Aplikāciju izstrāde (attālināti)

Aplikāciju izstrāde (attālināti)

https://youtu.be/Ysqn-iZfkO4

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmas moduļu kopas kopējais mērķis ir izglītojamajiem bez priekšzināšanām programmēšanā sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par programmēšanas pamatiem un aplikāciju izstrādi, lai mācību rezultātā katrs izglītojamais kā praktisko darbu ir izstrādājis vismaz vienkāršu aplikāciju.

Mācību procesā uzsvars tiks likts uz mobilo aplikāciju ietvariem, galvenokārt Flutter. Pamatā tiks apgūta Dart programmēšanas valoda. Tiks apgūtas prasmes izveidot vienkāršu aplikāciju, kas spējīga darboties uz populārākajām sistēmām, tai skaitā Android un iOS. Demonstrācija notiks uz Windows ierīces, izmantojot Android emulatoru.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Kopējā mācību maksa: 1170,00 Euro

Līdzfinansējums: 117,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Moduļu kopa.

Aplikāciju izstrāde (attālināti):  260 ak.st. 
Teorija: 107 (no kurām 74 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 153 (no kurām 105 stundas ir neklātienē)

EIKT pamatprocesi un darbu veidi – 12 stundas;

Algoritmēšanas un programmēšanas pamati – 36 stundas;

Programmēšanas tehnoloģijas – 52 stundas;

Matemātikas speciālās nodaļas – 24 stundas;

EIKT drošības politikas veidošana – 40 stundas;

Lietotnes programmēšana – 48 stundas;

EIKT produktu izstrāde – 48 stundas.

Moduļu kopas kopējais mērķis ir izglītojamajiem bez priekšzināšanām programmēšanā sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par programmēšanas pamatiem un aplikāciju izstrādi, lai mācibu rezultātā katrs izglītojamais kā praktisko darbu ir izstrādājis vismaz vienkāršu aplikāciju.

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Spēj raksturot elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (EIKT) nozares pamatprocesus un iekārtu veidus.

2. Izprot EIKT pamatprocesus un to savstarpējo sasaisti, izprot dažāda aprīkojuma nozīmi informācijas nosūtīšanā un uzkrāšanā, programmēšanas nozīmi iekārtu un programmatūras darbības nodrošināšanā.

3. Spēj izstrādāt vienkāršus algoritmus, un ir izpratni par programmēšanas lietojumu EIKT nozarē.

4. Zina programmēšanas pamatprincipus un izprot programmēšanas nozīmi informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares iekārtām.

5. Izprot programmēšanas valodu lietojumu algoritmu pierakstā.

6. Spēj identificēt un novērst lietotņu kļūdas un zina kļūdu meklēšanas iespējas lietotņu pirmkodā.

7.Spēj izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares aktualitātes un attīstības tendences jaunu produktu izstrādē.

Pamatprasmes datorlietošanā

Vidējā izglītība.

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Aplikāciju izstrāde (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ