Loģistikas darbinieks (daļēji klātienē)

Loģistikas darbinieks (daļēji klātienē)

https://www.youtube.com/watch?v=WVhs95s3eec&list=TLPQMjgwMTIwMjJZEG4dHPCXXg&index=1

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās izglītības programmas apguvi, sagatavot loģistikas darbinieku, kurš patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu.

Kopējā mācību maksa: 1220,00 Euro

Līdzfinansējums: 61,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 5% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālā tālākizglītība.

Loģistikas darbinieks (daļēji klātienē):  960 ak.st. 
 

Daļēji attālināti: Teorija: 501 (no kurām 350 stundas ir neklātienē) Praktiskie darbi: 219 (no kurām 143 stundas ir neklātienē) Kvalifikācijas prakse: 240 24 stundas, jeb 3 tikšanās reizes  ir norādītajā pilsētā

Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.līmenis)
Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis)
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis)
Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi
Kravu izvietošana noliktavā
Kravu identificēšana
Kravas sagatavošana pārvietošanai
Kravu apstrāde
Noliktavas uzskaite un apsekošana
Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā
Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos
Transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana
Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze
Sadales loģistika*
Ražošanas apgādes loģistika*
Loģistikas darbinieka prakse
Kvalifikācijas valsts noslēguma pārbaudījums

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās izglītības programmas apguvi, sagatavot loģistikas darbinieku, kurš patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu.

Programmas uzdevumi
Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:
1. Izprast transportēšanas procesu, tā plānošanas nosacījumus un datus.
2. Apzināt un izvērtēt transportēšanas procesa datus un izvēlēties optimālo transportēšanas veidu, laiku un transportlīdzekli.
3. Sagatavot transportēšanas plānu un grafiku, nodot sagatavoto informāciju pārvadātājam.
4. Izprast un piemērot loģistikas nozarei saistošos normatīvos aktus (t.sk. starptautiskos līgumus) un noteikumus praktiskajā darbībā.
5. Apzināt kravu, izvērtēt un noteikt nepieciešamos kravas pavaddokumentus, un noformēt tos.
6. Uzklausīt, saņemt darba uzdevumu, lietišķi un loģiski formulēt domu un dot norādījumus kravas nosūtītājam, pārvadātājam un kravas saņēmējam.
7. Īstenot lietišķo komunikāciju ar atļauju piešķiršanas, licencēšanas un sertificēšanas institūcijām, sniegt nepieciešamo informāciju.
8. Strādāt ar dažādiem kravas transportēšanas dokumentu veidiem, veikt to uzkrāšanu un sistematizēšanu, noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem un dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām.
9. Lietot biroja tehniku, specifiskās loģistikas datorprogrammas un aprēķinu veikšanai paredzētās datorprogrammas darba uzdevumu veikšanai, kā arī rēķinu, citu dokumentu, atskaišu un pārskatu sagatavošanai.
10. Sagatavot un sniegt nepieciešamo informāciju, un risināt kravu apdrošināšanas jautājumus.
11. Veikt kravas transportēšanas plāna un grafika īstenošanas procesa kontroles pasākumus (iekraušanu, pārvadājuma norisi, piegādi utt.).
12. Izvērtēt transportēšanas procesa norises datus, izdarīt secinājumus.
13. Strādāt patstāvīgi, noteikt darba uzdevumu izpildei nepieciešamās darbības prioritārā secībā un atbilstoši rīkoties, noteikt un ievērot laika normas un termiņus.
14. Izprast un pareizi piemērot Latvijas Republikas nodokļu sistēmu.
15. Uzkrāt, sistematizēt un apkopot informāciju un dokumentus, sagatavot un iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus to iegrāmatošanai.
16. Risināt nestandarta situācijas un veikt darba uzdevumus paaugstināta stresa situācijās.
17. Komunicēt rakstveidā un mutvārdos valsts valodā, t.sk. izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas un lietojot profesionālo terminoloģiju.
18. Noteikt darbavietas un darba aprīkojuma atbilstību darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām, nepieciešamības gadījumā atbilstoši rīkoties.
19. Darba procesā izvēlēties un lietot pareizus, ergonomiskus un veselībai drošus darba paņēmienus un sniegt pirmo palīdzību.
20. Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.
21. evērot profesionālās un vispārējās ētikas un profesionālās saskarsmes pamatprincipus.
22. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.
23. Pašizglītoties un pilnveidot profesionālās kompetences.
24. Strādāt individuāli un komandā, atbildēt par sava darba rezultātu.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama DAĻĒJI KLATIENĒ

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Loģistikas darbinieks (daļēji klātienē) Madona

PIETEIKTIES

Loģistikas darbinieks (daļēji klātienē) Liepāja

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES