ESF PROJEKTS «NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE»

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001
Pieteikšanās noslēgusies
MC Alfa - mācību centrs
4. kārtas piedāvātās mācību programmas

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel, bez priekšzināšanām (0.līmenis) 80 ak.st.

Mācību programmas mērķis:

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, datu apstrādē un analīzē.

 Izglītības programmas uzdevumi:

Veidot izpratni un praktiskās iemaņas:

 • aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas funkcijas;
 • datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus;
 • datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā.

Kursa saturs:

 1. Vispārīgas ziņas par darbu ar MS Excel.
 2. Tabulu veidošana un datu formatēšana
 3. Diagrammu veidošana, noformēšana
 4. Formulas
 5. Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
 6. Datu analīzes veikšana un statistika
 7. Informācijas pārnešana uz MS Word, atskaišu sagatavošanai
 8. Rakurstabulas, rakursdiagrammas

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel, iesācējiem (1.līmenis) 80 ak.st.

Mācību programmas mērķis:

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, datu apstrādē un analīzē.

 Izglītības programmas uzdevumi:

Veidot izpratni un praktiskās iemaņas:

  aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas funkcijas;

datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus

datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā.

Kursa saturs:

 1. Tabulu veidošana un datu formatēšana
 2. Formulas un funkcijas
 3. Diagrammu veidošanas papildrīki
 4. Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
 5. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus
 6. Datu importēšana un eksportēšana
 7. Datu analīzes veikšana un statistika
 8. Rakurstabulas, rakursdiagrammas
 9. Makrosi
 10. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel, lietpratējiem (2.līmenis) 80 ak.st.

Mācību programmas mērķis:

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, datu apstrādē un analīzē.

 Izglītības programmas uzdevumi:

Veidot izpratni un praktiskās iemaņas:

aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas funkcijas;

 datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus;

datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā.

Kursa saturs:

 1. Tabulu veidošana un datu formatēšana
 2. Formulas un funkcijas
 3. Diagrammu veidošanas papildrīki
 4. Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
 5. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus
 6. Datu importēšana un eksportēšana
 7. Datu analīzes veikšana un statistika
 8. Rakurstabulas, rakursdiagrammas
 9. Makrosi
 10. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel, augstākais līmenis (3.līmenis) 80 ak.st.

Mācību programmas mērķis:

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, datu apstrādē un analīzē.

 Izglītības programmas uzdevumi:

Veidot izpratni un praktiskās iemaņas:

aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas funkcijas;

datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus;

datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā.

Kursa saturs:

 1. Tabulu veidošana un datu formatēšana
 2. Formulas un funkcijas
 3. Diagrammu veidošanas papildrīki
 4. Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
 5. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus
 6. Datu importēšana un eksportēšana
 7. Datu analīzes veikšana un statistika
 8. Rakurstabulas, rakursdiagrammas
 9. Makrosi
 10. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem

Digitālās prasmes

Digitālais mārketings 80 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Programmas mērķis ir apgūt digitālā mārketinga tehnoloģiju izmantošanas prasmes lietotāja līmenī.

Kurss paredzētas mazu un vidēju uzņēmumu vadītājiem bez praktiskas pieredzes digitālajā mārketingā,  kuri digitālā mārketinga teoriju vēlas papildināt ar praktiskām zināšanām.

 Izglītības programmas uzdevumi:

 1.  Sniegt informāciju izpratnes un pielietojuma līmenī par digitālo mārketinga komunikāciju.
 2. Sniegt zināšanas izpratnes un pielietojuma līmenī par interaktīvo mārketinga komunikāciju.
 3. Sniegt informāciju izpratnes un pielietojuma līmenī par integrētās mārketinga komunikācijas kompleksa plānošanu un to izplatīšanas līdzekļiem.

Kursa saturs:

 1. Digitālā mārketinga pamati
 2. SEO un Satura mārketings
 3. Digitālo projektu veidošana un vadīšana
 4. Sociālo mediju mārketings
 5. E-pasta mārketings
 6. Digitālā un interaktīvā mārketinga komunikācija
 7. Mārketinga pētījumi digitālajā vidē

Digitālā mārketinga pamati 42 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Programmas mērķis ir apgūt pamata  digitālā mārketinga tehnoloģiju izmantošanas prasmes.

Kurss paredzētas mazu un vidēju uzņēmumu vadītājiem, bez praktiskas pieredzes digitālajā mārketingā,  kuri digitālā mārketinga teoriju vēlas papildināt ar praktiskām zināšanām.

 Izglītības programmas uzdevumi:

 Sniegt pamatzināšanas par digitālo un  interaktīvo  mārketinga komunikāciju.

 1. Sniegt informāciju izpratnes un pielietojuma līmenī par integrētās mārketinga komunikācijas kompleksa plānošanu un to izplatīšanas līdzekļiem.

Kursa saturs:

 1. Digitālā mārketinga pamati
 2. Digitālo projektu veidošana un vadīšana
 3. Satura mārketings
 4. Sociālo mediju mārketings
 5. Mārketinga komunikācija

Digitālās prasmes darba vajadzībām 40 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Attīstīt digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu ikdienā.

Izglītības programmas uzdevumi:

 Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Iegūt, strukturēt un analizēt informāciju.
 2. Izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijā.
 3. Ievērot datu un ierīču drošības pasākumus.

Kursa saturs:

 1. Informācijas iegūšana un apstrāde
 2. Datu un ierīču drošība
 3. Digitālo tehnoloģiju izmantošana komunikācijā
 4. Digitālā satura plānošana un veidošana
 5. Problēmu risināšanas prasmju attīstība

Google Ads pamatkampaņu veidošana 48 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Izprast Google Ads konta darbības principus.

Analizēt, paplašināt un optimizēt savu Ads kontu, lai maksimāli izmantotu Google  Ads reklāmas.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Veidot izpratni par Google reklāmas kampaņām.
 2. Apgūt prasmes un iemaņas, kas jāveic Google Ads kampaņā, lai paaugstinātu efektivitāti (klikšķu, pirkumu un pieteikumu skaitu).

Kursa saturs:

 1. Ievads digitālajā marketingā
 2. Par Google Ads
 3. Google Ads konta izveide
 4. Atslēgvārdi
 5. Kampaņas priekšizpētes darbi
 6. Kampaņas izveide
 7. Remārketinga kampaņas
 8. Reklāmu kopas un reklāmu izveide
 9. Rezultātu analīze

Google Ads pamati un kampaņu organizēšana 72 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Izprast Google Ads konta darbības principus un apgūt saistošas digitālā mārketinga tendences. Analizēt, paplašināt un optimizēt savu Ads kontu, lai maksimāli izmantotu Google  Ads reklāmas.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. Veidot izpratni par Google reklāmas kampaņām.
 2. Apgūt prasmes un iemaņas, kas jāveic Google Ads kampaņā, lai paaugstinātu efektivitāti (klikšķu, pirkumu un pieteikumu skaitu).

Kursa saturs:

 1. Par Google Ads
 2. Google Ads  konta izveide
 3. Atslēgvārdi
 4. Kampaņas izveide
 5. Budžeti un cenas
 6. Remārketinga kampaņas
 7. Atskaišu veidošana

Digitālās prasmes darba vajadzībām 40 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Attīstīt digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu ikdienā.

Izglītības programmas uzdevumi:

 Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Iegūt, strukturēt un analizēt informāciju.
 2. Izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijā.
 3. Ievērot datu un ierīču drošības pasākumus.

Kursa saturs:

 1. Informācijas iegūšana un apstrāde
 2. Datu un ierīču drošība
 3. Digitālo tehnoloģiju izmantošana komunikācijā
 4. Digitālā satura plānošana un veidošana
 5. Problēmu risināšanas prasmju attīstība

Vispārējās digitālās prasmes darba vajadzībām 80 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Attīstīt digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu ikdienā.

Izglītības programmas uzdevumi:

 Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Iegūt, strukturēt un analizēt informāciju.
 2. Izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijā.
 3. Ievērot datu un ierīču drošības pasākumus.
 4. Ar patstāvīgo darbu palīdzību nostiprināt iegūtās zināšanas

Kursa saturs:

 1. Informācijas iegūšana un apstrāde
 2. Datu un ierīču drošība
 3. Digitālo tehnoloģiju izmantošana komunikācijā
 4. Digitālā satura plānošana un veidošana
 5. Problēmu risināšanas prasmju attīstība

Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība 70 ak.st.

Mācību programmas mērķis:

Veidot izpratni par: drošības prasībām, riskiem un pasākumiem, lai nodrošinātu IT drošību uzņēmumā, fizisko personu datu aizsardzības prasību piemērošanu, datu aizsardzību uzņēmuma datorsistēmu nepārtrauktai darbībai

 

Izglītības programmas uzdevumi:

Veidot izpratni par:

 1. IT drošības specifika mūsdienās
 2.  Informācijas klasifikāciju un risku pārvaldību
 3.  Datu integritāti un rezerves kopiju veidošanu
 4.  Incidentu atklāšanu un pārvaldību.

Kursa saturs: 

 1. IT drošības specifika mūsdienās, pastāvošie draudi
 2. Pamata principi kiberdrošībā, likumdošana, labā prakse
 3. Vispārīgā datu aizsardzības regula
 4. Informācijas klasifikācija un risku pārvaldība
 5. Datu integritāte un rezerves kopiju veidošana
 6. Kriptogrāfijas pielietojums informācijas aizsardzībā
 7. Informācijas drošība internetā un lokālajā datortīklā
 8. Incidentu atklāšana un pārvaldība
 9. Nepārtrauktas darbības plānošana un nodrošināšana

Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis 80 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Attīstīt prasmes veidot mūsdienīgu saziņu, izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Izglītības programmas uzdevumi:

 Attīstīt izglītojamā prasmes:

– atrast, novērtēt un izmantot informāciju, radīt saturu un kritiski domāt;

– izmantot piemērotus drošības līdzekļus datu aizsardzībai;

– izveidot savu virtuālo tēlu (identitāti) un piedalīties uzņēmumu digitālās identitātes veidošanā;

– veidot digitālās kopienas un sadarboties tiešsaistē

Kursa saturs:

 1. Digitālā pratība
 2. Digitālā drošība
 3. Digitālā identitāte
 4. Sadarbība digitālajā vidē
 5. Digitālā emocionālā inteliģence

AutoCad programma metālapstrādē un mašīnbūvē 80 ak.st.

Mācību programmas mērķis:

sniegt teorētiskās zināšanas par projektēšanas pamatiem, rasēšanas principiem un pamatelementiem, un veicināt praktisko iemaņu apguvi darbam ar projektēšanas programmu AutoCAD.

Izglītības programmas uzdevumi:

Apgūt:

 • datorizētas rasēšanas pamatrīkus
 • darbu ar rasējamiem objektiem
 • darba optimizēšanu
 • darba noformēšanu
 • izdrukas iespējas

Kursa saturs: 

 1. Grafiskie attēli, projicēšanas metodes
 2. Rasēšanas piederumi, līniju tipi, tehniskais raksts, rakstlaukums
 3. Elementāro objektu rasēšana. Koordināšu ievade.
 4. Iestādījumu izvēle, datu ievade, programmatūras vadība.
 5. Rasēšanas rīki.
 6. Darbs ar objektiem. Darba optimizācija
 7. Izometriskie rasējumi
 8. Objektu modificēšana un pielāgošana
 9. Rasējuma organizēšanas līdzekļi. Rasējuma noformējums
 10. Darba optimizācija
 11. Rasējuma sagatavošana izdrukai

3D vizualizācija - AutoCad programma tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanā 80 ak.st.

Mācību programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamā spējas izveidot vadības programmas datorizētās kokapstrādes iekārtās.

Izglītības programmas uzdevumi:

Apgūt:

 • Izometrisko rasējumu veidošanu
 • Objektu pielāgošanu
 • AutoCAD 3D rīku pielietošanu tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu rasējumu veidošanā

Kursa saturs: 

 1. Darbs ar objektiem. Darba optimizācija
 2. Izometriskie rasējumi
 3. Objektu modificēšana un pielāgošana
 4. Darba optimizācija
 5. AutoCAD 3D koncepcijas un rīki
 6. Telpisko objektu veidošanas rīki un iespējas.
 7. Rasējuma vizualizācija un grafiskais noformējums.
 8. Rasējuma sagatavošana izdrukai un vizualizācija
 9. Objektu sagatavošana izdrukai
 10. Objektu eksportēšana un ārējo iekārtu (CNC, printeris) vadīšana

Uzņēmējdarbības veicināšana

Komandas darba vadīšanas ABC 80 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Sekmēt izglītojamā spējas sadarboties, organizēt un vadīt komandas darbu.

Izglītības programmas uzdevumi:

 Attīstīt izglītojamā prasmes:

 • veidot adekvātu pašvērtējumu komandas darba aspektā;
 • veidot komandu atbilstoši izvirzītajam mērķim;
 • plānot un organizēt komandas darbu, orientējoties uz mērķi (sasniedzamajiem rezultātiem);
 • vadīt komandas darbu, konstruktīvi sadarboties un komunicēt komandā;
 • risināt problēmas komandā un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • nodrošināt efektīvu laika un informācijas aprites vadību komandā.

Kursa saturs:

 1. Pašvērtēšanas process
 2. Komandas veidošana
 3. Plānošana kā komandas vadīšanas pamatfunkcija
 4. Organizēšanas funkcija
 5. Komunikācija un informācija komandā
 6.  Komandas vadīšana
 7. Psiholoģiskais klimats komandā
 8. Lēmumu pieņemšana
 9. Informācijas aprite
 10. Sanāksmju organizēšana

Produkta veidošana un pārdošana 52 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Sekmēt izglītojamā spējas radīt produktu (preci/pakalpojumu), piedāvāt radīto produktu tirgū un pārdot to.

Izglītības programmas uzdevumi:

 Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. definēt produktu (preci / pakalpojumu), izskaidrot tā īpatnības, aktualitāti, veidojošus elementus, nepieciešamos resursus un izmantot tos produkta un piedāvājuma veidošanā;
 2. ievērot higiēnas prasības kvalitatīva produkta radīšanai;
 3. ievērot vides aizsardzības prasības un ilgtspējības pamatprincipus;
 4. noteikt preces/ pakalpojuma veidošanas izmaksas un cenu;
 5. novērtēt konkurentus, pārzināt produkta pieprasījuma un piedāvājuma ietekmējošos faktorus;
 6. izprast klientu vajadzības un motivāciju un veidot ilgtspējīgas attiecības ar klientiem;
 7. virzīt klientu apkalpošanas procesu, pielietot dažādas pārdošanas metodes;
 8. orientēties Latvijas Republikas saistošajos normatīvajos aktos

Kursa saturs:

 1. Produkta (preces/ pakalpojuma) veidošana
 2. Produkta pašizmaksas un cenu kalkulācija.
 3. Piedāvājuma veidošana.
 4. Produkta prezentācija
 5. Produkta pārdošana un klienta apkalpošana.

Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā 36 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Izglītības procesa rezultātā attīstīt izglītojamā kompetences ilgtspējīgai resursu izmantošanai darba vidē.

Izglītības programmas uzdevumi:

 Pilnveidot izglītojamā zināšanas, kompetences un prasmes:

 • raksturot ilgtspējības ideju, tās pamatprincipu ieviešanas nozīmi jebkurā uzņēmumā;
 • novērtēt un izvēlēties resursu ilgtspējīgas izmantošanas veidus;
 • novērtēt un izvēlēties ierīču, produktu efektīvus izmantošanas paņēmienus;
 • novērtēt un izvēlēties materiālu racionālas izmantošanas paņēmienus;
 • raksturot videi draudzīgu produktu marķējumu.

Kursa saturs:

 1. Ilgtspējas jēdziens, tās nodrošināšanas nozīmīgums apkārtējās vides saglabāšanā
 2. Resursu ilgtspējīga izmantošana
 3. Ierīču, produktu efektīva izmantošana
 4. Materiālu racionāla izmantošana
 5. Videi draudzīgu produktu marķējumi

Jauna produkta veidošana un virzīšana tirgū 80 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Sekmēt izglītojamā spējas radīt produktu (preci/pakalpojumu), piedāvāt radīto produktu tirgū un pārdot to.

Izglītības programmas uzdevumi:

 Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. gūt izpratni par pieejamiem jauna biznesa atbalsta instrumentiem definēt produktu (preci / pakalpojumu), izskaidrot tā īpatnības, aktualitāti, veidojošus elementus, nepieciešamos resursus un izmantot tos produkta un piedāvājuma veidošanā;
 2. ievērot higiēnas prasības kvalitatīva produkta radīšanai;
 3. ievērot vides aizsardzības prasības un ilgtspējības pamatprincipus;
 4. noteikt preces/ pakalpojuma veidošanas izmaksas un cenu;
 5. novērtēt konkurentus, pārzināt produkta pieprasījuma un piedāvājuma ietekmējošos faktorus;
 6. izprast klientu vajadzības un motivāciju un veidot ilgtspējīgas attiecības ar klientiem;
 7. virzīt klientu apkalpošanas procesu, pielietot dažādas pārdošanas metodes;
 8. orientēties Latvijas Republikas saistošajos normatīvajos aktos

Kursa saturs:

 1. Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem
 2. Digitālie rīki biznesā
 3. Produkta (preces/ pakalpojuma) veidošana
 4. Produkta pašizmaksas un cenu kalkulācija
 5. Piedāvājuma veidošana
 6. Produkta prezentācija
 7. Produkta pārdošana un klienta apkalpošana

Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem 40 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Paaugstināt pieaugušo finanšu un informācijas pratības līmeni.

Izglītības programmas uzdevumi:

 Attīstīt izglītojamā prasmes kritiski domāt, kā arī iegūt, strukturēt, analizēt un izvērtēt informāciju:

 1. Tiešsaistē un masu informācijas līdzekļos pieejamo informāciju par aktuāliem notikumiem un piedāvājumiem.
 2. Ar personīgajām un ģimenes finansēm, to plānošanu saistīto informāciju par:
 • valsts un ekonomisko procesu lomu un ietekmi;
 • ienākumu avotiem;
 • (ģimenes) budžeta veidošanu;
 •  izdevumu veidiem, to plānošanu un līdzsvarošanu.

Kursa saturs:

 1. Nauda un darījumi
 2. Personīgās finanses: ienākumi, uzkrājumi, kredīti un parādi
 3. Finanšu un ekonomiskā vide
 4. Nodokļi
 5. Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēma
 6. Riski un apdrošināšana (neietverot valsts sociālo apdrošināšanu)
 7. Fizisko personu maksātnespēja
 8. Kritiskā domāšana
 9. Informācijas pārbagātība mūsdienās. Informācijas iegūšana
 10. Viltus ziņas un to atpazīšana
 11. Drošība internetā un viedokļa izteikšana

Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem 74 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Paaugstināt pieaugušo finanšu un informācijas pratības līmeni.

Izglītības programmas uzdevumi:

 Attīstīt izglītojamā prasmes kritiski domāt, kā arī iegūt, strukturēt, analizēt un izvērtēt informāciju:

 1. Tiešsaistē un masu informācijas līdzekļos pieejamo informāciju par aktuāliem notikumiem un piedāvājumiem.
 2. Ar personīgajām un ģimenes finansēm, to plānošanu saistīto informāciju par:
 • valsts un ekonomisko procesu lomu un ietekmi;
 • ienākumu avotiem;
 • (ģimenes) budžeta veidošanu;
 •  izdevumu veidiem, to plānošanu un līdzsvarošanu.

Kursa saturs:

 1. Nauda un darījumi
 2. Personīgās finanses: ienākumi, uzkrājumi, kredīti un parādi
 3. Finanšu un ekonomiskā vide
 4. Nodokļi
 5. Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēma
 6. Riski un apdrošināšana (neietverot valsts sociālo apdrošināšanu)
 7. Fizisko personu maksātnespēja
 8. Kritiskā domāšana
 9. Informācijas pārbagātība mūsdienās. Informācijas iegūšana
 10. Viltus ziņas un to atpazīšana
 11. Drošība internetā un viedokļa izteikšana

Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai 24 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Veicināt dzīvotspējīgas ieceres īstenošanu dzīvē un uzsākt uzņēmējdarbību.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

 • Izprast ekonomikas pamatjautājumus un uzņēmējdarbības pamatprincipus.
 • Raksturot komersantu veidus un salīdzināt uzņēmējdarbības veidus
 • Iegūt un izmantot uzņēmējdarbības sākšanai nepieciešamo informāciju, to analizēt un pieņemt pamatotus, tiesiskus lēmumus.
 • Orientēties Latvijas Republikas saistošajos normatīvajos aktos.
 • Noteikt uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksu un cenu.
 • Veicināt savu ideju realizēšanu personīgajā, sociālajā un profesionālajā darbībā.  

Kursa saturs:

 1. Ekonomika un ekonomiskās sistēmas
 2. Uzņēmējdarbības uzsākšana
 3. Uzņēmuma organizatoriskā darbība
 4. Preču un pakalpojumu piedāvājumu izvērtēšana
 5. Mārketings un tirgus izpēte
 6. Uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija
 7. Uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji

Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai 80 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Veicināt dzīvotspējīgas ieceres īstenošanu dzīvē un uzsākt uzņēmējdarbību.

Izglītības programmas uzdevumi:

 Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Izprast ekonomikas pamatjautājumus un uzņēmējdarbības pamatprincipus.
 2. Raksturot komersantu veidus un salīdzināt uzņēmējdarbības veidus
 3. Iegūt un izmantot uzņēmējdarbības sākšanai nepieciešamo informāciju, to analizēt un pieņemt pamatotus, tiesiskus lēmumus.
 4. Orientēties Latvijas Republikas saistošajos normatīvajos aktos.
 5. Noteikt uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksu un cenu.
 6. Veicināt savu ideju realizēšanu personīgajā, sociālajā un profesionālajā darbībā.

Kursa saturs:

 1. Ekonomika un ekonomiskās sistēmas
 2. Uzņēmējdarbības uzsākšana
 3. Nodokļi un atskaites
 4. Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem
 5. Uzņēmuma organizatoriskā darbība
 6. Preču un pakalpojumu piedāvājumu izvērtēšana
 7. Mārketings un tirgus izpēte
 8. Digitālie rīki biznesā
 9. Uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija
 10. Uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji

Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā 40 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Izglītības procesa rezultātā attīstīt izglītojamā kompetenci uzsākt videi draudzīgu mazo biznesu.

Izglītības programmas uzdevumi:

Pilnveidot izglītojamā zināšanas, kompetences un prasmes:

– uzsākt uzņēmējdarbību;

– izmantot dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pamatprincipus; 

– novērtēt zaļā biznesa priekšrocības;

– izvēlēties savu, videi draudzīgā biznesa veidu un veidot biznesa plāna idejas aprakstu

Kursa saturs:

 1. Mazā uzņēmuma darbības plānošana
 2. Zaļā biznesa priekšrocības un pamatprincipi
 3. Dabas resursi, to ilgtspējīga izmantošana
 4. Ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas piemēri un idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanai

Valodu kompetences

Profesionālā angļu valoda mehāniķiem 80 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Sekmēt izglītojamā spējas lietot angļu valodu veiksmīgai mehāniķa darba pienākumu izpildei.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. mutiski komunicēt ar darba devēju, klientiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem angļu valodā;
 2. lasīt profesionālos dokumentus un tehnisko dokumentāciju angļu valodā;
 3. sagatavot lietišķās sarakstes dokumentus;
 4. lietot elektroniskās datu bāzes.

Kursa saturs:

 1. Profesionālās terminoloģijas lietošana mutvārdu komunikācijā
 2. Mutvārdu profesionālā komunikācija ar darba devēju
 3. Mutvārdu profesionālā komunikācija ar klientiem un piegādātājiem
 4. Angļu valodas gramatiskā struktūra un teikumu veidošana
 5. Dokumenti un tehniskā dokumentācija
 6. Lietišķa sarakste
 7. Elektroniskās datu bāzes

Profesionālā angļu valoda mehāniķiem 80 ak.st.

Izglītības programmas mērķis :

Sekmēt izglītojamā spējas lietot angļu valodu veiksmīgai mehāniķa darba pienākumu izpildei.

Izglītības programmas uzdevumi:

 1. mutiski komunicēt ar darba devēju, klientiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem angļu valodā;
 2. lasīt profesionālos dokumentus un tehnisko dokumentāciju angļu valodā;
 3. sagatavot lietišķās sarakstes dokumentus;
 4. lietot elektroniskās datu bāzes.

Kursa saturs:

 1. Profesionālās terminoloģijas lietošana mutvārdu komunikācijā
 2. Mutvārdu profesionālā komunikācija ar darba devēju
 3. Mutvārdu profesionālā komunikācija ar klientiem un piegādātājiem
 4. Angļu valodas gramatiskā struktūra un teikumu veidošana
 5. Dokumenti un tehniskā dokumentācija
 6. Lietišķa sarakste
 7. Elektroniskās datu bāzes

Tehniskās kompetences

Rasēšanas pamati 21 ak.st.

Mācību programmas mērķis:

Veidot izglītojamā spējas mērīt detaļas, izprast shēmas un rasējumus un skicēt vienkāršas detaļas.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Lietot bīdmēru tehniskajos mērījumos.
 2. Lasīt rasējumus un shēmas.
 3. Grafiski attēlot detaļas

Kursa saturs:

 1. Lineāro izmēru noteikšana
 2. Skicēšana
 3. Vītņu savienojumu skicēšana

Lokšņu apstrāde 65 ak.st.

Mācību programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamā spējas veikt metāla detaļu noslēguma apstrādi.

 Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Pulēt un lepēt metāla detaļas virsmas.
 2. Šāberēt metāla detaļu virsmas.
 3. Taisnot metāla virsmas.
 4. Valcēt metāla virsmas un detaļas

Kursa saturs:

 1. Metāla lepēšanā un pulēšanā izmantojamie instrumenti

 2.  Metāla lepēšanas un pulēšanas process

 3. Šāberēšanā izmantojamie instrumenti

 4. Šāberēšana un šāberēšanas paņēmieni

 5. Taisnošanā izmantojamie instrumenti

 6. Taisnošana un taisnošanas tehnika

 7. Valcēšanā izmantojamie instrumenti

 8. Valcēšana un valcēšanas tehnika

 9. Metāla lokšņu liekšana un ciršana

Punktveida metināšana 52 ak.st.

Mācību programmas mērķis:

Veidot izglītojamā spējas metināt vienkāršus savienojumus, lietojot metināšanas pusautomātu aizsarggāzu vidē.

Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Lietot praksē zināšanas par materiālu metinātību, šuvju veidiem, materiālu fizikālo īpašību izmaiņām metināšanas laikā.
 2. Sagatavot metināšanas iekārtas, automobili un detaļas metināšanas darbiem.
 3. Metināt detaļas, lietojot dažādus paņēmienus.

Kursa saturs:

 1. Pusautomātiskā metināšana inertās gāzes vidē
 2. Metināšanas pusautomāta darbības princips un regulēšana
 3. Detaļu un automobiļa sagatavošana metināšanai

Metāla apstrāde ar portatīviem instrumentiem 58 ak.st.

Mācību programmas mērķis:

Iepazīstināt audzēkņus ar metālapstrādes pamata procesiem. Attīstīt izglītojamā spējas izvēlēties materiālus, palīgmateriālus, instrumentus

un palīgierīces metālapstrādes darbu veikšanai un asināt griezējinstrumentus.

 Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Izmantot nepieciešamās iekārtas metālapstrādes darbu veikšanai.
 2. Izvēlēties nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus metālapstrādes darbu veikšanai.
 3. Izvēlēties nepieciešamos instrumentus metālapstrādes darbu veikšanai.
 4. Izvēlēties nepieciešamās palīgierīces metālapstrādes darbu veikšanai. 5. Asināt metālapstrādē izmantojamos instrumentus.

Kursa saturs:

 1. Materiālu klasifikācija
 2. Metāldarbos izmantojamie materiāli
 3. Metālapstrādes instrumenti
 4. Instrumentu veicamo darbu un lietošanas paņēmienu raksturojums
 5. Metālapstrādes iekārtas
 6. Palīgierīces metāldarbu veikšanai
 7. Abrazīvie instrumenti metālapstrādē. (5% no moduļa kopējā apjoma)
 8. Asināšanas iekārtas un palīgierīces
 9. Griezējinstrumentu asināšana

Automobiļu elektroiekārtu remonts 57 ak.st.

Mācību programmas mērķis:

Veidot izglītojamā spēju diagnosticēt automobiļu elektroiekārtas, defektēt detaļas un atjaunot sistēmu darbību.

 Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Lietot praksē zināšanas par elektrotehnikas pamatiem, elektroiekārtu uzbūvi, darbības principiem.
 2. Mērīt elektriskos lielumus ar atbilstošām metodēm.
 3. Noteikt bojājuma vietu automobiļu elektroiekārtās un novērst defektu

Kursa saturs:

 1. Automobiļa elektroiekārtas pārbaude
 2. Automobiļa elektroiekārtas sastāvdaļu pārbaude
 3. Automobiļu elektroiekārtu remonts

Autokrāvēja un elektrokrāvēja vadīšana 43 ak.st.

Mācību programmas mērķis:

Apgūt teorētiskās un  praktiskās zināšanas par autokrāvēja un elektrokrāvēju pareizu ekspluatāciju, to darbības principiem un darba drošības noteikumu ievērošanu.

 Izglītības programmas uzdevumi:

Veidot izpratni un nostiprināt zināšanas par:

 1. Autokrāvēju un elektrokrāvēju uzbūvi
 2. Darba tehnoloģijām
 3. Darba aizsardzību
 4. Ceļu satiksmes noteikumiem
 5. Pirmās palīdzības sniegšanu

Kursa saturs:

 1. Autokrāvēja un elektrokrāvēja uzbūve un ekspluatācijas pamati
 2. Autokrāvēja un elektrokrāvēja darbu tehnoloģija
 3. Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība
 4. Darba aizsardzība
 5. Pirmā medicīniskā palīdzība
 6. Praktiskās mācības

Elektronisko sistēmu remonta pamati 80 ak.st.

Mācību programmas mērķis:

Veidot izglītojamā spējas veikt elektronisko vadības sistēmu pamata pārbaudes un nomainīt sistēmas sastāvdaļas.

 Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

1.Lietot praksē zināšanas par elektronikas pamatiem, elektronisko vadības sistēmu uzbūvi, darbības principiem.

2.Lietot diagnostikas iekārtas un mērinstrumentus elektronisko vadības sistēmu pārbaudē.

3.Nomainīt sistēmas sastāvdaļas un reģistrēt tās sistēmā.

Kursa saturs:

 1. Vadības sistēmu darbības principi
 2. Vadības sistēmu pārbaudes instrumenti un iekārtas
 3. Vadības sistēmu un to sastāvdaļu pārbaude
 4. Vadības sistēmu sastāvdaļu nomaiņa
 5. Nomainīto sastāvdaļu reģistrācija vadības sistēmā

Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts 80 ak.st.

Mācību programmas mērķis:

Veidot izglītojamā spējas diagnosticēt automobiļa šasijas mezglus un agregātus, defektēt detaļas un atjaunot iekārtu un sistēmu darbību.

 Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Lietot tehniskās mērīšanas instrumentus.
 2. Lietot zināšanas par automobiļa šasijas uzbūvi un darbības principu diagnostikā un remontā.
 3. Pielietot diagnostikas iekārtas, remonta instrumentus un materiālus.
 4. Atjaunot mezglu un mehānismu darbību, aizstājot oriģinālās ar atbilstošas kvalitātes remonta detaļām.

Kursa saturs:

 1. Detaļu mērīšana un defektēšana
 2. Oriģinālo detaļu aizvietošana ar remonta detaļām
 3. Transmisijas sastāvdaļu uzbūve, darbības principi
 4. Automobiļa transmisijas remonts
 5. Automobiļu vadības ierīču un ritošās daļas mezglu uzbūve, darbības principi, iespējamie traucējumi un diagnostika
 6. Automobiļa vadības ierīču remonts
 7. Riteņu nostatījumu leņķi, to regulēšana

Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts 55 ak.st.

Mācību programmas mērķis:

Veidot izglītojamā spējas diagnosticēt automobiļu hidrauliskās un pneimatiskās sistēmas un atjaunot sistēmu darbību.

 Izglītības programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

 1. Lietot praksē zināšanas par automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu un agregātu uzbūvi, darbības principiem.
 2. Lietot automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu diagnostikas ierīces un mērinstrumentus.
 3. Remontēt hidraulisko un pneimatisko sistēmu mezglus un agregātus.

Kursa saturs:

 1. Hidraulisko sistēmu diagnostika
 2. Pneimatisko sistēmu diagnostika
 3. Hidraulisko sistēmu agregātu remonts
 4. Pneimatisko sistēmu agregātu remonts

Profesionālā pilnveide

Konferenču un semināru organizēšana un apkalpošana 160 ak.st.

Mācību vajadzība: 

Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms

Programmas saturs : 

 1. Sanitārija un higiēna
 2. Komercdarbības pamati
 3. Lietišķā saskarsme
 4. Viesu apkalpošanas etiķete
 5. Ēdināšanas un galda klāšanas darbu organizēšana
 6. Semināru un konferenču sagatavošana un organizēšana
 7. Galdu kompozīcijas
 8. Pakalpojumu nodrošināšanas loģistika
 9. Semināru un konferenču telpu aprīkojums