Noslēdzoties ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas daļas apmācību, ir veikta absolventu anketēšanu par mācību pieredzes novērtējumu. 

Pārliecinoši lielākā daļa no respondentiem jeb 93% atzina, ka ir apmierināti ar izvēlētajā izglītības programmā iegūtajām zināšanām, savukārt 90% apmācāmo norādīja, ka izglītības programma atbilda viņu sākotnējam priekštatam par tās saturu.

Līdzīgs atbilžu īpatsvars vērojums arī uz citiem anketas jautājumiem. Ar mācību materiālu kvalitāti (prezentācijām, darba lapām un citiem materiāliem) bija apmierināti 93% absolventu, ar mācību norises organizāciju, tostarp materiālu pieejamību, nodarbību sarakstiem, aktualitātēm u.c. – 90%, bet ar mācību tempa apguves tempa piemērotību – 89%. Savukārt 90% respondentu apstiprināja, ka ir apmierināti ar mācību grupas zināšanu un prasmju līmeņa piemērotību.

Augstu novērtējumu absolventu vidū saņēmuši arī mūsu pasniedzēji. 92% apjaujas dalībnieku atzīmēja, ka ir apmierināti vai drīzāk apmierināti ar pasniedzēju darbu, tai skaitā mācību tēmu un uzvedumu skaidrumu, kā arī jautājumiem uz atbildēm.

Balstoties uz pozitīvo novērtējumu (vidēji 91%) mācību procesam, saturam, organizācijai un pasniedzējiem varam secināt, ka pārliecinošs vairākums apmācāmo bija izvēlējušies pareizo mācību programmu, kurā, iespējams, nākotnē varēs sevi profesionāli realizēt. Tāpat priecē augstais pedagogu darba novērtējums.

VIAA kursu 5. kārta norisinājās šī gada pirmajā pusē, bet mācības turpina tikai divu moduļu kopu izglītojamie: “Apģērbu konstruēšana un šūšana iesācējiem” un “Apģērbu konstruēšana un šūšana lietpratējiem”, jo šajās programmās praktiskās nodarbības nebija iespējams īstenot attālinātā režīmā.

Projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” apmācības 90-95% apmērā sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, bet 5-10% ir strādājošā līdzmaksājums.

Aptaujas anketas aizpildīja 435 respondenti.