Pirkšanas/pārdošanas projektu vadība

Modulārās profesionālās izglītības programmas nosaukums (kvalifikācija (PKI līmenis/LKI līmenis)) -KOMERCDARBINIEKS (Komercdarbinieks (LKI 3. līmenis))

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

Preču un pakalpojumu iepirkšana:

 1. Izvērtēt piegādātāju piedāvājumus un piegādes procesu.
 2. Noformēt pasūtījumu un kontrolēt piegādes grafiku, pārraudzīt materiālu pārvietošanas un uzglabāšanas noteikumus un termiņu ievērošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.
 3. Pieņemt preces/produkta sūtījumu.
 4. Uzskaitīt saņemtās preces.

Preču un pakalpojumu pārdošana:

 1. Noslēgt piegādes līgumu ar klientu.
 2. Pārdot preces/pakalpojumus.
 3. Novērtēt preču/pakalpojumu pārvietošanas apjomu un regularitāti.
 4. Izvērtēt preču/pakalpojumu piegādes veidus un transporta tehniskās iespējas un izstrādāt piegādes laikus un maršrutus.
 5. Nosūtīt preci/pakalpojumu saskaņā ar līgumu un kontrolēt piegādi.

Budžeta izstrāde:

 1. Pārzināt, analizēt, apkopot lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar uzņēmuma finanšu veidošanās procesiem.
 2. Pārzināt un lietot uzņēmējdarbības izmaksas un produktu/pakalpojumu pašizmaksas veidošanos.
 3. Pārzināt un lietot produktu/pakalpojumu pašizmaksas un cenas kalkulācijas metodes.
 4. Pārzināt un lietot uzņēmējdarbības pārdošanas apjoma, cenas un peļņas veidošanās likumsakarības uzņēmuma saimnieciskās darbības kritiskā punkta analīzē.
 5. Pārzināt un lietot budžetu veidus un to veidošanas procesus.
 6. Pārzināt un lietot finanšu analīzes metodes uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu izvērtēšanai un prognozēšanai.
 7. Pārzināt un lietot investīciju projektu vērtēšanas metodes.

Tirgus un klienti:

 1. Pārzināt, analizēt, apkopot uzņēmumam nepieciešamo informāciju.
 2. Pārzināt tirgus izpētes procesu, tirgus izpētes metodes, instrumentus un rīkus, tirgus pētījuma plānošanu, veikt sagatavošanas darbus tirgus pētījumiem.
 3. Iegūt, ievadīt informāciju/datus, pielietot datu apstrādes un datu statistiskās analīzes rīkus un lietojumprogrammas, interpretēt tirgus izpētes procesā iegūtos datus un sagatavot izpētes atskaites.
 4. Izmantot tirgus izpētes rezultātā iegūto informāciju uzņēmuma darbības veicināšanai un klientu piesaistei.
 5. Izmantot tirgus izpētes rezultātus tirgus ietilpības, daļas noteikšanai.
 6. Pārzināt tirgus segmentēšanas kritērijus un procesus, segmentēt tirgu un noteikt uzņēmuma mērķauditoriju, definēt tirgu.
 7. Apzināt esošos un potenciālos klientus/piegādātājus un uzturēt informācijas sistēmas par tiem.
 8. Izmantot dažādus komunikācijas kanālus un rīkus klientu vēlmju un vajadzību noskaidrošanai un informēšanai (saziņa ar klientu).

Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis):

 1. Novērtēt kultūru kā vērtību.
 2. Lietot atbilstošo nozares/sektora profesionālās leksikas krājumu.
 3. Pilnveidot valodas prasmes, noteikt tālākos mācību mērķus.
 4. Raksturot nacionālās kultūras vērtības kā sistēmu un identifikācijas pamatu.
 5. Toleranti veidot attiecības ar dažādu kultūru un subkultūru, reliģiju un dzimumu pārstāvjiem, saglabājot savu nacionālo identitāti.
 6. Skaidrot kultūras un mākslas izpausmes veidus.

Darījumi ar nekustamo īpašumu teorija (65 st. (t.sk. 47 st. neklātiene));

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Pilna kursa maksa: 963.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 96.30 EUR

Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 6.kārtu:

E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
Par visām programmām: +(371) 20364439
Digitālās prasmes senioriem: +(371) 20023282
3D printēšana: +(371) 67220806

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

Full lifetime access
Access on mobile and TV