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana
 2. Padarītā darba uzskaite
 3. Darba laika uzskaite
 4. Lauksaimniecībā izmantojamo materiālu uzskaite
 5. Grāmatvedības pirmdokumentu uzskaite un lietvedība
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamā spējas sagatavot grāmatvedības uzskaites un lietvedības pirmdokumentus lauksaimniecībā.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Uzskaitīt padarītā darba rezultātu.
 2. Uzskaitīt savu nostrādāto
 3. Uzskaitīt lauksaimniecībā izmantojamos materiālus un to
 4. Sagatavot grāmatvedības uzskaites un lietvedības

Kursa saturs:

 1. Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana
 2. Padarītā darba uzskaite
 3. Darba laika uzskaite
 4. Lauksaimniecībā izmantojamo materiālu uzskaite
 5. Grāmatvedības pirmdokumentu uzskaite un lietvedība
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Attīstīt izglītojamo spējas uzraudzīt kravu transportēšanas procesu, komunicēt ar loģistikas procesā iesaistītajiem dalībniekiem, uzkrāt, apstrādāt un analizēt transportēšanas procesa datus.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Uzraudzīt kravu transportēšanas plāna un grafika īstenošanas pasākumus un komunicēt ar loģistikas procesa dalībniekiem valsts valodā un svešvalodās.
 2. Uzkrāt un sistematizēt kravas transportēšanas datus, izvērtēt kravas transportēšanas procesa norises datus un pielietot loģistikas darba uzdevumu izpildei specifiskās loģistikas

Kursa saturs:

 1. Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze:
 2. Kravas transportēšanas procesa uzraudzība.
 3. Komunikācijas pamatprincipi loģistikas procesā.
 4. Transportēšanas datu uzkrāšana un sistematizēšana.
 5. Transportēšanas procesa norises datu analīze.
 6. Specifiskās loģistikas datorprogrammas.
 7. Datu apstrāde specifiskajās loģistikas datorprogrammās.
 8. Loģistikas darbinieka specifiskie darba vides riska faktori.
Iekļauts 1 modulis:

Izglītības programmas mērķis:

Attīstīt izglītojamo spējas sagatavot transportēšanas dokumentus un organizēt transportēšanas procesa dokumentu apriti.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Sagatavot kravas transportēšanas pavaddokumentus, t. sk. grāmatvedības uzskaitei, tos uzkrāt un sistematizēt.
 2. Izvērtēt savas darba vietas atbilstību ergonomikas prasībām.

Kursa saturs:

 1. Loģistikas darbinieks:
 2. Kravu transportēšanas pavaddokumenti.
 3. Kravu transportēšanas dokumentu noformēšanas kārtība.
 4. Kravu transportēšanas apmaksas dokumenti.
 5. Transportēšanas procesa izdevumu un ieņēmumu uzskaite.
 6. Kravu transportēšanas dokumentu sistematizēšana.
 7. Dokumentu uzkrāšanas un sistematizēšanas nozīme.
 8. Ergonomika loģistikas darbinieka darba vietā.
Iekļauti 3 moduļi:

Izglītības programmas mērķis:

Attīstīt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās pamatiemaņas un prasmes, lai veicinātu pārliecinošu un kritisku informācijas sabiedrības tehnoloģiju izmantojumu profesionālajā darbībā, brīvajā laikā un saziņā.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Pilnveidot izglītojamā zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lomu un iespējām personiskajā un sabiedriskajā dzīvē un darbā.
 2. Sekmēt tās izglītojamā praktiskā un patstāvīgā darba iemaņas un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanā informācijas iegūšanā, apstrādē un veidošanā, kas nepieciešamas daudzveidīgās dzīves situācijās, zināšanu apguvē mācību procesā un profesionālo pienākumu veikšanā.
 3. Nodrošināt izglītojamajam profesionālajā darbībā nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju specifisko zināšanu un prasmju apgūšanu, lai specializēto profesionālo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju instrumentu izmantošana dotu iespēju paaugstināt izglītojamā konkurētspēju.

Kursa saturs:

 1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 2. Datora lietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai.
 3. Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm
 4. Teksta apstrādes pamatprincipi
 5. Izklājlapu lietošanas pamatprincipi
 6. Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana
 7. Informācijas ieguves  un komunikācijas līdzekļu izmantošanas pamatiespējas

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt un īstenot izglītojamā gatavību pieņemt savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai drošībai un veselībai labvēlīgus lēmumus.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu.
 2. Apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.
 3. Izprast sakārtotas vides nepieciešamību, saglabāšanu un apzināties sevi kā tās sastāvdaļu.
 4. Atbildīgi rīkoties sadzīves un ekstremālās situācijās.
 5. Veidot izpratni par veselības kopveseluma jēdzienu un faktoriem, kas ietekmē veselību.

Kursa saturs:

 1. Sabiedrības un cilvēka drošība
 2. Drošības koncepts un droša uzvedība. Pirmā palīdzība
 3. Darba aizsardzība
 4. Ugunsdrošība
 5. Elektrodrošība
 6. Civilā aizsardzība
 7. Vides aizsardzība
 8. Veselības mācība

Izglītības programmas mērķis:

Attīstīt izglītojamo spējas uzraudzīt kravu transportēšanas procesu, komunicēt ar loģistikas procesā iesaistītajiem dalībniekiem, uzkrāt, apstrādāt un analizēt transportēšanas procesa datus.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Uzraudzīt kravu transportēšanas plāna un grafika īstenošanas pasākumus un komunicēt ar loģistikas procesa dalībniekiem valsts valodā un svešvalodās.
 2. Uzkrāt un sistematizēt kravas transportēšanas datus, izvērtēt kravas transportēšanas procesa norises datus un pielietot loģistikas darba uzdevumu izpildei specifiskās loģistikas

Kursa saturs:

 1. Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze:
 2. Kravas transportēšanas procesa uzraudzība.
 3. Komunikācijas pamatprincipi loģistikas procesā.
 4. Transportēšanas datu uzkrāšana un sistematizēšana.
 5. Transportēšanas procesa norises datu analīze.
 6. Specifiskās loģistikas datorprogrammas.
 7. Datu apstrāde specifiskajās loģistikas datorprogrammās.
 8. Loģistikas darbinieka specifiskie darba vides riska faktori.
Iekļauti 3 moduļi:

Izglītības programmas mērķis:

Attīstīt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās pamatiemaņas un prasmes, lai veicinātu pārliecinošu un kritisku informācijas sabiedrības tehnoloģiju izmantojumu profesionālajā darbībā, brīvajā laikā un saziņā.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Pilnveidot izglītojamā zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lomu un iespējām personiskajā un sabiedriskajā dzīvē un darbā.
 2. Sekmēt tās izglītojamā praktiskā un patstāvīgā darba iemaņas un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanā informācijas iegūšanā, apstrādē un veidošanā, kas nepieciešamas daudzveidīgās dzīves situācijās, zināšanu apguvē mācību procesā un profesionālo pienākumu veikšanā.
 3. Nodrošināt izglītojamajam profesionālajā darbībā nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju specifisko zināšanu un prasmju apgūšanu, lai specializēto profesionālo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju instrumentu izmantošana dotu iespēju paaugstināt izglītojamā konkurētspēju.

Kursa saturs:

 1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 2. Datora lietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai.
 3. Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm
 4. Teksta apstrādes pamatprincipi
 5. Izklājlapu lietošanas pamatprincipi
 6. Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana
 7. Informācijas ieguves  un komunikācijas līdzekļu izmantošanas pamatiespējas

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt un īstenot izglītojamā gatavību pieņemt savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai drošībai un veselībai labvēlīgus lēmumus.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu.
 2. Apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.
 3. Izprast sakārtotas vides nepieciešamību, saglabāšanu un apzināties sevi kā tās sastāvdaļu.
 4. Atbildīgi rīkoties sadzīves un ekstremālās situācijās.
 5. Veidot izpratni par veselības kopveseluma jēdzienu un faktoriem, kas ietekmē veselību.

Kursa saturs:

 1. Sabiedrības un cilvēka drošība
 2. Drošības koncepts un droša uzvedība. Pirmā palīdzība
 3. Darba aizsardzība
 4. Ugunsdrošība
 5. Elektrodrošība
 6. Civilā aizsardzība
 7. Vides aizsardzība
 8. Veselības mācība

Izglītības programmas mērķis:

Attīstīt izglītojamo spējas sagatavot transportēšanas dokumentus un organizēt transportēšanas procesa dokumentu apriti.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Sagatavot kravas transportēšanas pavaddokumentus, t. sk. grāmatvedības uzskaitei, tos uzkrāt un sistematizēt.
 2. Izvērtēt savas darba vietas atbilstību ergonomikas prasībām.

Kursa saturs:

 1. Loģistikas darbinieks:
 2. Kravu transportēšanas pavaddokumenti.
 3. Kravu transportēšanas dokumentu noformēšanas kārtība.
 4. Kravu transportēšanas apmaksas dokumenti.
 5. Transportēšanas procesa izdevumu un ieņēmumu uzskaite.
 6. Kravu transportēšanas dokumentu sistematizēšana.
 7. Dokumentu uzkrāšanas un sistematizēšanas nozīme.
 8. Ergonomika loģistikas darbinieka darba vietā.