Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Lietvedis (attālināti)

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi- Lietvedis

Kopējā mācību maksa: 800,00 Euro

Līdzfinansējums: 40,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 5% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālā tālākizglītība.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Lietvedis:  640 ak.st.

Teorija: 123 (no kurām 81 stunda ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 277 (no kurām 183 stundas ir neklātienē)

Kvalifikācijas prakse: 240

Daļēji klātienē 640 ak.st. teorija: 123 (no kurām 81 stunda ir neklātienē) praktiskie darbi: 277 (no kurām 183 stundas ir neklātienē) kvalifikācijas prakse: 240 32 stundas, jeb 4. tikšanās reizes norādītajā pilsētā

Organizācijas darbības pamatprocesi
Biroja darba organizēšana (1.līmenis)
Dokumentēšana
Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis)
Biroja darba organizēšana (2.līm)
Dokumentu un arhīva pārvaldība
Dokumentu un informācijas aprite (2.līm)
Korporatīvā komunikācija
Personāla dokumentu izstrāde un aprite
Lietveža prakse
Sabiedrība un cilvēka drošība (1.līmenis)
Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi
Grāmatvedības kārtošana* *
Personas datu aizsardzība**
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis)
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis)
Kvalifikācijas eksāmens

“Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:
1. Izstrādāt organizācijas dokumentu pārvaldību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus.
2. Patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu.
3. Nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši organizācijas noteiktajai kārtībai.
4. Ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.
5. Izstrādāt organizācijas lietu nomenklatūru.
6. Veidot lietas un saglabāt dokumentus atbilstoši organizācijas lietu nomenklatūrai.
7. Sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā.
8. Izstrādāt arhīva izziņas.
9. Protokolēt sanāksmes un lietišķās tikšanās.
10. Ievērot personas datu aizsardzības normatīvos aktus.
11. Izmantot datubāzes, datorprogrammas un biroja tehniku.
12. Ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus.
13. Pārzināt un ievērot lietišķo etiķeti.
14. Strādāt patstāvīgi un komandā.
15. Uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem, racionālu darba laika un resursu izmantošanu.
16. Pārvaldīt valsts valodu.
17. Pilnveidot savas zināšanas un prasmes.
18. Izprast un ievērot darba un vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības normatīvo aktu prasības.”

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.

Izglītības programma īstenojama DAĻĒJI KLATIENĒ
Īstenojot izvēlēto izglītības programmu DAĻĒJI KLATIENĒ daļa nodarbību tiek organizēta klātienē izvēlētā pilsētā.

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Lietvedis (attālināti) Rīgā

PIETEIKTIES

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Lietvedis (attālināti) Liepāja

PIETEIKTIES

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Lietvedis (daļēji klātienē) Rīgā

PIETEIKTIES

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Lietvedis (daļēji klātienē) Liepājā

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES