Komerczinības, Komercdarbinieks (daļēji klātienē)

Komerczinības, Komercdarbinieks (daļēji klātienē)

Kopējā mācību maksa: 1220,00 Euro

Līdzfinansējums: 61,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 5% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālā tālākizglītība.

Komerczinības, Komercdarbinieks (daļēji klātienē):  960 ak.st. 
 Teorija: 216 (no kurām 154 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 504 (no kurām 318 stundas ir neklātienē)

Kvalifikācijas prakse: 240 16 stundas, jeb 2 tikšanās reizes norādītajā pilsētā.

Uzņēmuma darbības pamatprocesi*
* Iekļauts modulis Iniciatīva un
uzņēmējdarbība (1. un 2. līm.)””
Preču un pakalpojumu iepirkšana
Preču un pakalpojumu pārdošana
Preču uzskaite un dokumentēšana
Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
Biroja darba nodrošināšana
Budžeta izstrāde
Tirgus un klienti
Prakse komercdarbībā
Biznesa plāna izstrāde
Pakalpojumu sniegšanas organizēšana
Komercdarbinieka prakse
Sabiedrība un cilvēka drošība (1. un 2.līmenis)
Darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā*
Darbs ražošanas uzņēmuma noliktavā*
Mazā uzņēmuma darba vadīšana*
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. un 2.līmenis)
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis)
Kvalifikācijas eksāmens”

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:
1. Piedalīties tirgus pētījumos, analizēt un interpretēt tos.
2. Uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma un produkta konkurētspējas priekšrocības.
3. Noteikt uzņēmuma tirgus daļu, segmentēt tirgu, noteikt mērķa tirgu un produkta pozīciju tirgū.
4. Izstrādāt uzņēmuma produktiem atbilstošu politiku preču virzīšanai tirgū un veicināt uzņēmuma atpazīstamību, izprast un lietot cenu politiku, noteikt un izvērtēt preču optimālos sadales kanālus un pārdošanas metodes.
5. Pārdot sava uzņēmuma preces, izstrādāt un demonstrēt klienta vajadzībām atbilstošu piedāvājumu, izstrādāt piedāvājumus iepirkumiem.
6. Novērtēt un pilnveidot uzņēmuma preču sortimentu.
7. Izveidot piegādātāju datubāzi, analizējot un izvērtējot izejvielu piegādes avotus, analizēt, piesaistīt un vadīt ārpakalpojumus.
8. Novērtēt izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi vai sagādi.
9. Pieņemt, izsniegt un uzraudzīt materiālās vērtības, un veikt inventarizāciju, pārraudzīt materiālu pārvietošanas un uzglabāšanas noteikumu un termiņu ievērošanu.
10. Veidot un uzturēt sadarbību ar klientiem, nodrošināt atgriezenisko saiti un sekot līdzi to līgumsaistību izpildei, ievērojot komercinformācijas konfidencialitāti, nodrošināt lietišķo saraksti ar sadarbības partneriem, izveidot, atjaunināt un izmantot sadarbības partneru datubāzi.
11. Izstrādāt darba plānu un grafikus.
12. Strādāt komandā.
13. Pārzināt uzņēmuma darba samaksas sistēmu.
14. Sastādīt un noformēt līgumus un citus lietvedības dokumentus.
15. Analizēt uzņēmuma saimniecisko darbību un piedalīties uzņēmuma attīstības plānošanā.
16. Sagatavot atskaites un citu nepieciešamo informāciju uzņēmuma vadībai.
17. Ievērot kvalitātes vadības standartus, piedalīties to izstrādē un ieviešanā.
18. Pārvaldīt valsts valodu.
19. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.
20. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
21. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības, darba aizsardzības noteikumus, vides aizsardzības un higiēnas prasības, nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītības programma īstenojama DAĻĒJI KLĀTIENĒ

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Komerczinības, Komercdarbinieks (daļēji klātienē)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES