Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Klienta Apkalpošanas speciālists (attālināti)

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi- Klienta Apkalpošanas speciālists (attālināti)/ (daļēji klātienē)

Kopējā mācību maksa: 1220,00 Euro

Līdzfinansējums: 61,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 5% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālā tālākizglītība.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Klienta Apkalpošanas speciālists (attālināti):  960 ak.st. Teorija: 218 (no kurām 150 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 502 (no kurām 302 stundas ir neklātienē)

Kvalifikācijas prakse: 240

Daļēji attālināti: 960 ak.st. teorija: 218 (no kurām 150 stundas ir neklātienē) praktiskie darbi: 502 (no kurām 302 stundas ir neklātienē) kvalifikācijas prakse: 240 16 stundas, jeb 2 tikšanās reizes norādītajā pilsētā.

Organizācijas darbības pamatprocesi
Biroja darba organizēšana (1.līmenis)
Dokumentēšana
Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis)
Biroja darba organizēšana (2.līm)
Klientu apkalpošana
Profesionālā saziņa svešvalodā
Lietišķo tikšanos organizēšana
Korporatīvā komunikācija
Klientu vajadzību izpēte
Produktu uzskaites un finanšu dokumentēšana*
Klientu apkalpošanas speciālistu prakse
Sabiedrība un cilvēka drošība (1.līmenis)
Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi**
Grāmatvedības kārtošana* *
Personas datu aizsardzība**
“Valodas un kultūras izpratne un izpausmes
(1. līmenis)”
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis)
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis)
Kvalifikācijas eksāmens

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:
1. Plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājot patstāvīgi un komandā, lai precīzi un radoši pildītu darba uzdevumus, ievērojot organizācijas pamatvērtības.
2. Izprast organizācijas struktūru un darbību, orientēties organizācijas piedāvātajos produktu veidos un to pamatīpašībās, lai sniegtu klientiem informāciju atbilstoši pieprasījumam.
3. Iegūt, pārbaudīt, izvērtēt darba uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un sniegt to klientiem.
4. Organizēt klientu apkalpošanu un sniegt patiesu, korektu, viegli saprotamu profesionālu informāciju par organizāciju un tās produktiem.
5. Piesaistīt jaunus klientus un pārliecināt viņus par uzņēmuma stabilitāti un piedāvāto produktu kvalitāti.
6. Sadarboties ar klientiem, izzināt viņu vajadzības, noteikt svarīgāko, lai izvērtētu un piedāvātu labāko risinājumu no organizācijas piedāvātajiem produktiem.
7. Sazināties ar klientu mutvārdos, lietišķajā sarakstē, elektroniski, pa telefonu.
8. Popularizēt un pārdot organizācijas produktus, sniedzot profesionālu informāciju par to klāstu, izcenojumiem un apmaksas kārtību.
9. Savas atbildības līmenī, izmantojot tirgus izpētes rezultātus, pastāvīgi aktualizēt informāciju par organizācijas produktiem.
10. Izmantot biroja tehniku, elektroniskos sakaru līdzekļus uzdevumu, lietojumprogrammas profesionālo pienākumu veikšanai.
11. Patstāvīgi uzturēt un papildināt datubāzi par klientiem, to vajadzībām un pieprasījumiem.
12. Ievērot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības.
13. Noformēt uzņēmuma pārvaldes dokumentus, ievērojot komercinformācijas aizsardzības un konfidencialitātes principus.
14. Patstāvīgi noformēt speciālos dokumentus (līgumi, reklamācijas) klientu apkalpošanas procesā, ievērojot patērētāju tiesības.
15. Veikt pārvaldes un speciālo dokumentu apriti (kārtošanu, uzskaiti, nodošanu arhīvā) klientu apkalpošanas procesā savas kompetences līmenī.
16. Atbilstoši grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēt, precīzi aizpildīt finanšu pirmdokumentus un nodot tos apritei, kā arī izmantot specializētās datorprogrammas.
17. Patstāvīgi sagatavot, sekot un apkopot informāciju par finanšu operācijām klientu apkalpošanā.
18. Patstāvīgi strādāt ar elektroniskajām kartēm un tām atbilstošu aprīkojumu, veicot norēķinu operācijas klientu apkalpošanas procesā.
19. Sazināties valsts valodā un svešvalodā (Angļu valodā).

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.

Izglītības programmas īstenojamas DAĻĒJI ATTĀLINĀTI
Īstenojot izvēlēto izglītības programmu DAĻĒJI ATTĀLINĀTI daļa nodarbību tiek organizēta klātienē izvēlētā pilsētā.

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Klienta Apkalpošanas speciālists (daļēji klātienē) Rīga

PIETEIKTIES

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Klienta Apkalpošanas speciālists (daļēji klātienē) Madona

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ